Зма­га­н­ня «ча­рів­ни­ків»

Кам­па­нія на 205 окру­зі в Чер­ні­го­ві вко­тре де­мон­струє від­су­тність змін у під­хо­дах до ор­га­ні­за­ції ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

Ві­кто­рія СИДОРОВА, Чер­ні­гів;

Дми­тро КРИВЦУН, фо­то Ру­сла­на КАНЮКИ, «День»,

Ки­їв — Чер­ні­гів — Ки­їв

Чер­ні­гів, про­ся­кну­тий атмо­сфе­рою спо­кій­но­го бла­го­род­ства ста­ро­вин­но­го мі­ста на де­кіль­ка ти­жнів за­гли­бив­ся у вир пе­ред­ви­бор­чої бо­роть­би. Тут на 26 ли­пня ого­ло­ше­ні про­мі­жні ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди по ма­жо­ри­тар­но­му окру­гу № 205. «Ва­кан­сія» ви­ни­кла у зв’яз­ку з до­стро­ко­вим при­пи­не­н­ням пов­но­ва­жень на­ро­дно­го де­пу­та­та Ва­ле­рія Ку­лі­ча, який ни­ні очо­лив Чер­ні­гів­ську ОДА.

Еле­кто­раль­ні пе­ре­го­ни, які роз­по­ча­лись у Чер­ні­го­ві, на­га­ду­ють сю­жет ра­дян­сько­го філь­му «Про бі­дно­го гу­са­ра за­мов­те слово», в яко­му опи­су­є­ться, як жи­т­тя не­ве­ли­ко­го мі­сте­чка бу­ло роз­бур­ха­не ін­три­га­ми та про­во­ка­ці­я­ми пі­сля вхо­дже­н­ня ту­ди гу­сар­сько­го пол­ку. Що­прав­да, в Чер­ні­гів уві­йшов не полк гу­са­рів, а ро­та кан­ди­да­тів у на­ро­дні де­пу­та­ти. 127 пре­тен­ден­тів — не­про­пор­цій­на кіль­кість по­лі­ти­ків для по­дії по­ді­бно­го мас­шта­бу.

При цьо­му біль­шість із них — са­мо­ви­су­ван­ці, і ли­ше ві­сьмох під­три­ма­ли пар­тії. Се ред них: Ген на дій Кор бан («УКРОП», Дні­про­пе­тровськ), Сер­гій Бе­ре­зен­ко («Блок Пе­тра По­ро­шен­ка — Со­лі­дар­ність», Ки­їв), Дми­тро Бла­уш («Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка», Чер­ні­гів), Ігор Андрійченко («Де­ма­льянс», Чер­ні­гів), Во­ло­ди­мир Зуб («Са­мо­по­міч», Львів) та ін.

Оскіль­ки се­ред кан­ди­да­тів ба­га­то не­мі­сце­вих (жи­те­ля­ми Чер­ні­го­ва та обла­сті є ли­ше 40,16%), у ЗМІ їх на­зва­ли «оку­пан­та­ми», «па­ра­шу­ти­ста­ми» і «ва­ря­га­ми». Хо­ча, зви­чай­но, іно­го­ро­дність не за­бо­ро­не­на за­ко­но­дав­ством, так са­мо як мі­сце­ве по­хо­дже­н­ня не є га­ран­ті­єю че­сно­сті кан­ди­да­та.

За ін­фор­ма­ці­єю гро­мад­ської ме­ре­жі ОПОРА, з черв­ня ли­ше п’яте­ро зі 127 кан­ди­да­тів про­во­ди­ли си­стем­ну агі­та­цій­ну кам­па­нію. «Над­зви­чай­но ве­ли­ка кіль­кість кан­ди­да­тів не­о­дмін­но спри­чи­нить по­ни­же­н­ня яв­ки ви­бор­ців та ма­со­вий їх під­куп, адже са­ме та­ким чи­ном най­лег­ше «до­ве­сти» ви­бор­ця до діль­ни­ці», — за­зна­ча­ють пред­став­ни­ки ОПОРИ. Крім цьо­го, зав­дя­ки ве­ли­кій кіль­ко­сті ви­су­ван­ців актив­ні уча­сни­ки пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії мо­жуть мо­но­по­лі­зу­ва­ти вплив на діль­ни­чні ви­бор­чко­ми че­рез кво­ти «те­хні­чних» кан­ди­да­тів.

