«Ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу вкрай не­об­хі­дне»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

П’ять кра­їн ви­сту­па­ють за між­на­ро­дний суд по спра­ві зби­то­го над Укра­ї­ною лі­та­ка MH17

Ці­єї п’ятни­ці ви­пов­ни­ться рік пі­сля зби­т­тя те­ро­ри­ста­ми на Дон­ба­сі лі­та­ка Ма­лай­зій­ських авіа­лі­ній MH17, вна­слі­док яко­го за­ги­ну­ло 298 осіб. Кра­ї­ни, які про­во­дять не­за­ле­жне кри­мі­наль­не роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви, звер­ну­ли­ся до Ра­ди Без­пе­ки ООН з про­ха­н­ням ство­ри­ти між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний три­бу­нал для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті осіб вин­них у цій тра­ге­дії. Про це по­ві­дом­ляє прес-центр По­стій­но­го пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни при Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій.

«Ав­стра­лія, Бель­гія, Ма­лай­зія, Ні­дер­лан­ди та Укра­ї­на вва­жа­ють, що за­сну­ва­н­ня Ра­дою Без­пе­ки ООН не­за­ле­жно­го між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу є най­кра­щим за­со­бом за­без­пе­че­н­ня спра­ве­дли­во­сті для жертв та їхніх близь­ких і від­по­від­а­ти­ме най­ви­щим між­на­ро­дним стан­дар­там», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Від­зна­ча­є­ться, що «та­кі дії бу­дуть аде­ква­тною ре­а­кці­єю ООН на тра­ге­дію, оскіль­ки ін­ци­дент і пов’яза­ні з ним наслідки для без­пе­ки ци­віль­ної авіа­ції за­чі­па­ють ін­те­ре­си між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства в ці­ло­му. З огля­ду на це, п’ять кра­їн до­кла­да­ють зу­силь щоб за­без­пе­чи­ти під­трим­ку чле­нів Ра­ди Без­пе­ки ООН для ство­ре­н­ня три­бу­на­лу».

У Пред­став­ни­цтві Укра­ї­ни та­кож вва­жа­ють, що ство­ре­н­ня цьо­го між­на­ро­дно­го су­ду «бу­де чі­тким си­гна­лом то­го, що між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство не бу­де ми­ри­ти­ся з акта­ми, які за­гро­жу­ють між­на­ро­дно­му ми­ру і без­пе­ці, та на­ра­жа­ти на не­без­пе­ку ци­віль­ну авіа­цію».

За сло­ва­ми мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ав­стра­лії Джу­лі Бі­шоп, для ефе­ктив­но­го про­це­су по спра­ві МН17 по­трі­бна між­на­ро­дна спів­пра­ця, яка мо­же бу­ти здій­сне­на че­рез ме­ха­нізм між­на­ро­дно­го су­ду. У свою чер­гу, прем’єр Ма­лай­зії На­джіб Ра­за за­явив ра­ні­ше, що пі­де на все, аби зна­йти вин­них у цій катастрофі.

На­га­да­є­мо, про­ти про­ве­де­н­ня три­бу­на­лу по МН17 рі­шу­че ви­сту­пає Ро­сія. Дня­ми ро­сій­ське МЗС опри­лю­дни­ло коментар в яко­му на­зва­ло цю іні­ці­а­ти­ву «не­аде­ква­тним ме­ха­ні­змом». Утім, як по­ві­дом­ляє га­зе­та «Мо­сков­ский ком­со­мо­лец», на сай­ті change.org ро­сі­я­ни ство­ри­ли пе­ти­цію в якій за­кли­ка­ють уряд РФ під­три­ма­ти ідею ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу.

КОМЕНТАР

Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО, юрист-між­на­ро­дник, су­д­дя Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу з ко­ли­шньої Юго­сла­вії (2002—2005 рр.):

— Спро­би ство­ри­ти ін­стру­мент для по­ка­ра­н­ня зла і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті — це зав­жди вча­сно. Во­ни не ма­ють тер­мі­ну дав­но­сті.

Ідея по ство­рен­ню цьо­го три­бу­на­лу дав­но обго­во­рю­ва­ла­ся. Три­ва­лий час між за­ці­кав­ле­ни­ми кра­ї­на­ми ве­ли­ся кон­суль­та­ції. У них та­кож бра­ли участь й ін­ші дер­жа­ви: всі без ви­ня­тку кра­ї­ни­чле­ни ООН. Звер­та­ли­ся і до ро­сі­ян. То­му це не якась спон­тан­на ре­а­кція, при­уро­че­на до рі­чни­ці ці­єї тра­ге­дії. Це — ці­ле­спря­мо­ва­на ро­бо­та, яка за­раз до­бі­гає кін­ця.

Ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу вкрай не­об­хі­дне. Якщо він бу­де утво­ре­ний, то фун­кціо­ну­ва­ти­ме на узго­дже­ній пра­во­вій осно­ві. До йо­го скла­ду увій­дуть ав­то­ри­те­тні ква­лі­фі­ко­ва­ні юри­сти, які змо­жуть об’єктив­но оці­ни­ти всі факти, які сто­су­ю­ться ці­єї тра­ге­дії, а на осно­ві ре­тель­но­го їх вив­че­н­ня — ви­зна­чи­ти вин­них і притягти їх до від­по­від­аль­но­сті.

Укра­ї­на з са­мо­го по­ча­тку сприйня­ла цю ідею, яку ви­су­ну­ли Ні­дер­лан­ди. В про­е­кті ста­ту­ту цьо­го три­бу­на­лу за­зна­че­но, що дже­ре­ла­ми пра­ва, на які бу­де спи­ра­ти­ся три­бу­нал у сво­їй ді­яль­но­сті ста­не не ли­ше між­на­ро­дне пра­во, але й та­кож на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство Ні­дер­лан­дів, Ма­лай­зії та Укра­ї­ни. До скла­ду цьо­го су­ду увій­де й су­д­дя з Укра­ї­ни. Це моє ба­че­н­ня і ме­ні зда­є­ться, що це має бу­ти ви­зна­че­но в ста­ту­ті цьо­го три­бу­на­лу. Та­кож про це має йти­ся і в са­мій ре­зо­лю­ції та прин­ци­пах що­до йо­го ство­ре­н­ня.

Ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу — нор­маль­на пра­кти­ка для Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій.

Во­дно­час, як ми ба­чи­мо, Ро­сія без ен­ту­зі­а­зму ста­ви­ться до ідеї ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу. Ро­сі­я­ни під час кон­суль­та­цій за­яви­ли про те, що йо­го ство­ре­н­ня «не сво­є­ча­сне», вка­зу­ю­чи на те, що між­на­ро­дне роз­слі­ду­ва­н­ня по­ки що не за­вер­ше­но. Утім, слід­ча ко­мі­сія має за­кін­чи­ти свою ро­бо­ту най­ближ­чим ча­сом. Скла­дно ска­за­ти, яку то­ді від­по- відь да­дуть ро­сі­я­ни. Ско­рі­ше за все, во­ни бу­дуть ве­ту­ва­ти ухва­ле­н­ня від­по­від­ної ре­зо­лю­ції РБ ООН.

По­зи­ція ро­сі­ян до­сить див­на. З одно­го бо­ку, во­ни зви­ну­ва­чу­ють скрізь, де тіль­ки мо­жна Укра­ї­ну, в ско­єн­ні цьо­го зло­чи­ну. Во­ни ви­га­ду­ють вер­сії і фаль­си­фі­ку­ють ін­фор­ма­цію, зом­бу­ю­чи вла­сних гро­ма­дян та на­віть між­на­ро­дну спіль­но­ту.

На­то­мість Укра­ї­на ні­ко­ли не сум­ні­ва­ла­ся в до­ціль­но­сті ство­ре­н­ня та­ко­го три­бу­на­лу й одра­зу по­го­ди­ла­ся на це. У ра­зі від­мо­ви ро­сі­ян під­три­ма­ти від­по­від­ну ре­зо­лю­цію — це ста­не не­пря­мим до­ка­зом то­го, що са­ме їхня ра­ке­тна си­сте­ма зби­ла ма­лай­зій­ський лай­нер.

Якщо ро­сі­я­ни за­бло­ку­ють ухва­ле­н­ня ре­зо­лю­ції Ра­дбе­зу ООН, то то­ді та­кий до­ку­мент мо­гла би ухва­ли­ти Ге­не­раль­на Асам­блея ООН, по­си­ла­ю­чись на ре­зо­лю­ції Ге­на­сам­блеї «Об’єд­на­н­ня за­ра­ди ми­ру», ухва­ле­ної ще в 1950 ро­ці. До ре­чі, на осно­ві ці­єї ре­зо­лю­ції бу­ло ство­ре­но вій­ська ООН, які бра­ли участь у від­бит­ті зброй­ної агре­сії Пів­ні­чної Ко­реї і Ки­таю про­ти Пів­ден­ної Ко­реї.

По­при те, що кри­мі­наль­не роз­слі­ду­ва­н­ня і до­сі три­ває, іні­ці­а­ти­ва про ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу акту­аль­на і ва­жли­ва. Оскіль­ки на ухва­ле­н­ня ре­зо­лю­ції, за­твер­дже­н­ня ста­ту­су цьо­го ор­га­ну, про­ве­де­н­ня че­рез Ге­на­сам­блею рі­ше­н­ня про йо­го фі­нан­су­ва­н­ня та ор­га­ні­за­цію ви­бо­рів суд­дів — на все це по­трі­бен час.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.