Тай­ван­ці роз­ро­би­ли ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний еле­ктро­ску­тер

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Смарт­ску­тер» до­сту­пний для пе­ре­дза­мов­ле­н­ня за ці­ною $4100, по­ві­дом­ляє AIN.ua. Ма­ши­ну без­ко­штов­но ре­мон­ту­ва­ти­муть впро­довж двох ро­ків, за­стра­ху­ють на рік від кра­діж­ки і 24 мі­ся­ці за­дар­ма змі­ню­ва­ти­муть ба­та­реї на 32 фір­мо­вих за­ря­дних стан­ці­ях Gogoro Gostations. Скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме за­мі­на ба­та­рей че­рез два ро­ки — до­ки не­ві­до­мо. «Смарт­ску­тер» Gogoro зв’язу­є­ться без дро­тів із смар­тфо­ном во­дія, осна­ще­ний ко­льо­ро­вим дис­пле­єм і мо­же про­їха­ти до 95 км на двох фір­мо­вих ба­та­ре­ях.

Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний «Смарт­ску­тер» пов­ні­стю еле­ктри­чний, пра цює на фір мо вих ба та ре ях Gogoro. CEO ком­па­нії Го­рас Люк, у ми­ну­ло­му «шеф по ін­но­ва­ці­ях» в HTC, ствер­джує, що ску­те­ри Gogoro — ва­жли­ва лан­ка лан­цю­га змін транс­порт­ної си­сте­ми Тай­ва­ню.

Ко­льо­ро­ва ін­фор­ма­цій­на па­нель мо­же на­стро­ю­ва­ти­ся за сма­ком вла­сни­ка зав­дя­ки фір­мо­во­му до­да­тку для смар­тфо­нів. Із йо­го до­по­мо­гою мо­жна на­віть ви­би­ра­ти ша­бло­ни сві­ті­н­ня пе­ре­дніх, за­дніх фар і га­ба­ри­тів, а та­кож сте­жи­ти за ста­ном двигуна «Смарт­ску­те­ра».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.