Про уго­ду між ЄС та Гре­ці­єю

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Екс­перт «Дня»: «Ба­га­то гре­ків за­пи­ту­ють, чи бу­ли вар­ти­ми то­го шість мі­ся­ців ігно­ру­ва­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів уря­дом Ци­пра­са — Ва­ру­фа­кі­са»

Лі­де­ри кра­їн Єв­ро­зо­ни одно­стай­но по­го­ди­ли­ся на но­ву про­гра­му по­зи­ки для Гре­ції. Про це в по­не­ді­лок, 13 ли­пня, за­явив пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск. Він та­кож за­зна­чив, що на Гре­цію че­ка­ють «сер­йо­зні ре­фор­ми». Рі­ше­н­ня що­до тре­тьо­го па­ке­ту до­по­мо­ги для Гре­ції вда­ло­ся до­мог­ти­ся пі­сля 17-годинних пе­ре­го­во­рів.

Во­дно­час, як по­ві­до­мив го­ло­ва Єв­ро­гру­пи Єрун Дейс­сель­блум, но­ва про­гра­ма фі­нан­су­ва­н­ня для Афін мо­же бу­ти го­то­вою не ра­ні­ше, ніж за мі­сяць.

«День» звер­нув­ся до стар­шо­го ана­лі­ти­ка- ле­кто­ра з пи­тань НАТО, те­ро­ри­зму і гло­баль­ної без­пе­ки Ата­на­сі­о­са ДРУ­ГО­СА (Афі­ни) з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти но­ву ком­про­мі­сну уго­ду що­до про­гра­ми фі­нан­со­вої до­по­мо­ги Гре­ції, яка неспроможна ви­пла­чу­ва­ти свої бор­ги, і чи по­ба­чи­ли гре­ки сві­тло в кін­ці ту­не­лю пі­сля май­же пів­рі­чних пе­ре­го­во­рів із кре­ди­то­ра­ми що­до ви­рі­ше­н­ня бор­го­вої кри­зи Гре­ції:

— Че­сно ка­жу­чи, я осо­би­сто не ба­чу сві­тла в кін­ці ту­не­лю для мо­єї кра­ї­ни. Ми є в’ язня­ми де­яких єв­ро­пей­ських фі­нан­со­вих та ін­ших кіл, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ме­тод шо­ку і тре­пе­ту.

Пі­сля ба­га­то­го­дин­них ін­тен­сив­них і важ­ких пе­ре­го­во­рів прем’ єр- мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас прийняв всі умо­ви для тре­тьої про­гра­ми фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, які є на­ба­га­то об­тя­жли­ві­ши­ми, ніж у пер­шій та дру­гій про­гра­мах фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, тер­мін дії яких за­кін­чив­ся 30 черв­ня, пі­сля то­го, як Гре­ція від­ки­ну­ла подаль­шу про­гра­му су­во­рих за­хо­дів і но­ву ре­це­сію.

Увесь гре­цький на­род хо­тів че­сної уго­ди з на­ши­ми кре­ди­то­ра­ми, і осо­бли­во з не­гну­чким і за­ко­сте­ні­лим ні­ме­цьким по­лі­ти­чним та фі­нан­со­вим ке­рів­ни­цтвом.

