«Це ком­про­міс, і ду­же ва­жли­во, що йо­го до­ся­гну­то»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Оле­ксандр САМАРСЬКИЙ ко­мен­тує істо­ри­чну уго­ду між Іра­ном та За­хо­дом та її зна­че­н­ня для Укра­ї­ни

Учо­ра у Ві­дні пі­сля 20- мі­ся­чних пе­ре­го­во­рів між Іра­ном та «шіс­ткою» кра­їн до­ся­гну­то істо­ри­чної до­мов­ле­но­стей, які обме­жу­ють іран­ську ядер­ну про­гра­му.

Про­ект до­ку­мен­ту пе­ред­ба­чає від­мі­ну тор­гі­вель­но­го ем­бар­го ЄС — Іран змо­же ім­пор­ту­ва­ти свою на­фту і газ. По­ві­дом­ля­є­ться, що уго­да по­чне ді­я­ти че­рез 90 днів пі­сля прийня­т­тя від­по­від­ної ре­зо­лю­ції на Ра­ді Без­пе­ки ООН.

«Сьо­го­дні­шній день міг ста­ти кін­цем на­дій, але за­раз ми від­кри­ва­є­мо но­вий роз­діл, який все­ляє на­дію», — за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Іра­ну Джа­вад За­ріф. За йо­го сло­ва­ми, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі, по­го­дже­ний до­ку­мент не є іде­аль­ним для ко­жної зі сто­рін, однак він до­по­міг «по­до­ла­ти не­по­трі­бну кри­зу» і «від­кри­ти но­ві го­ри­зон­ти».

Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск на­звав до­ся­гну­ту уго­ду «про­ри­вом, який по­кла­де кі­нець 13-рі­чно­му ядер­но­му про­ти­сто­ян­ню». У йо­го за­яві, опри­лю­дне­ній на сай­ті ЄР, та­кож го­во­ри­ться, що ці до­мов­ле­но­сті мо­жуть ста­ти «по­во­ро­тним пун­ктом у від­но­си­нах між Іра­ном та між­на­ро­дною спіль­но­тою і про­кла­дуть шлях до но­вих на­прям­ків спів­пра­ці між ЄС та Іра­ном».

Во­дно­час, по­ві­дом­ляє Reuters, якщо Іран по­ру­шить уго­ду, то че­рез 65 днів де­я­кі сан­кції зно­ву по­чнуть ді­я­ти. Агент­ство та­кож на­га­дує, що зброй­не ем­бар­го ООН ли­ша­ти­ме­ться в си­лі про­тя­гом п’яти ро­ків, а за­бо­ро­на на ре­а­лі­за­цію ба­лі­сти­чної ра­ке­тної про­гра­ми про­дов­жи­ться для Іра­ну на ві­сім ро­ків.

У свою чер­гу, пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма за­явив, що уго­да з Те­ге­ра­ном ба­зу­є­ться «не на до­ві­рі, а на пе­ре­вір­ці». «Ми ма­ти­ме­мо змо­гу пе­ре­ві­ря­ти всі ядер­ні об’єкти. Ін­спе­кто­ри ма­ти­муть до­ступ до всіх об’єктів 24 го­ди­ни на до­бу, сім днів на ти­ждень. Де­я­кі з цих за­хо­дів три­ва­ти­муть 25 ро­ків», — по­ві­до­мив Оба­ма. Во­дно­час, він та­кож до­дав, що не по­трі­бно «ви­клю­ча­ти еска­ла­цію кон­флі­кту, але ми то­чно не по­вин­ні пря­му­ва­ти до та­кої мо­жли­во­сті». «А з ядер­ним Іра­ном ре­гіон та світ то­чно був би більш не­без­пе­чним для на­ших пар­тне­рів», — до­дав гла­ва Бі­ло­го до­му.

Во­дно­час, не всі роз­ді­ля­ють опти­мізм від прийня­т­тя мо­жли­вої уго­ди. Ма­буть, го­лов­ним ске­пти­ком є прем’єр­мі­ністр Ізра­ї­лю Бі­нья­мін Не­та­нья­ху. До­мов­ле­но­сті з Іра­ном він на­звав «по­мил­кою істо­ри­чних мас­шта­бів», яка в кін­це­во­му ра­хун­ку ство­рить «те­ро­ри­сти­чну ядер­ну над­дер­жа­ву».

