Про два ва­рі­ан­ти об’єд­на­н­ня гро­мад

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ста­ном на 7 ли­пня 19 обла­сних рад Укра­ї­ни — Він­ни­цька, Во­лин­ська, Дні­про­пе­тров­ська, До­не­цька, Жи­то­мир­ська, За­по­різь­ка, Іва­но-Фран­ків­ська, Лу­ган­ська, Львів­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, Оде­ська, Пол­тав­ська, Рів­нен­ська, Сум­ська, Хар­ків­ська, Хер­сон­ська, Хмель­ни­цька, Чер­ка­ська, Чер­ні­гів­ська — під­три­ма­ли пер­спе­ктив­ні пла­ни фор­му­ва­н­ня те­ри­то­рій гро­мад. Під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вих ЗМІ на ми­ну­ло­му ти­жні про це за­явив го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман.

«Ні­хто не го­во­рить про те, що тре­ба зни­щу­ва­ти се­ло, нав­па­ки, за остан­ні ро­ки близь­ко 700 сіл про­сто зни­кли з ма­пи Укра­ї­ни, — на­го­ло­сив він. — Це бу­де про­дов­жу­ва­ти­ся і да­лі, оскіль­ки у них не­має ні гро­шей, ні мо­жли­во­стей. За­те у них є сіль­ська ра­да, яка ні­чо­го не ви­рі­шує, але отри­мує за­ро­бі­тну пла­ту». Ми го­во­ри­мо ли­ше про те, що в ко­жній обла­сті має бу­ти ство­ре­но пер­спе­ктив­ний план са­мою обла­стю — ні­хто ні­чо­го не нав’ язує — для то­го, щоб зро­зу­мі­ти, які се­ла по­тен­цій­но мо­жуть об’єд­на­тись в одну сіль­ську ра­ду — ра­ду гро­ма­ди. При цьо­му бу­дуть збе­ре­же­ні се­ла, їхня са­мо­бу­тність, на­зви, кор­до­ни, — все. Єди­не пи­та­н­ня — за­мість п’ яти сіль­ських рад ство­рять одну» — ска­зав Грой­сман.

Спі­кер пар­ла­мен­ту за­зна­чив, що пі­сля об’єд­на­н­ня в до­бро­віль­ні гро­ма­ди се­ла одра­зу ста­нуть успі­шни­ми, оскіль­ки отри­ма­ють

Во­ло­ди­мир ГРОЙ­СМАН: «Якщо вас усе вла­што­вує — ні­хто не бу­де зму­шу­ва­ти, але якщо хо­че­те бу­ти успі­шни­ми — є ін­стру­мент це зро­би­ти»

той са­мий ме­ха­нізм зби­ра­н­ня по­да­тків, на­пов­не­н­ня сво­го бю­дже­ту, як і ве­ли­кі мі­ста, змо­жуть утри­му­ва­ти ди­тя­чі сад­ки, шко­ли. «І то­му ва­рі­ан­тів є два, — про­дов­жу­вав Грой­сман, — якщо вас все вла­што­вує — за­ли­шай­тесь, ні­хто не бу­де зму­шу­ва­ти об’єд­ну­ва­тись, але якщо ви ефе­ктив­ні, якщо ви ма­є­те ідеї, хо­че­те об’єд­на­тись, якщо хо­че­те бу­ти успі­шни­ми — є ін­стру­мент це зро­би­ти. А ко­ли ви це зро­би­те, це бу­де озна­ча­ти, що ви да­сте зов­сім но­ву якість жи­т­тя».

Ві­це- прем’ єр- мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів до­дав: « Я хо­чу та­кож на­го­ло­си­ти, що не по­трі­бно плу­та­ти ре­фор­му де­цен­тра­лі­за­ції із адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ною ре­фор­мою, і з тим, що ко­лись хо­ті­ли про­ве­сти — змі­ни­ти те­ри­то­рі­аль­ний устрій, але не пе­ре­да­ва­ти пов­но­ва­же­н­ня » . « Ми не фор­му­є­мо за­раз те­ри­то­рії, — по­ясню­вав він, — ми не змі­ню­є­мо меж на­се­ле­них пун­ктів. Ми хо­че­мо змі­ни­ти мен­таль­ність — спо­ча­тку об’ єд­на­н­ня гро­мад, а вже пі­сля цьо­го — об’ єд­ну­ю­ться те­ри­то­рії. Це ство­ре­н­ня об’ єд­на­них по­ту­жних, ефе­ктив­них гро­мад».

Про пе­ре­ва­ги, які отри­ма­ють пі­сля об` єд­на­н­ня сіль­ські гро­ма­ди, роз­по­від­а­ють у ре­гіо­нах і пред­став­ни­ки Мін­ре­гіон­бу­ду. Так, Лі­дія Єв­ту­шен­ко, ви­сту­па­ю­чи на се­мі­на­рі сіль­ських го­лів у Рів­нен­ській обла­сті, за­зна­чи­ла, що « на мі­сцях по­мил­ко­во ду­ма­ють, що де­цен­тра­лі­за­ція — це про­кру­сто­ве ло­же, ні­би всіх під­га­ня­ють під одну мір­ку».

Тим ча­сом у цій обла­сті три­ває ро­бо­та над ство­ре­н­ням пла­ну об’ єд­на­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Але якщо спер­шу пла­ну­ва­ло­ся, що їх має бу­ти 45, то пі­зні­ше з`яви­ла­ся ци­фра 50 і є на­віть тен­ден­ція до її зро­ста­н­ня. На се­мі­на­рі, де ви­сту­па­ла Єв­ту­шен­ко, де­пу­тат Сар­нен­ської рай­ра­ди Ми­ко­ла Ко­сте­цький за­зна­чив, що Кри­чиль­ська сіль­ра­да не хо­че об’ єд­ну­ва­ти­ся із Сар­на­ми, про­те на дум­ку се­лян, за йо­го сло­ва­ми, не зва­жа­ють.