По­пе­ре­ду на нас че­кає ще біль­ше не­ви­зна­че­но­сті й по­тря­сінь, оскіль­ки Ци­прас те­пер має за­про­по­ну­ва­ти низ­ку но­вих стра­те­гій, у то­му чи­слі під­ви­ще­н­ня по­да­тків, на­да­ю­чи більш ши­ро­кі ста­ти­сти­чні да­ні, гли­бо­ку при­ва­ти­за­цію та пен­сій­ну ре­фор­му, і про­ве­сти все це че­рез пар­ла­мент, у яко­му він збе­рі­гає над­зви­чай­но кри­хку біль­шість. Жорс­ткі тер­мі­ни і не­ми­сли­ма не­при­ми­рен­ність основ­них кре­ди­то­рів єв­ро­зо­ни на чо­лі з Ні­меч­чи­ною зди­ву­ва­ли ба­га­тьох еко­но­мі­стів і спо­сте­рі­га­чів у всьо­му сві­ті. Пі­сля п’ яти ро­ків стра­шних і бо­лі­сних за­хо­дів еко­но­мії но­ва про­гра­ма фі­нан­со­вої до­по­мо­ги збіль­шить на­шу за­ле­жність від за­кор­дон­них кре­ди­то­рів, щоб ви­пла­ти­ти по­пе­ре­дні по­зи­ки, і при цьо­му зов­сім ма­ло за­ли­ши­ться до­сту­пних ко­штів, які мо­жна бу­де ви­тра­ти­ти на ре­аль­ну і зне­кров­ле­ну на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку.

«ПЕ­РЕ­ХІД ДО БІЛЬ­ШО­ГО РЕ­А­ЛІ­ЗМУ І МЕН­ШИХ ІДЕ­О­ЛО­ГІ­ЧНИХ МО­ТИ­ВІВ»

— Що зму­си­ло Ци­пра­са та ЄС пі­ти на ком­про­мі­сну уго­ду пі­сля ре­фе­рен­ду­му, який по­си­лив по­зи­ції гре­цько­го уря­ду на пе­ре­го­во­рах з єв­ро­пей­ськи­ми лі­де­ра­ми і який ска­зав «ні» жорс­тким за­хо­дам еко­но­мії?

— Во­ля біль­шо­сті гре­цьких ви­бор­ців по­ля­га­ла в то­му, щоб за­ли­ши­ти­ся зі спіль­ною ва­лю­тою. Зі­ткнув­шись із ха­о­сом еко­но­мі­ки, що за­не­па­дає, та не­пла­то­спро­мо­жні­стю бан­ків і бан­ко­ма­тів, що зму­шу­ва­ло гре­ків бо­ро­ти­ся за їжу, і оче­ви­дним ри­зи­ком бра­ку основ­них то­ва­рів і лі­ків, Ци­прас зре­штою ввів за­хо­ди жорс­ткої еко­но­мії, які рі­шу­че від­ки­ну­ли гре­цькі ви­бор­ці на ре­фе­рен­ду­мі ми­ну­ло­го ти­жня.

Во­дно­час ні­ме­цький кан­цлер, яка за­ли­ша­ла­ся жорс­ткою і твер­дою, чі­тко за­яви­ла і пред­ста­ви­ла свою ме­ту: збе­рег­ти Гре­цію в зо­ні єв­ро, але не «за вся­ку ці­ну». Вну­трі­шні об­ста­ви­ни, не­ймо­вір­но ха­о­ти­чна си­ту­а­ція, обме­же­на кіль­кість гро­шей, які мо­жна бу­ло зня­ти що­дня з бан­ків (кон­тро­льо­ва­ні ка­пі­та­лом бан­ки бу­ли за­кри­ті), по­бо­ю­ва­н­ня лю­дей, що да­лі на них че­ка­ють ще гір­ші умо­ви, пе­ре­хід до біль­шо­го ре­а­лі­зму і мен­ших іде­о­ло­гі­чних мо­ти­вів із бо­ку гре­цько­го прем’єра при­ве­ли до ком­про­мі­су. З ін­шо­го бо­ку, США, Іта­лія, Франція та ін­ші дер­жа­ви чи­ни­ли до­да­тко­вий тиск на Ні­меч­чи­ну, щоб во­на, при­найм­ні, ста­ла до­ста­тньо гну­чкою і за­про­по­ну­ва­ла гро­ші Афі­нам, хо­ча на ду­же жорс­тких фі­нан­со­вих умо­вах із дра­ма­ти­чни­ми на­слід­ка­ми для гре­цько­го на­ро­ду, який і так вже силь­но по­стра­ждав. Ні­меч­чи­на да­ла чі­тко зро­зу­мі­ти, що Єв­ро­па бу­де пра­цю­ва­ти ви­клю­чно на умо­вах, вста­нов­ле­них у Бер­лі­ні та Фран­кфур­ті. Ви­бор­ці у Фран­ції, Іспа­нії, Іта­лії та ін­ших кра­ї­нах єв­ро­зо­ни по­вин­ні ви­рі­ши­ти: чи та­ке май­бу­тнє во­ни хо­чуть для сво­їх кра­їн?