На дум­ку ба­га­тьох екс­пер­тів, най­біль­ші шан­си на пе­ре­мо­гу в цій бо­роть­бі ма­ють двоє кан­ди­да­тів. Пер­ший — Ген­на­дій Кор­бан, ко­ли­шній за­сту­пник екс-го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. Чле­ни «дні­про­пе­тров­ської ко­ман­ди» бу­ли фа­во­ри­та­ми пу­блі­ки, адже змо­гли вря­ту­ва­ти область від се­па­ра­ти­зму та за­по­біг­ти йо­го по­ши­рен­ню на ін­ші ре­гіо­ни Укра­ї­ни. Про­те пі­зні­ше во­ни «впа­ли у не­ми­лість» Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

У сво­їй ді­яль­но­сті на окру­зі Кор­бан на­ла­го­див кон­та­кти з мі­сце­ви­ми во­лон­те­ра­ми й лі­де­ра­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. І вже во­зив де­кіль­ка груп акти­ві­стів, у то­му чи­слі жур­на­лі­стів, до Дні­про­пе­тров­ська пе­ре­йма­ти пе­ре­до­вий до­свід зі спів­пра­ці ор­га­нів вла­ди та НДО, роз­бу­до­ви гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, ор­га­ні­за­ції до­по­мо­ги ар­мії, по­ра­не­ним то­що.

Дру­гий кан­ди­дат — Сер­гій Бе­ре­зен­ко, ко­ли­шній де­пу­тат Ки­їв­ра­ди від «Бло­ку Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го», ке­рів­ник Дер­жав­но­го управ­лі­н­ня спра­ва­ми, фі­гу­ра близь­ка до ото­че­н­ня Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка. За два мі­ся­ці до офі­цій­но­го стар­ту ви­бор­чої кам­па­нії Бе­ре­зен­ко очо­лив опе­ра­тив­но ство­ре­ну Ра­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Чер­ні­гів­щи­ни, що да­ло йо­му мо­жли­вість актив­но «пі­а­ри­ти­ся» на цій по­са­ді — на бі­гбор­дах, у ЗМІ й під час зу­стрі­чей на під­при­єм­ствах. Зав­дя­ки зу­си­л­лям мо­ло­до­го кан­ди­да­та до Чер­ні­го­ва за­ча­сти­ли мі­ні­стри, при­чо­му всі го­рі­ли ба­жа­н­ням тер­мі­но­во взя­ти­ся за ви­рі­ше­н­ня най­го­стрі­ших про­блем. На зло­вжи­ван­ні адмі­ні­стра­тив­ним ре­сур­сом Сер­гі­єм Бе­ре­зен­ком на­го­ло­си­ли й екс­пер­ти ме­ре­жі ОПОРА. Так чи іна­кше, але по мі­сту роз­ві­ша­но пла­ка­ти кан­ди­да­та від «БПП» з на­пи­са­ми: «Ком­пле­кти м’ячів — в усі спорт­за­ли Чер­ні­го­ва. Зро­бле­но!», «Ви­рі­ше­но!» то­що.

Са­ме ці два кан­ди­да­ти є «твор­ця­ми» по­лі­ти­чно­го, куль­тур­но­го та ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру Чер­ні­го­ва, і са­ме во­ни уві­йшли в пе­ред­ви­бор­чий клінч із за­сто­су­ва­н­ням бру­дних те­хно­ло­гій. Так, по­ши­ре­ною є ре­є­стра­ція «двій­ни­ків» кан­ди­да­тів, се­ред яких, при­мі­ром, Кар­бан Ген­на­дій Ва­ле­рі­йо­вич та Кор­пан Га­ли­на Ві­кто­рів­на. На­то­мість ЦВК від­мо­ви­ла в ре­є­стра­ції са­мо­ви­су­ван­цю Бе­ре­зен­ку Сер­гі­є­ві Ле­о­ні­до­ви­чу.

