Ко­ли офор­ми­ти зе­мель­ну ді­лян­ку в Укра­ї­ні ста­не про­сті­ше?

Го­лов­на умо­ва — «про­зо­рість»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оле­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Скар­ги на ко­ру­пцію при оформ­лен­ні зе­мель­них ді­ля­нок зву­ча­ли впро­довж усіх ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Рі­єл­те­ри і зви­чай­ні лю­ди, які за­йма­ли­ся при­ва­ти­за­ці­єю зем­лі в се­лі чи мі­сті, роз­по­від­а­ли про ба­га­то­рі­чні по­да­ва­н­ня до­ку­мен­тів, без­ко­не­чні по­мил­ки зем­ле­впо­ря­дни­ків і без­на­дій­ні чер­ги в ро­бо­чий час у Держ­ком­зе­мі. Пі­сля ре­во­лю­цій­них по­дій зи­ми 2013—2014 ро­ків з’яви­ла­ся на­дія на спро­ще­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції зем­лі. Про­те Оль­га Дунь, ди­ре­ктор хар­ків­сько­го агент­ства «Квадратний метр» вва­жає, що си­ту­а­ція в зе­мель­них ре­сур­сах ма­ло змі­ни­ла­ся. Хо­ча черг ста­ло мен­ше, але з про­це­су оформ­ле­н­ня, на дум­ку рі­ел­то­ра, не лі­кві­до­ва­на ко­ру­пцій­на скла­до­ва, а са­ме — від­бу­ва­є­ться нав­ми­сне за­тя­гу­ва­н­ня про­це­су оформ­ле­н­ня че­рез по­мил­ки в про­е­кті фірм-зем­ле­впо­ря­дни­ків. До­ку­мен­ти по­стій­но по­вер­та­ють на до­о­пра­цю­ва­н­ня, ство­рю­ю­чи не­стер­пну си­ту­а­цію, ко­ли лю­ди­на зму­ше­на да­ти ха­бар, щоб при­ско­ри­ти при­сво­є­н­ня ка­да­стро­во­го но­ме­ра, збе­рег­ти свій час і си­ли.

Пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жгео­ка­да­стру (так за­раз на­зи­ва­є­ться Го­лов­не управ­лі­н­ня Дер­жзем агент­ства) в Хар­ків­ській обла­сті Єв­ген Обе­ре­мок вва­жає, що з ко­ру­пці­єю тре­ба бо­ро­ти­ся ад- ре­сно: «Ва­жли­во усу­ну­ти люд­ський чин­ник. Якщо фір­ма-зем­ле­впо­ря­дник, яка ро­бить те­хні­чну до­ку­мен­та­цію на ді­лян­ки, про­е­кти зем­ле­устрою, нав­ми­сно до­пу­скає по­мил­ки або на­тя­кає лю­дям на да­чу ха­ба­ра, тре­ба їх ви­яв­ля­ти і ка­ра­ти». Єв­ген Ана­то­лі­йо­вич ствер­джує, що про­це­ду­ра одер­жа­н­ня до­звіль­них до­ку­мен­тів ста­ла про­сті­шою за остан­ніх два ро­ки, ко­ли по­чав ді­я­ти на­каз про ін­фор­ма­цій­ну вза­є­мо­дію ор­га­нів ве­де­н­ня зе­мель­но­го ка­да­стру та ре­є­стра­ції прав.

Крім то­го, го­ту­ю­ться но­ві за­ко­но­про­е­кти, які ма­кси­маль­но спро­стять про­цес ви­да­чі зем­лі, на­при­клад — пла­ну­є­ться об’єд­на­н­ня Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру та ре­є­стру ре­чо­вих прав, з подаль­шою акти­ва­ці­єю до­сту­пу но­та­рі­у­сам до об’єд­на­но­го ре­є­стру. «Але це не пи­та­н­ня одно­го дня. Тре­ба за­па­сти­ся тер­пі­н­ням для пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду», — по­яснює Єв­ген Обе­ре­мок і на­зи­ває ци­фри, які свід­чать, що за пе­рі­од із ли­пня 2014 ро­ку до черв­ня 2015 ро­ку кіль­кість ви­да­них до­зво­лів на роз­роб­ку зем­ле­впо­ряд жу­валь­них про­е­ктів у Хар­ків­ській обла­сті істо­тно — в 2–3 ра­зи — збіль­ши­ла­ся по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним по­пе­ре­днім пе­рі­о­дом.

