Менш ніж за 30 срі­бня­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Як під ви­гля­дом «пра­во­слав­но­го кон­цер­ту» в Ки­їв про­тя­гу­ють проросійський му­зи­чний де­сант

УКи­є­ві з’яви­ли­ся афі­ші до­сить див­но­го «пра­во­слав­но­го » кон­цер­ту під про­мо­ви­стою на­звою — «Лю­бов спа­сає світ » . Ор­га­ні­за­то­ри по­да­ють це як « гран­діо­зний свя­тко­вий за­хід до 1000-річ­чя з дня пре­став­ле­н­ня свя­то­го рів­но­а­по столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра » , та що хо­ва­є­ться за «єлей­ни­ми» сло­ва­ми? У анон­сі по­дії ба­га­то па­фо­сних слів про За­кон Бо­жий, апо­лі­ти­чність і лю­бов, та по­зи­ція ви­ко­нав­ців, які за­зна­че­ні у афі­ші, кон­тра­стує із ци­ми сло­ва­ми. Спів­а­ти для всьо­го пра­во­слав­но­го лю­ду ні­би­то ма­ють укра­їн­ські гур­ти « Бра­ти Ка­ра­ма­зо­ви » , « Та­бу­ла ра­са » і « Бо­жи­чі » , з Ро­сії — Оле­ксій Ро­ма­нов з гру­пи «Во­скре­се­ние » і Пе­тро Ма­мо­нов, з Мол­до­ви — Zdob si zdub, із Сер­бії — ві­до­мий ре­жи­сер і му­зи­кант Емір Ку­сту­рі­ца ра­зом із « The No Smoking Orchestra » . Чим ві­до­мі ці лю­ди?

« Не ка­жіть ме­ні, що лю­ди на Май­да­ні не­суть у жи­т­тя Укра­ї­ни щось хо­ро­ше», — го­во­рив Емір Ку­сту­рі­ца під час ре­во­лю­цій­них по­дій у Ки­є­ві. А те­пер йо­го ра­до при­йма­ти­муть за кіль­ка­сот ме­трів від май­да­ну Не­за­ле­жно­сті? А от одна із най­ві­до­мі­ших фраз Ку­сту­рі­ци що­до сьо­го­дні­шньої си­ту­а­ції: « Я вва­жаю, що Ро­сія по­вин­на за­хи­сти­ти ро­сі­ян, які жи­вуть в Укра­ї­ні » . Фа­кти­чно, це куль­тур­на ле­га­лі­за­ція вій­ни. То як з та­кою по­зи­цію спів­від­но­си­ться За­кон Бо­жий? І якщо де­я­кі при­хиль­ни­ки куль­то­во­го ре­жи­се­ра на­ма­га­ю­ться ви­прав­да­ти це не­зна­н­ням си­ту­а­ції і не­ро­зу­мі­н­ням кон­текс­ту, то що мо­жна ска­за­ти про укра­їн­ський ро­сій­сько­мов­ний гурт « Бра­ти Ка­ра­ма­зо­ви», які ще 2006 ро­ку за­яви­ли: «Ми роз­гля­да­є­мо те­ри­то­рію Укра­ї­на— Бі­ло­русь— Ро­сія як одну ци­ві­лі­за­цію, і вва­жа­є­мо, що на цій те­ри­то­рії мо­ви по­вин­ні бу­ти ні­би єди­ні » . Або той же Пе­тро Ма­мо­нов — роз­дає ро­сій­ським жур­на­лі­стам ін­терв’ ю про Укра­ї­ну, і зно­ву пов­то­рю­є­ться фор­му­ла на­пу­чу­ва­н­ня « мо­лод­шо­го бра­та » , та ще й яки­ми бла­го­ро­дни­ми ви­став­ля­ю­ться ро­сі­я­ни при цьо­му! « На­ші вдо­ви, ко­ли по­ло­не­них нім­ців по мі­сту ве­ли, — во­ни їм хліб да­ва­ли. Ті, чи­їх чо­ло­ві­ків ці нім­ці вби­ва­ли під час вій­ни. Ось во­на, ве­лич про­сто­ти, ла­гі­дно­сті і смиренності! Ось як нам тре­ба по­сту­па­ти з Укра­ї­ною » , — го­во­рить у ін­терв’ ю Ма­мо­нов. А уча­сни­ки гру­пи «Во­скре­се­ние » роз­ка­зу­ють у Ро­сії на прес- кон­фе­рен­ці­ях, як чу­до­во во­ни від­по­чи­ли у Кри­му під час трав­не­вих свят і що там « об­ста­нов­ка — нор­маль­ний Ра­дян­ський Со­юз » . .. Що ж у цьо­му пе­ре­лі­ку ро­бить укра­їн­ський фоль­клор­ний гурт «Бо­жи­чі»?

