Одне но­во­вве­де­н­ня – «мі­нус» 30% бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Но­ва си­сте­ма адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків не спра­цю­ва­ла

Бі­зне­су ви­ста­чи­ло двох ти­жнів шта­тної ро­бо­ти си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, щоб ви­не­сти го­лов­но­му її се­гмен­ту — ПДВ-ра­хун­кам — оста­то­чний вер­дикт: не го­ди­ться. Під Вер­хов­ною Ра­дою пі­кет із пла­ка­та­ми «Си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ — смертельна за­гро­за для бі­зне­су». Лю­ди три­ма­ють та­кож та­бли­чки з на­пи­сом «2960», під­три­му­ю­чи та­ким чи­ном за­ко­но­про­ект що­до по­дов­же­н­ня пе­ре­хі­дно­го, те­сто­во­го пе­рі­о­ду вве­де­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня.

«Те­сто­вий ре­жим по­ка­зав ду­же ба­га­то не­до­лі­ків си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ як ме­то­до­ло­гі­чно­го, так і те­хні­чно­го ха­ра­кте­ру, — ствер­джує го­ло­ва ко­мі­те­ту по­да­тко­вої по­лі­ти­ки гро­мад­ської ра­ди при Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі Те­тя­на Шев­цо­ва. — Ми ще ра­ні­ше звер­та­ли на них ува­гу гро­мад­ської ра­ди ДФС, а та­кож під час осо­би­стих зу­стрі­чей — но­во­при­зна­че­но­го го­ло­ви слу­жби. Але ре­а­кції на це пра­кти­чно не бу­ло, і ли­ше 1 ли­пня, ко­ли на­став час по­ча­тку шта­тної ро­бо­ти ці­єї си­сте­ми, по­ча­ли­ся на­швид­ку­руч якісь дії з її удо­ско­на­ле­н­ня».

У ДФС бу­ло роз­ро­бле­но і роз­гля­ну­то уря­дом за­ко­но­про­ект 2173а, роз­по­від­ає Шев­цо­ва, але під час йо­го обго­во­ре­н­ня ді­йшли ви­снов­ку, що він не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ний на пра­кти­ці, а си­сте­ма са­ма по со­бі те­хні­чно не змо­же ви­три­ма­ти той об­сяг ре­є­стра­цій­них опе­ра­цій, які на­ле­жа­ло здій­сни­ти. Во­дно­час Шев­цо­ва кон­ста­тує, що си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня є на­стіль­ки уні­каль­ною, що без те­сто­во­го ре­жи­му за­без­пе­че­н­ня гро­шо­ви­ми ко­шта­ми во­на й не мо­гла до­зво­ли­ти ді­йти ре­аль­них пра­кти­чних ви­снов­ків про по- мил­ки і тру­дно­щі, які отри­має бі­знес пі­сля 1 ли­пня.

Про­бле­ми по­ча­ли­ся ще 30 черв­ня. На­ма­га­ю­чись ма­кси­маль­но за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ві на­кла­дні баз гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня, бі­знес енер­гій­но роз­по­чав цей про­цес. На­ван­та­же­н­ня на си­сте­му ста­ло ду­же ви­со­ким, і в Укра­ї­ні бу­ло за­фі­ксо­ва­но без­ліч ви­пад­ків, ко­ли по­да­тко­ві на­кла­дні на­ді­йшли на ре­є­стра­цію 30 черв­ня, а по­тра­пля­ли в си­сте­му ли­ше 1 ли­пня і, від­по­від­но, вже з ви­мо­гою гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня для тих, у ко­го є не­га­тив­ні зна­че­н­ня ПДВ.

