Укрзалізниця» ре­стру­кту­ри­зує по­над 80% бор­гу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Укрзалізниця» отри­ма­ла зго­ду основ­них кре­ди­то­рів га­лу­зі про ре­стру­кту­ри­за­цію май­же 17 мі­льяр­дів гри­вень вну­трі­шньо­го бор­гу, це скла­дає май­же 82% від за­галь­но­го об­ся­гу вну­трі­шніх бор­го­вих зо­бов’язань, що під­ля­га­ють ре­стру­кту­ри­за­ції. Про це пе­ре­дає УНН, по­си­ла­ю­чись на прес-слу­жбу за­лі­зни­ці. За­га­лом пла­ну­є­ться ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти по­над 20 мі­льяр­дів гри­вень вну­трі­шньо­го бор­гу при­ва­тно­го се­кто­ра. В «Укр­за­лі­зни­ці» на­го­ло­си­ли, що ре­стру­кту­ри­за­ція вну­трі­шніх за­по­зи­чень є пер­шим кро­ком у про­це­ду­рі ре­стру­кту­ри­за­ції бор­го­вих зо­бов’ язань і не­об­хі­дною умо­вою збе­ре­же­н­ня фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті га­лу­зі. Зокре­ма, ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня до­зво­лить змен­ши­ти бор­го­ве на­ван­та­же­н­ня, що, на­то­мість, дасть мо­жли­вість своє­ча­сно об­слу­го­ву­ва­ти існу­ю­чу фі­нан­со­ву за­бор­го­ва­ність, своє­ча­сно спла­чу­ва­ти кре­ди­ти, які бу­ли отри­ма­ні під дер­жав­ні (уря­до­ві) га­ран­тії, а та­кож за­без­пе­чи­ти без­пе­рерв­ну ро­бо­ту га­лу­зі та без­пе­ку ру­ху по­їздів. На­га­да­є­мо, Укрзалізниця 12 трав­ня 2015 ро­ку по­ві­до­ми­ла кре­ди­то­рів про на­ста­н­ня те­хні­чно­го де­фол­ту по ви­пла­ті основ­ної су­ми бор­гу низ­ки вну­трі­шніх бор­го­вих зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.