Ко­жен гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни мо­же без­ко­штов­но отри­ма­ти п’ять ді­ля­нок зем­лі рі­зно­го при­зна­че­н­ня, по­яснює Єв­ген Обе­ре­мок. Про­це­ду­ра ви­гля­дає так: спер­шу тре­ба обра­ти ді­лян­ку та вка­за­ти її на кар­ті. По­тім при­йти до за­галь­но­го від­ді­лу та на­пи­са­ти за­яву на одер­жа­н­ня. Про­тя­гом 30 днів управ­лі­н­ня з’ясує, чи віль­на да­на зем­ля і дасть до­звіл на роз­роб­ку про­е­кту зем­ле­устрою. Пі­сля цьо­го на­ле­жить отри­ма­ти ви­пи­ску в те­ри­то­рі­аль­но­му ор­га­ні та пе­ре­да­ти на за­твер­дже­н­ня, що займе ще два ти­жні. Уча­сни­кам же АТО до­звіл на роз­роб­ку про­е­кту ви­да­є­ться за п’ять днів. Якщо чи­їсь до­ку­мен­ти ба­га­то ра­зів від­прав­ля­ють на «до­о­пра­цю­ва­н­ня», Єв­ген Ана­то­лі­йо­вич про­по­нує осо­би­сто прийня­ти та про­кон­суль­ту­ва­ти ко­жно­го.

Пра­во­за­хи­сни­ки го­во­рять про те, що слаб­кою лан­кою в цій схе­мі є за­кри­тість ін­фор­ма­ції про віль­ні ді­лян­ки зем­лі. Роз­мі­ще­н­ня її у від­кри­то­му до- сту­пі ста­не го­лов­ним кро­ком для спро­ще­н­ня про­це­ду­ри оформ­ле­н­ня зем­лі. «При­бра­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки в зе­мель­них ре­сур­сах мо­жна, якщо спи­сок до­ку­мен­тів пе­ре­ве­сти в еле­ктрон­ний ви­гляд, а весь про­цес оформ­ле­н­ня зро­би­ти ав­то­ма­ти­зо­ва­ним і про­зо­рим, — го­во­рить юрист Ро­ман Ка­тре­чко. — Так са­мо слід спро­сти­ти про­це­ду­ру і в ін­ших уста­но­вах — на­при­клад, при одер­жан­ні за­кор­дон­них па­спор­тів».

В один го­лос з юри­ста­ми рі­ел­то­ри та­кож на­зи­ва­ють про­зо­рість оформ­ле­н­ня ді­ля­нок одні­єю з умов усу­не­н­ня ко­ру­пцій­ної складової в га­лу­зі. Оль­га Дунь про­по­нує пу­блі­ку­ва­ти хід оброб­ки ко­жної за­яв­ки, щоб мо­жна бу­ло що­дня про­слід­ку­ва­ти на сай­ті стан оформ­ле­н­ня кон­кре­тної зе­мель­ної ді­лян­ки, не втра­ча­ю­чи дні в чер­гах.

Тим ча­сом з 30 черв­ня Дер­жгео­ка­дастр і Дер­ж­агент­ство з пи­тань еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня за­пу­сти­ли еле­ктрон­ну по­слу­гу «За­мов­ле­н­ня ви­тя­гу з Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру» че­рез пу­блі­чну кар­ту на сай­ті. За 53 грив­ні мо­жна отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про ді­лян­ку в будь-якій обла­сті та ра­йо­ні он­лайн, що ско­ро­чує про­це­ду­ру оформ­ле­н­ня до де­кіль­кох хви­лин, і до мі­ні­му­му — мо­жли­вість зловживань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.