Ра­да дасть мі­сце­вим ра­дам пра­во ре­є­стру­ва­ти ре­чо­ві пра­ва на не­ру­хо­мість

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни має на­мір до­зво­ли­ти ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня здій­сню­ва­ти дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їхніх об­тя­жень. За від­по­від­ний за­ко­но­про­ект № 2982 у пер­шо­му чи­тан­ні про­го­ло­су­ва­ло 269 на­ро­дних де­пу­та­тів. За­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться пе­ре­да­ти пов­но­ва­же­н­ня у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їхніх об­тя­жень ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Згі­дно з по­ясню­валь­ною за­пи­скою до за­ко­но­про­е­кту, за Мі­ні­стер­ством юсти­ції та йо­го те­ри­то­рі­аль­ни­ми уста­но­ва­ми за­ли­ша­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня по нор­ма­тив­но-ме­то­ди­чно­му за­без­пе­чен­ню дер­жав­ної ре­є­стра­ції, по кон­тро­лю за про­ве­де­н­ням та­кої ре­є­стра­ції, роз­гля­ду скарг на рі­ше­н­ня, дії або без­ді­яль­ність дер­жав­них ре­є­стра­то­рів, за­без­пе­чен­ню під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції дер­жав­них ре­є­стра­то­рів. Як за­зна­чив під час обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­кту в пар­ла­мен­ті мі­ністр юсти­ції Пав­ло Петренко, цей за­ко­но­про­ект і ще три ана­ло­гі­чних, які роз­гля­ну­ла Вер­хов­на Ра­да, фа­кти­чно «ро­блять ком­пле­ксну ре­фор­му і вво­дять но­вий під­хід до ко­жно­го укра­їн­ця з бо­ку дер­жав­но­го слу­жбов­ця». «Ци­ми за­ко­на­ми ми ро­би­мо ма­кси­маль­но спро­ще­ні сер­ві­си для укра­їн­ців для ре­є­стра­ції не­ру­хо­мо­сті, бі­зне­су, отри­ма­н­ня від­по­від­них до­ку­мен­тів. Ци­ми за­ко­на­ми ми да­є­мо мі­сце­вим ор­га­нам вла­ди один мі­льярд гри­вень», — під­кре­слив мі­ністр. За йо­го сло­ва­ми, пі­сля то­го, як від­по­від­ні за­ко­ни на­бу­дуть чин­но­сті, їхня ре­а­лі­за­ція до­по­мо­же по­зба­ви­ти­ся від черг, ха­ба­рів, бю­ро­кра­ти­чної ко­ру­пції, від то­го не­га­ти­ву, з яким сти­ка­ю­ться укра­їн­ські гро­ма­дя­ни при отри­ман­ні дер­жав­ної ре­є­стра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.