Ще одне пи­та­н­ня, яке ви­гля­дає те­хно­ло­гі­єю від­тя­гу­ва­н­ня го­ло­сів від одно­го з кан­ди­да­тів — участь у ви­бо­рах го­ло­ви обла­сно­го «УДА­Ру» Юрія Та­ра­сов­ця. Як ві­до­мо «УДАР» брав участь у пар­ла­мент­ських пе­ре­го­нах ра­зом із «Бло­ком По­ро­шен­ка». І хоч Та­ра­со­вець за­ре­є­стру­вав­ся як са­мо­ви­су­ва­нець, він ви­ко­ри­сто­вує свій пар­тій­ний ло­го­тип і ста­ре га­сло «БПП»: «Час єд­на­тись!».

Та­кож се­ред кан­ди­да­тів за­ре­є­стро­ва­но екс-ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту кор­по­ра­тив­них прав Дні­про­пе­тров­ської мі­ськра­ди Оле­ксан­дра Ве­ли­чка. Ра­ні­ше Ве­ли­чка бу­ло ви­кра­де­но на по­двір’ї Дні­про­пе­тров­ської ОДА, в чо­му він пі­зні­ше зви­ну­ва­тив Ген­на­дія Кор­ба­на. На­ра­зі екс-чи­нов­ник не ро­бив жо­дних за­яв на окру­зі, але всі очі­ку­ють, до­ки ви­стрі­лить «ру­шни­ця на сті­ні». Так са­мо як і один з най­більш епа­та­жних кан­ди­да­тів — шо­у­мен і те­ле­ве­ду­чий Оле­ксій Дур­нєв.

Сум­нів­ною по­ді­єю під ку­том зо­ру за­кон­но­сті ста­ло ви­лу­че­н­ня обла­сною про­ку­ра­ту­рою з по­ру­ше­н­ням про­це­ду­ри до­ку­мен­тів 85 кан­ди­да­тів на­пе­ре­до­дні же­реб­ку­ва­н­ня. Че­рез це кан­ди­да­ти мо­гли втра- ти­ти мо­жли­вість ви­су­ну­ти сво­їх пред­став­ни­ків до ДВК. Про­те пі­сля ти­ску гро­мад­сько­сті та особистого при­їзду Кор­ба­на до про­ку­ра­ту­ри та по­вер­ну­ла до­ку­мен­ти.

Над­зви­чай­них мас­шта­бів на­бу­ла й ре­клам­на кам­па­нія кан­ди­да­тів. Істо­ри­чне середмістя й пе­ри­фе­рію за­пов­ни­ли агі­та­цій­ні на­ме­ти, а пе­ре­ва­жну ча­сти­ну ре­клам­них площ і де­я­кі жи­тло­ві бу­дин­ки за­по­ло­ни­ла ві­зу­аль­на по­лі­ти­чна ре­кла­ма.

На­при­клад, у мі­сті з’яви­ли­ся пла­ка­ти з на­пи­сом: «Укроп про­ти Ре­ди­ски», а один із пре­тен­ден­тів на де­пу­тат­ський ман­дат роз­ві­сив бі­гбор­ди з га­слом: «Дні­про­пе­тров­ську бан­ду — геть!». У свою чер­гу, ко­ман­да «УКРОПу» на сво­їх ре­клам­них пло­щах про­по­нує ви­на­го­ро­ду за по­ві­дом­ле­н­ня про під­куп ви­бор­ців.

