«Тре­ба ве­сти спіль­ні по­шу­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

У Хар­ко­ві ство­ри­ли то­ва­ри­ство до­по­мо­ги сім’ям бій­ців, зни­клих без­ві­сти і за­ги­блих в АТО

«Нам ні­чо­го не тре­ба. Ми хо­че­мо ли­ше, щоб наш хло­пчик по­вер­нув­ся до­до­му», — го­во­рить ма­ти 25-рі­чно­го Оле­ксія За­ти­лю­ка, який зник під Іло­вай­ськом у сер­пні 2014-го. Хо­ча сім’я отри­ма­ла ре­зуль­тат ана­лі­зу ДНК і стра­шний ви­сно­вок про за­ги­бель їхньо­го улю­бле­но­го си­на, про­те ма­ти і се­стра спо­ді­ва­ю­ться, що ста­ла­ся по­мил­ка. І че­ка­ють. Оле­ксій пі­шов в АТО до­бро­воль­цем. До лав ре­гу­ляр­ної ар­мії йо­го не взя­ли че­рез про­бле­ми із здо­ров’ям, але він не міг спо­сте­рі­га­ти, як від­бу­ва­є­ться за­хо­пле­н­ня Укра­ї­ни. До цьо­го тра­гі­чно сприйняв утра­ту Кри­му, де на­ро­див­ся — сім’я пе­ре­їха­ла з Кер­чі до Хар­ко­ва 1997 ро­ку. За­раз ма­ти шу­кає будь-яку мо­жли­вість по­зна­йо­ми­ти­ся з ар­мій­ськи­ми то­ва­ри­ша­ми си­на, вслу­ху­є­ться у ві­сті про обмін по­ло­не­ни­ми — ра­птом син у полоні.

Близь­ко де­ся­ти та­ких ро­дин, які про­дов­жу­ють спо­ді­ва­ти­ся, ра­зом з бій­ця­ми АТО при­йшли на пер­ший кру­глий стіл «Все­укра­їн­сько­го Об’ єд­на­н­ня ро­ди­чів зни­клих без­ві­сти і за­ги­блих за­хи­сни­ків Укра­ї­ни » . Ор­га­ні­за­цію ство­рив у Хар­ко­ві гро­мад­ський акти­віст Оле­ксій Ан­ти­пов — сам у ми­ну­ло- му бо­єць ба­таль­йо­ну « Дон­бас » , який про­йшов жах Іло­вай­ська і чо­ти­ри мі­ся­ці по­ло­ну в « ДНР » . Із зи­ми 2015 ро­ку, ко­ли 37- рі­чний хар­ків’ янин по­вер­нув­ся до­до­му, ро­ди­чі йо­го то­ва­ри­шів по слу­жбі та ін­ших бій­ців, з яки­ми втра­ти­ли зв’ язок в га­ря­чих то­чках АТО, по­стій­но звер­та­ли­ся до ньо­го, спо­ді­ва­ю­чись хоч щось ді­зна­ти­ся про сво­їх зни­клих рі­дних. Оле­ксій зро­зу­мів, що тре­ба ве­сти спіль­ні по­шу­ки хло­пців і ство­рю­ва­ти центр ін­фор­му­ва­н­ня і до­по­мо­ги, оскіль­ки офі­цій­ні дже­ре­ла ча­сто не во­ло­ді­ють всі­єю ін­фор­ма­ці­єю про втра­ти.

«На сьо­го­дні в мі­ськра­ді на­зи­ва­ють 17 за­ги­блих по Хар­ко­ву, обла­сний військ­ко­мат го­во­рить про 58 за­ги­блих. Але во­ни зна­ють в основ­но­му про втра­ти ре­гу­ляр­них ча­стин, адже бу­ла ве­ли­че­зна кіль­кість до­бро­воль­ців, яких не всти­га­ли ре­є­стру­ва­ти. На­при­клад, в Куп’ян­ську є ме­мо­рі­ал із дев’ятьма за­ги­бли­ми — і ли­ше троє з них є в офі­цій­них спи­сках. Осо­би­сто я знаю ли­ше п’яте­ро за­ги­блих у сво­є­му ба­таль­йо­ні, іме­на яких ні­де не вка­за­но. Ли­ше за остан­ні три дні до нас на­ді­йшли ві­до­мо­сті про 12 не­ві­до­мих за­ги­блих. Офі­цій­ні ци­фри втрат мо­жна по­мно­жи­ти на три, а то і п’ять. На­ша ме­та — зна­йти ко­жно­го ге­роя і за­ли­ши­ти їхні іме­на в пам’яті», — по­яснює Оле­ксій Ан­ти­пов. Він пра­цює над ство­ре­н­ням все­укра­їн­сько­го сай­та, де ко­жно­го бій­ця мо­жна бу­де зна­йти за іме­нем, мі­сцем ме­шка­н­ня і вій­сько­вим під­роз­ді­лом. Го­лов­ним не­до­лі­ком офі­цій­ної ста­ти­сти­ки Оле­ксій вва­жає те, що до­сі не скла­де­но спи­сків во­ї­нів, зни­клих без­ві­сти, і пра­гне за­пов­ни­ти цю по­ро­жне­чу.

Окрім ін­фор­ма­цій­ної до­по­мо­ги Оле­ксій Ан­ти­пов пла­нує спри­я­ти ро­ди­чам в отри­ман­ні пільг і ви­плат на мі­сце­во­му рів­ні, пси­хо­ло­гі­чної і юри­ди­чної під­трим­ки.

На зу­стріч та­кож при­йшла пред­став­ник мі­ської вла­ди, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви із со­ці­аль­них пи­тань Сві­тла­на Гор­бу­но­ва- Ру­бан. Сві­тла­на Оле­ксан­дрів­на по­обі­ця­ла спри­я­ти в розв’ язан­ні про­блем ро­ди­чів за­ги­блих.

Оле­ксій Ан­ти­пов спо­ді­ва­є­ться, що кон­та­кти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції з мі­ською і обла­сною вла­дою бу­дуть ті­сни­ми й ефе­ктив­ни­ми. Ор­га­ні­за­то­ри То­ва­ри­ства ро­ди­чів зни­клих і за­ги­блих бій­ців під­три­му­ють зв’яз­ки з Дні­про­пе­тров­ськом, Су­ма­ми, Кри­вим Ро­гом і не­за­ба­ром зби­ра­ю­ться від­кри­ва­ти фі­лії в Ки­є­ві, Пол­та­ві і За­по­ріж­жі. Оле­ксій Ан­ти­пов за­про­шує до уча­сті в ор­га­ні­за­ції во­лон­те­рів і шу­кає за­со­би і будь-яку до­по­мо­гу для ство­ре­н­ня сай­та пам’яті бій­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.