Про що свід­чать ви­бу­хи у Льво­ві?

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Екс­перт: «Дер­жа­ва не змо­же пе­ре­мог­ти те­ро­ризм без уча­сті су­спіль­ства. Тіль­ки зав­дя­ки пар­тнер­ству мо­жна по­до­ла­ти зов­ні­шніх і вну­трі­шніх во­ро­гів»

Пі­сля сум­но­зві­сних по­дій в Му ка че во му, з са мо го ран ку вів тор - ка у Льво ві про лу на - ли кіль ка ви бу хів. Є по - стра­жда­лі. Мі­лі­ція пов’язує ви бу хи у Льво ві з по ді я ми на Закарпатті. Прес- слу­жба МВС зок ре ма по ві дом ляє: « За по пе ред ні ми да ни ми, зло­чин­ця­ми бу ли за­мі­но­ва­ні вхід ні две рі до діль нич - них пун к тів. МВС пов’ язує ці ви бу хи із по ді я ми на За - кар пат ті, ор га ні зо ва ни ми з ме тою де ста бі лі за ції си ту а - ції в кра­ї­ні». На­га­да­є­мо, що близь ко 9: 00 у Льво ві про - лу­нав ви­бух в одно­му з діль­нич них пун к тів мі лі ції, вна­слі­док чо­го тяж­ко по­ра­не­ний 24-рі­чний лей­те­нант. Піз ні ше ви бух про лу нав в ін­шо­му опор­но­му пун­кті мі­лі­ції, де по­ра­не­н­ня отри­ма­ла 31-рі­чний діль­ни­чний інс пек тор. Схо жий ін ци дент став­ся у Льво­ві ще 25 черв­ня, ко­ли бі­ля рай­від­ді­лу мі­лі ції Льво ва ви бу хів ку під - кла ли під ав то мо біль мі лі - ції, в на­слі док чо го не знач - ні трав­ми отри­мав один пра­во­охо­ро­нець.

Пре зи дент ор га ні за ції « Між на род на ан ти те ро рис - тич на єд ність » Олек сандр Ді чек вва жає, що остан ні по дії є про дов жен ням вій - ни. « Дер жа ва не змо же пе - ре­мог­ти те­ро­ризм без уча­сті су­спіль­ства, — го­во­рить Ді­чек, — Тіль ки за вдя ки та - ко му пар т нер ст ву вла ди і гро мадсь кос ті мож на пе ре - мог­ти і зов­ні­шніх во­ро­гів, і внут ріш ніх. Слаб кі лю ди зав ж ди шу ка ють зов ніш ні при чи ни не на ма га ю чись ро­зі­бра­тись у вла­сних про­бле­мах і не­до­лі­ках. Тре­ба по­чи на ти з се бе. Те що від бу - ва єть ся — це за ля ку ван ня лю дей. Са ме на страх і без - ви хідь спря мо ва ний те ро - ризм».

Спо­ча­тку вар­то ви­зна­чи­ти пев­ну фор­му­лу, яку вже дав­но тре­ба ви­вчи­ти укра­їн­цям. В про­во­ка­ції зав­жди існує тло і в цьо­му тлі зна­хо - ди­ться при­від. При­кор­дон­ні те ри то рії ( чи то Дон бас, чи то За­хі­дна Укра­ї­на) — це одвіч на те ма кон т ра бан ди, а от­же пе­ре­пле­те­них ін­те­ре­сів і кон ф лік тів на різ них лан - ках. Без­умов­но, вра­хо­ву­ю­чи на­мі­ри Пу­ті­на про­ков­тну­ти Укра ї ну шля хом де ста бі лі - за ції на шої кра ї ни, шкур ні ін те ре си гра ють на ру ку Крем­лю. Це зро­зумі­ло і аксіо ма тич но. Пі сля то го, як кон­флікт ін­те­ре­сів пе­ре­ро­стає в зброй­ний, під­тя­гу­ю­ться ЗМІ та ар мії « ко рис них ідіо­тів». В си­ту­а­ції в Му­ка­че­во­му осо­бли­во­го при­сма­ку до да ла участь в кон ф лік ті « Пра во го сек то ру » , а от же за­па­хло по­лі­ти­кою.

Склад ці­єї стра ви на бу - ває та­ко­го рі­зно­ма­ні­т­тя еле­мен тів, що во на стає вже отруй­ною. Те­пер і ме­шкан­ці Дон­ба­су на­тя­ка­ють тим, хто до­рі­кав їм чо­му ті не ви­гна­ли ро сі ян, що за кар пат ці мог ли б са мі ви рі ши ти пи - та­н­ня з ПС. Більш то­го, ме­ре­жа ін­тер­нет ря­сніє кон­тра­стни­ми фо­то ле­две пе­ре­сув­ною тех ні кою на Дон ба сі і но­ве­сень­кою те­хні­кою Нац­гвар­дії в Му­ка­че­во­му. Чо­му та те­хні­ка га­ня­є­ться за ПС, а не за ро­сі­я­на­ми в АТО? Не­о­дно­рі­дність на­ціо­наль­но­го скла ду пев них ре гі о нів, зав’ яз ка на ма те рі аль ні ін - те ре си, кри мі наль на скла - до­ва — все це еле­мен­ти, які є ви су ше ним по ро хом. Ми са­мі, ру­ка­ми сво­їх ко­ру­пціо не рів, « ко рис них іді о тів » та мар гі на лів ко па є мо со - бі яму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.