Уряд хо­че вдві­чі ско­ро­ти­ти рен­ту на роз­роб­ку ро­до­вищ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни най­ближ­чи­ми дня­ми іні­ці­ю­ва­ти­ме роз­гляд у Вер­хов­ній Ра­ді про­по­зи­цій зна­чно­го ско­ро­че­н­ня ста­вок рен­ти за ви­до­бу­ва­н­ня енер­го­но­сі­їв в Укра­ї­ні. Про це за­яви­ла мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лія Яре­сько, пе­ре­дає «Укрінформ». «Ми про­по­ну­ва­ти­ме­мо це пар­ла­мен­ту не сьо­го­дні-зав­тра, і по­ясню­ва­ти­ме­мо йо­му, що в Укра­ї­ні є ве­ли­кі га­зо­ві ре­сур­си, але ви­ро­бни­цтво не збіль­шу­є­ться, оскіль­ки ми не ство­ри­ли ін­ве­сти­цій­них сти­му­лів», — за­зна­чи­ла во­на. Яре­сько від­зна­чи­ла, що в уря­ді ухва­ли­ли рі­ше­н­ня за­про­ва­ди­ти змен­ше­н­ня ста­вок рен­ти на ро­до­ви­ща від 50% вже з по­ча­тку жов­тня цьо­го ро­ку. Так, за її сло­ва­ми, для свер­дло­вин гли­би­ною мен­ше п’яти кі­ло­ме­трів став­ка рен­ти ско­ро­ти­ться з 55% до 29%, для ро­до­вищ по­над п’ять кі­ло­ме­трів — із 28% до 14%. Це, на­го­ло­си­ла мі­ністр, ро­би­ться для то­го, щоб ін­ве­сто­рам «бу­ло ви­гі­дні­ше вкла­да­ти в існу­ю­чі ро­до­ви­ща та під­ви­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво». Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, у сер­пні 2014 ро­ку Ка­бмін під­ви­щив рен­ту для не­за­ле­жних ви­до­був­них ком­па­ній, що зму­си­ло уча­сни­ків рин­ку пов­ні­стю пе­ре­гля­ну­ти ін­ве­сти­цій­ні пла­ни га­зо­ви­до­бу­тку в Укра­ї­ні. Від­так тем­пи ін­ве­сти­цій в га­зо­ви­до­був­ну га­лузь кра­ї­ни ско­ро­ти­ли­ся до 10%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.