Ра­ні­ше по­да­тко­ва на слу­ха­н­нях у по­да­тко­во­му пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті за­пев­ня­ла, що си­сте­ма ви­три­має той об­сяг до­ку­мен­та­ції, який во­на по­вин­на за­ре­є­стру­ва­ти. Але на­справ­ді по­да­тко­ві на­кла­дні не про­хо­ди­ли си­сте­му своє­ча­сно, за­зна­чає Шев­цо­ва. Більш то­го, за її сло­ва­ми, на ро­бо­чих гру­пах і зу­стрі­чах пред­став­ник ДФС па­ні Привалова офі­цій­но по­ві­до­ми­ла, що по­да­тко­ві на­кла­дні, скла­де­ні під час ро­бо­ти си­сте­ми в те­сто­во­му ре­жи­мі, по­вин­ні про­хо­ди­ти без ви­мо­ги гро­шо­во­го їх за­без­пе­че­н­ня. Однак си­сте­ма вва­жає іна­кше і ви­ма­гає гро­шей... Під час ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної си­сте­ма ви­ма­гає спо­чат- ку по­га­си­ти не­га­тив­не зна­че­н­ня і ли­ше пі­сля цьо­го до­зво­ляє за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну. «При­чо­му ця су­ма — не­кон­тро­льо­ва­на для пла­тни­ків по­да­тків», — за­зна­чає Шев­цо­ва.

За фа­ктом шта­тної ро­бо­ти си­сте­ми адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ бі­знес за­яв­ляє про її не­ді­є­зда­тність, про те, що во­на від­во­лі­кає гро­шо­ві ко­шти з обі­гу, а пла­те­жі, адре­со­ва­ні ми­тни­ці, по­тра­пля­ють ту­ди не­своє­ча­сно. На­віть гро­ші, що пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться на ка­зна­чей­ські ра­хун­ки, си­сте­ма своє­ча­сно не про­во­дить і не за­ра­хо­вує, на­рі­кає Шев­цо­ва. За її сло­ва­ми, бі­знес за­знає зби­тків, зму­ше­ний пла­ти­ти свої гро­ші за не­за­вер­ше­ну си­сте­му адмі­ні­стру­ва­н­ня, за не­зда­тність дер­жа­ви і фі­скаль­ної слу­жби ство­ри­ти та­ку си­сте­му, яка бу­ла б ней­траль­ною для бі­зне­су і не ви­ма­га­ла б від ньо­го зай­вих, спла­чу­ва­них аван­сом, ко­штів. Шев­цо­ва роз­по­від­ає, що «екс­пер­тна дум­ка схи­ля­ла­ся до то­го, що так бу­де, і та­кі пи­та­н­ня ви­ни­ка­ти­муть». Але її не по­чу­ли до 1 ли­пня. А за­раз про це вже на всю го­во­рить бі­знес.

Під­три­му­ю­чи ко­ле­гу, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди Па­ла­ти по­да­тко­вих кон­суль­тан­тів Оль­га Бо­г­да­но­ва за­зна­чає, що мов­ча­ти з цьо­го при­во­ду біль­ше не мо­жна. Во­на зна­йо­мить жур­на­лі­стів із да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, що ви­вча­ло дум­ки під­при­єм­ців про ро­бо­ту си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ і ПДВ-ра­хун­ків. Ось які від­по­віді дав бі­знес на за­пи­та­н­ня до­слі­дни­ків. Так, 92% від­по­від­а­чів вва­жа­ють, що ре­є­стра­цій­ну су­му за фор­му­лою бу­ло ви­зна­че­но не­пра­виль­но. Біль­ша ча­сти­на опи­та­них (84%) вва­жає ре­є­стра­цій­не від­хи­ле­н­ня від облі­ко­вих да­них не­сут­тє­вим. Та­кож 60% вва­жа­ють, що з 1 ли­пня бу­ло збіль­ше­но ре­є­стра­цій­ну су­му за фор­му­лою на су­му пе­ре­пла­че­них до бю­дже­ту ко­штів.

Ду­же вра­жа­ють та­кож від­по­віді бі­зне­су на за­пи­та­н­ня про пла­но­ва­ні дії у зв’яз­ку з пе­ре­хо­дом з 1 ли­пня на пов­но­цін­ний ре­жим си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість. Якщо 15,5% ска­за­ли, що до­да­тко­во пла­ти­ти­муть на еле­ктрон­ні ра­хун­ки, то 38,5% не при­хо­ва­ли сво­го на­мі­ру при­пи­ни­ти ді­яль­ність в Укра­ї­ні. Про згор­та­н­ня бі­зне­су ду­ма­ють 30,7%, а про пе­ре­хід у тінь — 21,2%. «3,6% до­пу­ска­ють са­бо­таж си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня. І 47,8% опи­та­них бі­зне­сме­нів го­то­ві за ре­зуль­та­та­ми уча­сті в си­сте­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ взя­ти участь в акці­ях про­те­сту під сті­на­ми Вер­хов­ної Ра­ди, Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів та Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

