Бі­знес-фо­рум у Ва­шинг­то­ні: пер­ші під­сум­ки

Во­ло­ди­мир ЛА­НО­ВИЙ: «Ви­хід Chevron із Укра­ї­ни зму­сить КМУ і за­га­лом вла­ду по­ча­ти ді­я­ти ефе­ктив­ні­ше»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Одна з двох най­біль­ших сві­то­вих ком­па­ній із ви­до­бу­ва­н­ня не­тра­ди­цій­но­го га­зу — аме­ри­кан­ська Chevron за­кри­ває пред­став­ни­цтво Укра­ї­ні. Про це вчо­ра по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі ком­па­нії. Та­ке по­ста­но­ви­ла ра­да ди­ре­кто­рів Chevron Ukraine BV 2 ли­пня 2015 ро­ку, йде­ться в пре­сре­лі­зі.

На­га­да­є­мо, Chevron спіль­но з ТОВ «На­дра Оле­ська» 5 ли­сто­па­да 2013 ро­ку під­пи­са­ли уго­ду про роз­по­діл про­ду­кції з ви­до­бу­тку ву­гле­во­днів на Оле­ській пло­щі (Львів­ська та Іва­но-Фран­ків­ська обл.). Аме­ри­кан­сько-укра­їн­ська спів­пра­ця ма­ла на ме­ті роз­ро­би­ти за­па­си слан­це­во­го га­зу, за­па­си яко­го бу­ло оці­не­но у 2,98 триль­йо­на кубометрів га­зу. Що­рі­чний ви­до­бу­ток га­зу на цій ді­лян­ці мав ста­но­ви­ти 5 — 10 мі­льяр­дів кубометрів.

Чо­му пі­шов Chevron? Уряд і га­лу­зе­ве мі­ні­стер­ство мов­чать. «Ком­па­нія кіль­ка ра­зів ви­слов­лю­ва­ла пре­тен­зії до укра­їн­ських бю­ро­кра­ти­чних стру­ктур, які не да­ва­ли їй нор­маль­но пра­цю­ва­ти. Крім то­го, мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди ма­ли пе­ре­гля­ну­ти уго­ду про роз­по­діл про­ду­кції з нею. Від­так тре­ба бу­ло під­пи­су­ва­ти уго­ди з са­мо­го по­ча­тку, і не факт, що для Chevron бу­ли б ло­яль­ні умо­ви опо­да­тку­ва­н­ня», — озву­чує мо­жли­ві при­чи­ну ви­хо­ду спів­го­ло­ва «Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій» Дми­тро Марунич. За­га­лом, про­дов­жує він, си­гнал Chevron є свід­че­н­ням то­го, що уряд не ство­рив ком­фор­тних умов для бі­зне­су. Це озна­чає, по­яснює він, що на слан­це­во­му ви­до­бу­тку в Укра­ї­ні по­ки що мо­жна по­ста­ви­ти хрест. Адже при­хід Chevron 2013 ро­ку спри­ймав­ся як щось ко­ло­саль­не: аме­ри­кан­ський «кри­го­лам» дрей­фу­вав у на­прям­ку укра­їн­ських слан­ців, що в ра­зі успі­шно­го «швар­ту­ва­н­ня» озна­ча­ло сут­тє­ве по­си­ле­н­ня енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті від Крем­ля. Але за­раз ці пла­ни зни­ка­ють. Тим па­че, ін­ша аме­ри­кан­ська ком­па­нія з ви­до­бу­ва­н­ня слан­ців — Exxon Mobil че­рез ане­ксію Кри­му вже при­зу­пи­ни­ла на не­ви­зна­че­ний тер­мін ре­а­лі­за­цію про­е­ктів в Укра­ї­ні, зокре­ма роз­від­ку в укра­їн­ській ча­сти­ні Чор­но­го мо­ря.