— Для нас це — уні­каль­на мо­жли­вість, — ко­мен­тує «Дню» один із спів­за­снов­ни­ків гур­ту « Бо­жи­чі » Іл­ля ФЕ­ТИ­СОВ. — Ми ж уже два ро­ки не ма­є­мо кон­цер­тно­го май­дан­чи­ка, ко­мер­цій­но­го по­пи­ту на наш ко­ле­ктив не­має, дер­жа­ва нам мо­жли­во­сті не ство­рює. На­то­мість ор­га­ні­за­то­ри кон­цер­ту за­хо­пле­ні на­шим аль­бо­мом «Псаль­ми». На кон­цер­ті ми спів­а­ти­ме­мо укра­їн­ські псаль­ми до­не­цької та лу­ган­ської обла­стей. У нас ні­ко­ли не бу­ло мо­жли­во­сті ви­ко­на­ти са­ме цю му­зи­ку для та­кої ве­ли­кої ау­ди­то­рії. То­му я ду­маю, що це до­бре, що са­ме ми там бу­де­мо, а не ска­жі­мо, хор іме­ні Ве­рьов­ки. Для нас пи­та­н­ня не в то­му, з ким ми ви­сту­па­є­мо, а хто при­йде на кон­церт. Усі гру­пи бу­дуть спів­а­ти ро­сій­ською мо­вою, крім Ку­сту­рі­ци і нас, ми ж — укра­їн­ською. В цьо­му я вба­чаю пев­ний ви­хов­ний мо­мент. Якщо ми по­збав­ля­ти­ме­мо лю­дей мо­жли­во­сті слу­ха­ти укра­їн­ську пі­сню, то во­ни ні­ко­ли і не по­чу­ють її. Пі­сля ре­во­лю­ції ми ста­ли ні­ко­му не­по­трі­бни­ми. Ко­ли був Яну­ко­вич, у нас хоч якісь кон­цер­ти бу­ли, а за­раз не­має по­пи­ту на фоль­клор­ну укра­їн­ську му­зи­ку... А тут лю­ди при­йдуть на ро­сій­ських ро­ке­рів, а їм спів­а­ти­муть укра­їн­ські псаль­ми — і це го­лов­на мо­ти­ва­ція, чо­му ми по­го­ди­ли­ся, — під­су­мо­вує му­зи­кант.

Фа­кти­чно, « Бо­жи­чі » го­то­ві по­ди­ви­ти­ся на це крізь паль­ці. І от ці­ка­во, пан Фе­ти­сов ка­же, що всі гур­ти бу­дуть ви­сту­па­ти з ро­сій­ським ре­пер­ту­а­ром. То­ді пи­та­н­ня — а що во­ни ро­блять у Ки­є­ві? «Спа­са­ють світ» (до ре­чі, укра­їн­ською — « ря­ту­ють » ) ? Від­ро­джу­є­ться дав­ня пі­сня про єди­ну Русь, але чо­мусь із «ду­шком » ро­сій­сько­го по­ня­т­тя пра­во­слав’я? Та й уза­га­лі си­ту­а­ція із цим кон­цер­том не­о­дно­зна­чна. На офі­цій­них сай­тах Емі­ра Ку­сту­рі­ци та « The No Smoking Orchestra » , Пе­тра Ма­мо­но­ва та гур­ту Zdob si zdub не­має ін­фор­ма­ції про ви­ступ у Ки­є­ві. Весь ли­пень мол­дов­ські му­зи­кан­ти ма­ють кон­цер­ти в Румунії, а Ку­сту­рі­ца по­чи­нає га­стро­лю­ва­ти, згі­дно з роз­кла­дом, аж із се­ре­ди­ни сер­пня. До то­го ж кви­тки на кон­церт — яв­но дем­пін­го­ві — від 10 до 100 гри­вень. А хто ж за­пла­тив у та­ко­му ра­зі усім цим гру­пам за їхню бла­го­дій­ну участь? Ор­га­ні­за­то­ри « Бра­ти Ка­ра­ма­зо­ви » , які на по­ча­тку ли­сто­па­да на Май­да­ні у Ки­є­ві на сво­є­му кон­цер­ті кри­ча­ли «Спа­си­бо де­ду за по­бе­ду » ? Що­прав­да, то­ді від­ві­ду­ва­чі за­хо­ду під­три­ма­ли і скан­ду­ва­ли цей ло­зунг, а за ти­ждень, на то­му ж мі­сці, від­був­ся пер­ший си­ло­вий ро­згін Май­да­ну...

Пи­та­н­ня в то­му, як сьо­го­дні укра­їн­ське су­спіль­ство, зокре­ма гро­ма­да ки­ян, ре­а­гу­ва­ти­муть на та­кі кон­цер­ти. Ау­ди­то­рія «Фейс­бу­ку» зу­стрі­ла цю но­ви­ну аб­со­лю­тно не­га­тив­но. Та не вар­то за­бу­ва­ти, що « фейс­бу­ке­ри » — це мен­шість. І те­пер ко­жно­му укра­їн­цю ви­рі­шу­ва­ти — про­да­є­ться він за 10 гри­вень, чи ні. Це, до ре­чі, ще менш ніж 30 срі­бня­ків, якщо вже ор­га­ні­за­то­ри апе­лю­ють до хри­сти­ян­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.