Щось по­ді­бне від­бу­ва­є­ться й на Бу­ко­ви­ні. По­лі­то­лог Ігор Гав­ра­да під час кру­гло­го сто­лу що­до про­це­су де­цен­тра­лі­за­ції у Чер­ні­ве­цькій обла­сті вка­зав, що ни­ні най­біль­ши­ми су­про­тив­ни­ка­ми об’ єд­нань гро­мад ви­сту­па­ють сіль­ські го­ло­ви або де­пу­та­ти се­ли­щних і сіль­ських рад. « Цих лю­дей, зві­сно, мо­жна зро­зу­мі­ти з по­гля­ду їхніх кор­по­ра­тив­них прав та ін­те­ре­сів, — ци­тує йо­го BukNews. — Во­ни ба­чать пе­ред со­бою ма­лу пер­спе­кти­ву то­го, що че­рез чо­ти­ри мі­ся­ці зно­ву бу­дуть на­зи­ва­ти­ся сіль­ськи­ми го­ло­ва­ми або де­пу­та­та­ми се­ли­щної, сіль­ської чи ра­йон­ної ра­ди. Осо­бли­во ба­га­то сіль­ські го­ло­ви спе­ку­лю­ють на те­мі до­бро­віль­но­сті. Це ж до­бро­віль­но! Від сі­чня до трав­ня, ко­ли стар­ту­вав про­цес, біль­шість із них па­лець об па­лець не вда­ри­ли, щоб під­ні­ма­ти шум ще у лю­то­му, вно­си­ти про­по­зи­ції, а те­пер чи­нять спро­тив».

По­лі­то­лог за­явив, що са­ме сіль­ські го­ло­ви, які не хо­чуть об’ єд­на­н­ня гро­мад, апе­лю­ють до то­го, що не­має за­ко­но­дав­ства. «Во­ни на­кру­чу­ють свої гро­ма­ди, ме­шкан­ців про­ти де­цен­тра­лі­за­ції, ка­жуть, що об’ єд­на­н­ня гро­мад — це щось та­ке, що на­га­дує рух до кол­го­спної си­сте­ми 30- х ро­ків: всіх зі­гна­ти, урів­ня­ти, бі­дних з ба­га­ти­ми, ба­га­тих із бі­дни­ми... І ні­чо­го до­бро­го з цьо­го не бу­де. Де­цен­тра­лі­за­цію ні­би­то хо­чуть про­ве­сти за ра­ху­нок сіл, де мен­ший опір, — го­во­рить Гав­ра­да. І про­дов­жує: — У мі­сце­вих гро­ма­дах рі­вень обі­зна­но­сті тих са­мих сіль­ських го­лів, де­пу­та­тів, а по­тім уже ме­шкан­ців про де­цен­тра­лі­за­цію і про те, що во­на пе­ред­ба­чає, що дає, вкрай низь­кий». «Від­по­від­ей на за­пи­та­н­ня, які бу­дуть за­гро­зи, що бу­де з ди­тя­чи­ми са­до­чка­ми, ФАПа­ми (фельд­шер­сько-аку­шер­ські пун­кти), ін­шою ін­фра­стру­кту­рою, — жи­те­лі те­ри­то­рі­аль­них гро­мад або не ма­ють зов­сім, або ма­ють про них спо­тво­ре­не уяв­ле­н­ня», — за­зна­чає Гав­ра­да.

Го­ло­ва пар­тії « Від­ро­дже­н­ня » і спів­го­ло­ва де­пу­тат­ської гру­пи «Від­ро­дже­н­ня» Ві­ктор Бон­дар на зу­стрі­чі з жур­на­лі­ста­ми за­явив, що « го­лів се­ли­щних і сіль­ських рад бу­кваль­но при­му­шу­ють до об` єд­на­н­ня. Не вра­хо­ву­ю­чи еко­но­мі­чних, істо­ри­чних і со­ці­аль­них осо­бли­во­стей ре­гіо­нів, а го­лов­не — прин­ци­пу до­бро­віль­но­сті. Тим, хто не хо­че та­ко­го « до­бро­віль­но­го» об`єд­на­н­ня, по­гро­жу­ють за­ли­ши­ти без фі­нан­су­ва­н­ня».

На дум­ку на­ро­дно­го де­пу­та­та та йо­го одно­пар­тій­ців, та­ка ре­фор­ма при­зве­де до при­пи­не­н­ня ро­бо­ти шкіл, ди­тсад­ків, клу­бів, фельд­шер­сько-аку­шер­ських пун­ктів, бо ува­га ке­рів­ни­цтва но­вих гро­мад бу­де зо­се­ре­дже­на го­лов­ним чи­ном на тих уста­но­вах, які роз­мі­ще­ні у їхніх цен­трах. Цим се­ла, які за­ли­ша­ться без сво­їх рад, бу­дуть фа­кти­чно зни­ще­ні, а їхнє на­се­ле­н­ня, міль­йо­ни сіль­ських ме­шкан­ців по­ки­ну­то на­при­зво­ля­ще, впев­не­ний на­ро­дний де­пу­тат. Він та­кож на­го­ло­шує на то­му, що пі­сля об`єд­на­н­ня гро­мад « зе­мель­ні на­ді­ли лі­кві­до­ва­них сіль­ських рад бу­дуть під­по­ряд­ко­ва­ні цен­тру гро­ма­ди » . Як на­слі­док, се­ля­ни «втра­тять пра­во роз­по­ря­джа­ти­ся сво­єю зем­лею » , — го­во­рить Бон­дар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.