«День» звер­нув­ся до ко­ли­шньо­го По­сла Укра­ї­ни в Іра­ні Оле­ксан­дра СА­МАР­СЬКО­ГО і по­про­сив йо­го про­ко­мен­ту­ва­ти зна­чи­мість до­ся­гну­тої уго­ди з Те­ге­ра­ном:

— Для Укра­ї­ни ця уго­да — без­умов­но по­зи­тив­на. За­вер­ше­н­ня цих пе­ре­го- во­рів озна­ча­ти­ме, що ува­га сві­то­во­го то­ва­ри­ства змо­же бу­ти пов­ною мі­рою при­ку­та до Укра­ї­ни. Це та­кож дає мен­ше мо­жли­во­стей Ро­сії гра­ти на між­на­ро­дних про­бле­мах і шан­та­жу­ва­ти сво­єю уча­стю та не­уча­стю, під­трим­кою чи ні кон­со­лі­до­ва­ної по­лі­ти­ки «шіс­тки», як це бу­ло ра­ні­ше. Без­умов­но, ви­хід іран­ської на­фти на сві­то­вий ри­нок, ста­не до­да­тко­вим уда­ром по еко­но­мі­ці Ро­сії, оскіль­ки ці­ни на на­фту по­чнуть зни­жу­ва­ти­ся. Це та­кож по­зи­тив­но і в пла­ні ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в ре­гіо­ні Пів­ден­но­го Кав­ка­зу, Цен­траль­ної Азії та Близь­ко­го Схо­ду.

Ста­бі­лі­за­ція си­ту­а­ції нав­ко­ло Іра­ну по­зба­вить Ро­сію мо­жли­во­сті впли­ву на ньо­го та змо­ги йо­го шан­та­жу­ва­ти. Ба­га­то в чо­му це по­збав­ляє Іран і від ро­сій­ської за­ле­жно­сті — остан­ні іран­ські то­ва­ро­по­то­ки зна­чною мі­рою йшли че­рез Ро­сію. Сан­кції прив’язу­ва­ли Те­ге­ран до Мо­скви.

Між тим, тре­ба вра­ху­ва­ти той факт, що за­галь­но на­ціо­наль­на дум­ка в Іра­ні є ан­ти­ро­сій­ською. Ці кра­ї­ни ма­ють скла­дну істо­рію. Ро­сій­ська ім­пе­рія ві­ді­бра­ла зна­чні іран­ські те­ри­то­рії й іран­ці цьо­го не за­бу­ва­ють.

По­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті, які бу­ли між «шіс­ткою» та Іра­ном, бу­ли за­над­то по­сту­по­ви­ми і кар­ди­наль­но­го впли­ву на еко­но­мі­ку Іра­ну не чи­ни­ли. За­раз си­ту­а­ція змі­ни­ться.

Вза­га­лі, на мій по­гляд, ядер­на за­гро­за з бо­ку Іра­ну бу­ла пе­ре­біль­ше­на. Іран швид­ше пра­гнув здо­бу­ти ста­тус кра­ї­ни, яка зда­тна ви­го­то­ви­ти ядер­ну зброю, ніж кра­ї­ни, яка нею во­ло­діє. В Іра­ні до­бре ро­зу­мі­ють всі мо­жли­ві не­при­єм­но­сті, пов’яза­ні з во­ло­ді­н­ням та­кою збро­єю.

Укра­ї­ні є чо­го по­вчи­ти­ся в Іра­ну: як від­сто­ю­ва­ти свої ін­те­ре­си, не зда­ва­ти­ся, ко­ли ви­кру­чу­ють ру­ки, а за­хи­ща­ти свої на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си.

— За­сту­пни­ця мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ізра­ї­лю Ци­пі Хо­то­ве­лі на­пи­са­ла, що ця уго­да — «істо­ри­чна ка­пі­ту­ля­ція За­хо­ду пе­ред віс­сю зла, яке очо­лює Іран». Як би ви це про­ко­мен­ту­ва­ли?

— Є ін­те­ре­си за­галь­ної без­пе­ки. Ін­те­ре­си Ізра­ї­лю мо­жуть спів­па­да­ти, або не спів­па­да­ти з ни­ми. Ми ба­чи­мо, що між Іра­ном та Ізра­ї­лем три­ває пев­не про­ти­сто­я­н­ня, але ска­за­ти, що в цьо­му ви­нен тіль­ки Іран — бу­ло би не­пра­виль­но.

Я не ба­чу тут ка­пі­ту­ля­ції. Будь-яка до­мов­ле­ність є ком­про­мі­сом, якщо це не ви­ко­на­н­ня яко­гось уль­ти­ма­ту­му. В цьо­му ви­пад­ку ми го­во­ри­мо про пе­ре­го­во­ри і до­мов­ле­но­сті. Не мо­же бу­ти та­ко­го, щоб одна зі сто­рін ви­гра­ла на 100%. Ма­ють бу­ти вра­хо­ва­ні ін­те­ре­си ін­шої, якісь по­сту­пки — іна­кше то­ді пе­ре­го­во­ри втра­ча­ють свій сенс. Ця уго­да — ком­про­міс і ду­же ва­жли­во, що йо­го до­ся­гну­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.