Бо­г­да­но­ва роз­по­від­ає, що си­сте­му еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, фор­му­ла якої є укра­їн­ським ви­на­хо­дом, у сві­ті під­три­ма­ли ли­ше дві кра­ї­ни: Бол­га­рія й Азер­бай­джан. Бол­га­рія, всту­па­ю­чи до ЄС, від ці­єї си­сте­ми від­мо­ви­лась. В Азер­бай­джа­ні ця ідея ре­а­лі­зо­ва­на че­рез так зва­ний ка­со­вий ме­тод і діє, на дум­ку одних, успі­шно, оскіль­ки до­зво­ляє бо­ро­ти­ся з тін­ню. Крім то­го, ра­ні­ше в Азер­бай­джа­ні ді­я­ла си­сте­ма со­лі­дар­ної від­по­від­аль­но­сті. То­му пе­ре­хід на ка­со­вий ме­тод і вве­де­н­ня ПДВ-ра­хун­ків ста­ли хо­ро­шою по­ді­єю для бі­зне­су. Але, на дум­ку ін­ших екс­пер­тів, цей успіх до­во­лі сум­нів­ний, оскіль­ки в ре­зуль­та­ті зна­чно зро­сли роз­дрі­бні ці­ни, бу­ло ви­ми­то обо­ро­тні ко­шти під­при­ємств.

«Але біль­ше жо­дна кра­ї­на у сві­ті не мо­же со­бі до­зво­ли­ти так при­ни­жу­ва­ти бі­знес і так галь­му­ва­ти еко­но­мі­чні про­це­си», — кон­ста­тує по­да­тко­вий кон­суль­тант. «Уявіть, скіль­ки ком­па­ній на­ра­зі при­трим ува­ти­муть гро­ші, — за­кли­кає во­на уряд, — гро­шей не отри­має ні бі­знес для ре­а­лі­за­ції яки­хось сво­їх опе­ра­цій, ні пра­ців­ни­ки під­при­ємств, то­му що ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня зни­зи­ться, а це спри­чи­нить па­ді­н­ня ВВП». «Про­ана­лі­зуй­мо, хто най­біль­ше, по­ру­шу­ю­чи за­кон, ко­ри­сту­є­ться пе­ре­ве­де­н­ням у го­тів­ку ва­лю­тних над­хо­джень, — про­по­нує Бо­г­да­но­ва. Во­на впев­не­на, що чем­піо­ном у цьо­му ви­яв­ля­ться дер­жав­ні під­при­єм­ства. Оскіль­ки са­ме за дер­жав­ним се­кто­ром чи­сля­ться ве­ли­че­зні су­ми ри­зи­ко­во­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту. «Хто отри­мує ці гро­ші? Ви, я? — запитує ау­ди­тор і про­дов­жує: — Ко­ли весь дер­жав­ний се­ктор по­бу­до­ва­ний на то­му, що з ньо­го ви­во­дя­ться ша­ле­ні гро­ші, то де га­ран­тія, що всі ці про­це­ду­ри не бу­дуть пе­ре­кри­ті в си­сте­мі адмі­ні­стру­ва­н­ня?» Від іме­ні бі­зне­су екс­пер­ти ви­ма­га­ють при­бра­ти з від­по­від­но­го за­ко­ну весь блок, у яко­му го­во­ри­ться про де­по­ну­ва­н­ня гро­шей під­при­ємств на ПДВ-ра­хун­ках.

ФО­ТО АРТЕМА СЛIПАЧУКА / «День»

КИ­ЇВ, 14 ЛИ­ПНЯ. ПІД­ПРИ­ЄМ­ЦІ ПІ­КЕ­ТУ­ЮТЬ ВЕР­ХОВ­НУ РА­ДУ — ВИ­МА­ГА­ЮТЬ ВІД ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ СКА­СУ­ВА­ТИ СИ­СТЕ­МУ ЕЛЕ­КТРОН­НО­ГО АДМІ­НІ­СТРУ­ВА­Н­НЯ ПО­ДА­ТКІВ, ПЕ­РЕД­БА­ЧЕ­НУ ЗА­КО­НОМ № 2960

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.