«ВЕ­ЛИ­КИЙ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИЙ ІН­ТЕ­РЕС»

При­мі­тно, що са­ме в цей час у США три­ває пер­ший Аме­ри­кан­сько-укра­їн­ський бі­знес-фо­рум, на яко­му прем’єр ра­зом з ін­ши­ми ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми пе­ре­ко­нує у Ва­шинг­то­ні ін­ве­сто­рів, що не тре­ба бо­я­ти­ся вкла­да­ти гро­ші в Укра­ї­ну. На­віть біль­ше, вже з’яви­ли­ся пер­ші за­яви про успі­шні пе­ре­мо­ви­ни з аме­ри­кан­ським бі­зне­сом.

Від­так «ве­ли­кий ін­те­рес до Укра­ї­ни» з бо­ку аме­ри­кан­ських ін­ве­сто­рів по­ба­чив мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус. За йо­го сло­ва­ми, зде­біль­шо­го ін­ве­сто­ри ці­кав­ля­ться сіль­ським го­спо­дар­ством, сфе­рою ви­со­ких те­хно­ло­гій, у то­му чи­слі в про­ми­сло­во­сті обо­рон­но­го при­зна­че­н­ня. Уже зро­бле­но й кон­кре­тні про­по­зи­ції. Так, він по­яснив, що аме- ри­кан­ський фонд пря­мих ін­ве­сти­цій Horizon Capital, за­сно­ва­ний те­пе­рі­шнім мі­ні­стром фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лі­єю Яре­сько, ого­ло­сив про вкла­де­н­ня ко­штів у най­біль­ший укра­їн­ський пор­тал елек т рон ної тор гів лі rozetka. ua, а Amazon.com хо­че ін­ве­сту­ва­ти в бу­дів­ни­цтво пор­ту. «Ще, як мі­ні­мум, про три ве­ли­кі уго­ди бу­де ого­ло­ше­но най­ближ­чи­ми дня­ми», — по­яснив Абро­ма­ві­чус.

За оцін­ка­ми мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, по­ді­бний пе­ре­біг по­дій — «ду­же по­зи­тив­ний». «Про­бле­ми, які ба­чать ін­ве­сто­ри, — до­сить ста­рі, але їх тре­ба ви­рі­шу­ва­ти. Це по­вер­не­н­ня ПДВ, за­хист прав на ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність і, пев­на річ, на­ша судова си­сте­ма», — до­дав Абро­ма­ві­чус. Мі­ністр пе­ре­ко­ну­вав, що за ци­ми на­прям­ка­ми ве­де­ться ро­бо­та, і «ін­ве­сти­цій­них клі­мат по­лі­пшу­ва­ти­ме­ться не тіль­ки для аме­ри­кан­ських під­при­єм­ців, а й для всіх ін­ших ін­ве­сто­рів».

Тим ча­сом прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк обго­во­рю­вав умо­ви спів­пра­ці з ке­рів­ни­цтвом ком­па­нії Westinghouse про по­ста­ча­н­ня сві­жо­го ядер­но­го па­ли­ва, а та­кож — про під­ви­ще­н­ня по­ту­жно­сті ді­ю­чих атом­них енер­го­бло­ків, участь у про­гра­мах мо­дер­ні­за­ції та під­ви­ще­н­ня без­пе­ки укра­їн­ських АЕС.

Але най­біль­ше ці­ка­вих но­вин бу­ло в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі. Так, прес­слу­жба прем’єра роз­по­ві­ла про зу­стріч з американською на­фто­га­зо­вою ком­па­ні­єю Frontera, де обго­во­рю­ва­ли та­кі пи­та­н­ня, як роз­від­ка та роз­роб­ка на­фти і га­зу Укра­ї­ни, а та­кож — ре­а­лі­за­ції про­е­кту ім­пор­ту LNG з по­ту­жно­стей аме­ри­кан­ської ком­па­нії в Гру­зії.

У НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­ві­до­ми­ли, що за під­сум­ка­ми бі­знес-фо­ру­му стар­ший пар­тнер аме­ри­кан­ської ком­па­нії TrailStone Білл Геб­хардт за­явив про на­мір йо­го ком­па­нії роз­по­ча­ти на­да­ва­ти по­слу­ги з ку­пів­лі та про­да­жу га- зу на укра­їн­сько­му рин­ку вже у жов­тні цьо­го ро­ку. «Наш до­свід свід­чить, що ре­фор­ми, які за­раз впро­ва­джу­ю­ться в Укра­ї­ні, ве­дуть до по­кра­ще­н­ня рин­ко­вих умов для спо­жи­ва­чів і збіль­ше­н­ня ін­ве­сти­цій у га­зо­ву га­лузь», — на­во­дя­ться в ре­лі­зі йо­го сло­ва. Очіль­ник НАКу Ан­дрій Ко­бо­лєв одра­зу по­спі­шив відзві­ту­ва­ти, мов­ляв, для Укра­ї­ни зна­ко­ва по­дія, що за­свід­чує ви­со­ку оцін­ку ін­ве­сто­ра­ми кро­ків з лі­бе­ра­лі­за­ції рин­ку га­зу та по­до­ла­н­ня ко­ру­пції, які здій­сню­ва­ли­ся про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку.

«НЕ БУ­ДЕ РЕ­ФОРМ — НЕ БУ­ДЕ ГРО­ШЕЙ»

Втім, Дми­тро Марунич ра­дить не силь­но ра­ді­ти та­ким енер­ге­ти­чним до­ся­гне­н­ням, і ось чо­му. «TrailStone не ви­до­бу­ває га­зу. Це аме­ри­кан­ський трей­дер у Єв­ро­пі, який тор­гує га­зом та ак- ти­ва­ми. Іна­кше ка­жу­чи, це ком­па ні­я­по­се­ре­дник... Те­пер во­на хо­че зай­ти на наш ри­нок і про­да­ва­ти газ в Укра­ї­ні. З одно­го бо­ку, це до­бре, бо на рин­ку з’яви­ться до­да­тко­вий гра­вець. Але з ін­шо­го — це не ма­ти­ме ве­ли­ко­го зи­ску, бо він не про­да­ва­ти­ме газ де­шев­ше, ніж ін­ші ком­па­нії», — по­яснив екс­перт. На йо­го дум­ку, уряд мав би за­про­шу­ва­ти в Укра­ї­ну ком­па­нії, які за­йма­ю­ться ви­до­бу­ва­н­ням тра­ди­цій­но­го га­зу. «В Укра­ї­ни є до­ве­де­ні за­па­си природного га­зу. Але чо­мусь ту­ди ні­хто не ін­ве­стує, і уряд не ду­же сти­му­лює вхо­дже­н­ня ком­па­ній, які б цим за­йма­ли­ся. А вар­тість та­ко­го га­зу зна­чно мен­ша, аніж не­тра­ди­цій­но­го», — по­яснює Марунич.

