«Ко­смі­чна ре­а­бі­лі­та­ція»

Для по­ра­не­них бій­ців вла­шту­ва­ли «кон­церт» у пла­не­та­рії

Den (Ukrainian) - - День України - Яри­на КОРЧИНСЬКА, Він­ни­ця

Ре­лакс у ціл­ко­ви­тій тем­ря­ві. Ме­ло­дії Ко­смо­су, му­зи­ка, що зні­має пси­хо­ло­гі­чну на­пру­гу і... зо­ря­не не­бо, ку­ди за­мрі­я­но по­лю­бля­ють ди­ви­ти­ся ді­тла­хи ще з ран­ньо­го ві­ку. Бла­го­дій­ний се­анс ко­смі­чної му­зи­ки для бій­ців, які лі­ку­ю­ться у Він­ни­цько­му вій­сько­во­му шпи­та­лі, про­ве­ли в мі­сько­му пла­не­та­рії. Цю акцію вла­шту­ва­ли дня­ми мі­сце­ві во­лон­те­ри. Двад­цять роз­ві­дни­ків, снай­пе­рів і тан­кі­стів, які по­бу­ва­ли в найгарячіших то­чках схо­ду, у тем­ря­ві пла­не­та­рію слу­ха­ли ка­верз-вер­сії ві­до­мих укра­їн­ських та за­ру­бі­жних хі­тів у ви­ко­нан­ні мо­ло­до­го він­ни­цько­го гур­ту.

«Де­що ви­да­є­ться ме­ні те­пер не та­ким гні­тю­чим, — зі­зна­є­ться сол­дат з Дні­про­пе­тров­ська Во­ло­ди­мир Клу­ні­ка, — пі­сля лі­ку­ва­н­ня по­їду до­до­му, але по­ве­зу з со­бою гар­ні вра­же­н­ня про отри­ма­ну у Він­ни­ці тур­бо­ту й осо­бли­во — за­хо­пле­н­ня від та­ко­го фан­та­сти­чно­го се­ан­су в пла­не­та­рії».

Во­лон­тер Оле­на Вер­лан-Куль­шен­ко вва­жає, що хло­пцям, які по­бу­ва­ли у во­єн­но­му пе­клі, ду­же бра­кує пси­хо­ло­гі­чно­го роз­ван­та­же­н­ня. «Де­хто з хло­пців уза­га­лі був у пла­не­та­рії впер­ше, а де­хто по­про­сив­ся ще на один се­анс», — роз­по­від­ає па­ні Оле­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.