Кан­ди­да­ти в на­ро­дні де­пу­та­ти «на­ки­ну­лись» на жи­те­лів ста­ро­вин­но­го мі­ста, про­по­ну­ю­чи роз­ва­ги для ді­тей та до­ро­слих. Як жар­ту­ють са­мі чер­ні­гів­ці, во­ни ви­гра­ли «по­лі­ти­чний джек-пот». Для них без­ко­штов­но ро­згор­ну­ли фе­сти­ва­лі бор­щу та юшки, кон­кур­си та­лан­тів і ро­зі­гра­ші пу­ті­вок, ди­ско­те­ки й ве­чір­ки про­сто не­ба, шоу бо­га­ти­рів і «та­бо­ри юних ча­рів­ни­ків», спор­тив­ні зма­га­н­ня та ве­слу­ва­н­ня на чов­нах-дра­ко­нах, по­льо­ти на по­ві­тря­них ку­лях і по­до­ро­жі свя­ти­ми мі­сця­ми, кон­цер­ти мі­сце­вих зі­рок та ви­сту­пи ві­до­мих укра­їн­ських гур­тів, на­при­клад «ТІК», «Во­плі Ві­до­пля­со­ва», «Не­ан­ге­ли».

Біль­шість за­хо­дів від­бу­ва­є­ться на бе­ре­зі рі­чки Стри­жень на трав’яній га­ля­ви­ні, де роз­мі­ще­но сце­ну та штаб кан­ди­да­та Кор­ба­на — ве­ли­кий на­мет з про­зо­ри­ми сті­на­ми, який вже кіль­ка ра­зів під­да­вав­ся «мі­ну­ван­ню». Їх вста­нов­лен- ня ви­кли­ка­ло не­за­до­во­ле­н­ня ба­га­тьох чернігівчан: про­ве­де­н­ня ма­со­вих за­хо­дів зав­дає шко­ди га­зо­ну, а кан­ди­дат не отри­мав на це до­зво­лу і не спла­чує по­да­тку за орен­ду зем­лі.

Ко­ре­спон­ден­ти «Дня» по­бу­ва­ли в Чер­ні­го­ві, зокре­ма, на одно­му із за­хо­дів — чем­піо­на­ті по бо­ксу, який про­во­ди­ли під па­тро­на­том Ген­на­дія Кор­ба­на. Ми за­пи­та­ли у від­ві­ду­ва­чів за­хо­ду, як во­ни став­ля­ться до пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії в мі­сті та до та­ко­го бур­хли­во­го куль­тур­но­го жи­т­тя. Біль­шість спів­ро­змов­ни­ків за­ува­жує, що та­ких мас­шта­бних пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нів у мі­сті до цьо­го ще жо­дно­го ра­зу не бу­ло.

«На да­ний мо­мент це най­яскра­ві­ші ви­бо­ри, які ко­ли-не­будь від­бу­ва­ли­ся в Чер­ні­го­ві, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми з «Днем» чер­ні­гів­ча­нин Ма­ксим. — Кан­ди­да­ти на­ма­га­ю­ться «підгодовувати» ви­бор­ців, по­ка­за­ти се­бе яко­мо­га яскра­ві­ше. Зви­чай­но, ми хо­ди­мо на куль­тур­ні за­хо­ди, до­ки є мо­жли­вість. Але я вва­жаю, це ма­ло що ви­рі­шить, бо всі зна­ють хто є хто, звід­ки при­їха­ли. І для ме­не най­більш прі­о­ри­те­тним є мі­сце­вий кан­ди­дат. Про­те по­ки най­більш яскра­ви­ми по­лі­ти­ка­ми є Кор­бан та Бе­ре­зен­ко, ві­до­мі ли­ше зав­дя­ки мас­шта­бній агі­та­ції. Але лю­ди­на за­пам’я то­ву­є­ться сво­ї­ми спра­ва­ми, а не «по­ро­хом в очі», то­му як­би кан­ди­да­ти бу­ли на­ла­што­ва­ні пра­цю­ва­ти на ін­те­ре­си на­ро­ду, во­ни б ви­тра­ти­ли гро­ші не на ре­кла­му, а на ін­фра­стру­кту­ру або укра­їн­ську ар­мію».

