Ва­ле­рій Во­щев­ский: «До сер­пня на до­ро­гах тре­ба лі­кві­ду­ва­ти міль­йон ква­дра­тних ме­трів ям»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не агент­ство ав­то­мо­біль­них до­ріг Укра­ї­ни («Украв­то­дор») до кін­ця ли­пня має лі­кві­до­ву­ва­ти, мі­ні­мум, один міль­йон ме­трів ква­дра­тних ям на до­ро­гах. Та­ке до­ру­че­н­ня Дер­ж­агент­ству дав ві­це-прем’єр-мі­ністр, по­ві­до­ми­ла йо­го прес-слу­жба у вів­то­рок. Ві­це-прем’єр кон­ста­тує, що остан­нім ча­сом ям на ав­то­до­ро­гах не змен­ши­ла­ся, а нав­па­ки — збіль­ши­ла­ся до п’яти міль­йо­нів ква­дра­тних ме­трів. «І це не­при­пу­сти­мо. Ставлю пе­ред «Украв­то­до­ром» чі­тке зав­да­н­ня — лі­кві­до­ву­ва­ти як мі­ні­мум міль­йон ква­дра­тних ме­трів ям до кін­ця цьо­го мі­ся­ця, по 100 ти­сяч ква­дра­тних ме­трів за день», — ци­ту­ють у по­ві­дом­лен­ні Во­щев­ско­го. На ви­ще­зга­да­ні ро­бо­ти пе­ре­дба­ча­є­ться ви­ді­ли­ти за­со­бів із держ­бю­дже­ту в су­мі 300 міль­йо­нів гри­вень. Во­щев­ский та­кож зо­бов’язав «Украв­то­дор» що­дня зві­ту­ва­ти про ви­ко­на­н­ня ро­біт по ям­ко­во­му ре­мон­ту. При цьо­му ві­це-прем’єр за­зна­чив, що без ре­аль­ної ре­фор­ми всі­єї си­сте­ми бу­дів­ни­цтва і змі­сту до­ріг «жо­дних істо­тних змін ав­то­мо­бі­лі­сти не від­чу­ють».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.