Ба­га­то гре­ків те­пер за­пи­ту­ють, чи бу­ли вар­ти­ми то­го шість мі­ся­ців ігно­ру­ва­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів уря­дом Ци­пра­са — Ва­ру­фа­кі­са.

«Я ПЕ­РЕД­БА­ЧАЮ НО­ВІ ВИ­БО­РИ І ПРИ­ВІД ДЛЯ СО­ЦІ­АЛЬ­НИХ ЗА­ВО­РУ­ШЕНЬ...»

— Чи ви­ко­нає гре­цький уряд ви мо ги, згід но з яки ми кра ї ні бу­де на­да­но цю фі­нан­со­ву до­по­мо­гу?

— Я не впев не ний. Ця про - гра ма фі нан со вої до по мо ги на - да єть ся на три ро ки. Че рез еко - но міч ну і гіб рид ну фі нан со ву вій ну весь па кет за хо дів мо же пе ре тво ри ти Гре цію на ру ї ни. Нім ці хо чуть втру ча ти ся в ко - жен ас пект грець ко го по лі тич - но го, фі нан со во го та со ці аль но - го жит тя.

Зви­чай­но, ці жорс­ткі й болючі за­хо­ди, ймо­вір­но, отри­ма­ють де­яку під­трим­ку з бо­ку уря­ду.

Але на Цип ра са, який за - явив, що лі­де­ри єв­ро­зо­ни бле­фу­ють що до по даль ших за хо дів жор ст кої еко но мії, че кає ве ли - чез ний ви клик, який по ля гає в то му, щоб цьо го тиж ня но ві за - хо ди еко но мії бу ли за твер д же ні пар ла мен том Гре ції та пар ті­єю Сіріза. То­му, мо­жли­во, йо­му до­ве деть ся по сту пи ти ся або роз ді - ли ти вла ду з до по мо гою но вих ви бо рів або ство рен ня уря ду на - ці о наль ної єд нос ті за учас тю всіх основ них пар тій. Для Гре - ції ця спра ва бу ла бит вою за гід - ність. Ко ли дій де до прак тич ної ре алі за ції, то че рез ши ро ке різ - но ма ніт тя при чин ( бю ро кра тія, пар тій на по лі ти ка, брак ін те ре - су і т. ін.) та кі не ймо вір ні та «ко­смі­чні» ви­мо­ги ні­ко­ли не бу­де ви ко на но.

На­віть у сво­є­му від­сту­пі та поразці Ци­прас, при­найм­ні, зро­бив гуч ну за яву, яку по чу ли єв ро - пей ці по всьо му кон ти нен ту: що ду же важ ли во по бу ду ва ти єв ро - пе ї зо ва ну Ні меч чи ну і не оні - меч чи ну Єв­ро пу. І грець кий на - род, не зва жа ю чи на не стер п ні тру­дно­щі й не­здо­лан­ні пе­ре­по­ни, ско ро ре агу ва ти ме на цей тиск і пла ни Бер лі на і Фран к фур та. От­же, ви­сно­вок та­кий: пі­сля май­же п’ яти ро ків ми все ще на по - ча­тку но­вої Ма­ра­фон­ської би­тви ХХІ сто літ тя.

АТАНАСІОС ДРУГОС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.