По­ді­бної дум­ки до­три­му­є­ться й чер­ні­гів­ський пен­сіо­нер пан Юрій, який вва­жає, що та­ка кіль­кість ре­кла­ми та за­хо­дів не від­обра­зи­ться на ви­бо­рі чернігівчан: «Лю­ди вже не ті, що бу­ли ра­ні­ше, і якщо їм ви­ста­чить ро­зу­му, то во­ни не го­ло­су­ва­ти­муть за гро­ші чи за «хліб та ви­до­ви­ща». За йо­го сло­ва­ми, ці пе­ред­ви­бор­чі пе­ре­го­ни — «перебор по вкла­де­них гро­шах, кіль­ко­сті кан­ди­да­тів, ре­кла­мі — їх кіль­кість біль­ша, ніж бу­ла під час пар­ла­мент­ських ви­бо­рів ми­ну­лої осе­ні. І на­ра­зі за усім цим не ви­дно по-справ­жньо­му до­стой­них кан­ди­да­тів».

«Все, що за­раз від­бу­ва­є­ться у мі­сті, всі кон­цер­ти я спри­ймаю як пе­ред­ви­бор­чу агі­та­цію, але моє став­ле­н­ня до цьо­го по­зи­тив­не, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми мо­ло­да чер­ні­гів­чан­ка Ган­на. — За­раз кан­ди­да­ти на­ма­га­ю­ться по­ка­за­ти, на що во­ни зда­тні, що во­ни пі­клу­ю­ться про ви­бор­ців, але хо­ті­ло­ся б, щоб та­кі за­хо­ди від­бу­ва­ли­ся не ли­ше пе­ред ви­бо­ра­ми. Про­те якщо кан­ди­да­ти да­ють мо­жли­вість відпочивати, лю­ди ма­ють цим ко­ри­сту­ва­ти­ся».

Ана­ло­гі­чно ко­ре­спон­ден­ти «Дня» на­ма­га­ли­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся із чер­ні­гів­ча­на­ми, які при­во­дять сво­їх ді­тей до на­ме­ту «Ди­тя­ча лі­тня шко­ла ча­рів­ни­ків», ор­га­ні­зо­ва­но­го шта­бом Сер­гія Бе­ре­зен­ка. Не­зва­жа­ю­чи на зли­ву, нас по­про­си­ли по­ки­ну­ти при­мі­ще­н­ня під при­во­дом то­го, що ми мо­же­мо «на­пи­са­ти по­га­но про їх кан­ди­да­та» та за­про­по­ну­ва­ли звер­ну­ти­ся за до­зво­лом до цен­траль­но­го шта­бу. Мо­кну­чи під одним із де­рев «Бе­ре­зо­во­го гаю», у яко­му роз­мі­ще­ний на­мет для «ча­рів­ни­ків» кан­ди­да­та від «БПП», ко­ре­спон­ден­там «Дня» бу­ло чу­тно, як ді­тей від 6 ро­ків за­кли­ка­ли «по­а­пло­ду­ва­ти кан­ди­да­ту Сер­гію Бе­ре­зен­ку» за ор­га­ні­за­цію роз­ва­жаль­но­го за­хо­ду.

ПЕ­РЕД­ВИ­БОР­ЧА КАМ­ПА­НІЯ У 205 ОКРУ­ЗІ В ЧЕР­НІ­ГО­ВІ — ЦЕ ТЕСТ ДЛЯ ВЛА­ДИ, ЯКА НА­ВІТЬ ПІ­СЛЯ МАЙ­ДА­НУ НЕ ЗМО­ГЛА ЗА­ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ СУ­СПІЛЬ­СТВУ ЯКІ­СНО НО­ВІ ПРА­ВИ­ЛА У ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІЙ БО­РОТЬ­БІ

БЕЗ­ПРЕ­ЦЕ­ДЕН­ТНО ВЕ­ЛИ­КА КІЛЬ­КІСТЬ КАН­ДИ­ДА­ТІВ, ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ РЕ­КЛА­МИ ТА АГІ­ТА­ЦІЙ­НИХ ЗА­ХО­ДІВ ДЕ­ЗО­РІ­ЄН­ТУЄ ЧЕРНІГІВЧАН У ПО­ЛІ­ТИ­ЧНО­МУ ПРО­СТО­РІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.