На­то­мість аме­ри­кан­ська сто­ро­на пе­ре­ко­нує: щоб по­ба­чи­ти но­ві ін­ве­сти­ції, уряд має про­де­мон­стру­ва­ти ре­зуль­та­ти ре­форм. «Якщо Укра­ї­на про­дов­жить свій шлях еко­но­мі­чних ре­форм, то змо­же ста­ти мі­сцем, де ма­лий та се­ре­дній бі­знес ма­ти­муть усі мо­жли­во­сті справ­ді від­бу­ти­ся, роз­ви­ва­тись і зро­ста­ти за під­трим­ки ка­пі­та­лу на­ших ком­па­ній. На укра­їн­сько­му про­сто­рі мі­сце­ві уря­ди кон­ку­ру­ва­ти­муть, щоб за­без­пе­чи­ти кра­ще мі­сце для но­вих ком­па­ній, а ви­пу­скни­ки уні­вер­си­те­тів зна­хо­ди­ти­муть до­бре опла­чу­ва­ну ро­бо­ту в агро­бі­зне­сі та ІТ-се­кто­рі. Ця кра­ї­на ста­не та­ким мі­сцем, де шир­ша та глиб­ша по­да­тко­ва си­сте­ма умо­жли­вить бу­дів­ни­цтво но­вих лі­ка­рень, до­ріг, шкіл», — на­го­ло­сив мі­ністр тор­гів­лі США Пен­ні Прі­цкер. На­ра­зі аме­ри­кан­ські ком­па­нії че­ка­ють на пер­ші ре­зуль­та­ти обі­ця­них еко­но­мі­чних ре­форм. «Май­бу­тнє Укра­ї­ни — уже в Укра­ї­ні. Всі ці іно­зем­ні бі­зне­си, во­ни вже там пра­цю­ють, але во­ни ма­ють роз­ши­рю­ва­тись, на­йма­ти на ро­бо­ту лю­дей, ін­ве­сту­ва­ти. Як тіль­ки во­ни по­чнуть це ро­би­ти, ін­ші ін­ве­сто­ри при­йдуть, і це ста­не­ться, ко­ли бу­де ста­біль­ність, ко­ли від­бу­де­ться ре­стру­кту­ри­за­ція на­ціо­наль­но­го бор­гу, ко­ли грив­ня тро­хи ста­бі­лі­зу­є­ться і ре­зуль­та­ти ре­форм ста­нуть оче­ви­дни­ми. Ми спо­ді­ва­є­мось, що у на­сту­пні пів­ро­ку вар­то очі­ку­ва­ти ве­ли­ких по­кра­щень від уря­ду Укра­ї­ни, то­ді ін­ве­сто­ри по­чу­ва­ти­му­ться ком­фор­тні­ше й по­чнуть роз­ши­рю­ва­ти­ся», — по­яснив го­лов­ну умо­ву за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій пре­зи­дент Аме­ри­кан­сько-укра­їн­ської бі­знес-ра­ди Мор­ган Ві­льямс.

Укра­їн­ський во­яж до США від­був­ся нор­маль­но, під­су­мо­вує для «Дня» пре­зи­дент «Цен­тру рин­ко­вих ре­форм» Во­ло­ди­мир Ла­но­вий. За йо­го сло­ва­ми, те, що Chevron пі­шов, не за­ва­дить за­лу­чи­ти ін­ші аме­ри­кан­ські ком­па­нії в Укра­ї­ну. Зві­сно, по­яснює екс­перт, уря­до­ві до­ве­де­ться пе­ре­кон­ли­ві­ше по­я­сню­ва­ти ін­ве­сто­рам, чо­му так ви­йшло. Але з ін­шо­го бо­ку, до­дає Ла­но­вий, фа­ктор Chevron зму­сить КМУ і за­га­лом укра­їн­ську вла­ду по­ча­ти ді­я­ти ефе­ктив­ні­ше. Адже на одних ли­ше обі­цян­ках ко­штів у кра­ї­ну во­ни не за­лу­чать.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ВА­ШИНГ­ТОН, 13 ЛИ­ПНЯ. ПРЕМ’ЄР-МІ­НІСТР УКРА­Ї­НИ АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК ТА МІ­НІСТР ТОР­ГІВ­ЛІ США ПЕН­НІ ПРІ­ЦКЕР. ПО­КИ ЩО В АМЕ­РИ­ЦІ ПО­ЗИ­ТИВ­НО ОЦІ­НЮ­ЮТЬ ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЇ ТА ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО УРЯ­ДУ. ВТІМ, НА­ТЯ­КА­ЮТЬ, ЩО БЕЗ РЕ­АЛЬ­НИХ РЕ­ФОРМ ТА ДІЙ ГРО­ШЕЙ НЕ ДА­ДУТЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.