Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет: «11% рин­ків — мо­но­по­лі­зо­ва­но»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

В Укра­ї­ні ли­ше 47% рин­ків є кон­ку­рен­тни­ми, ще на 42% — при­су­тні озна­ки мо­но­по­лії, а мо­но­по­лі­зо­ва­но 11% рин­ків. Про це за­явив го­ло­ва Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни (АМКУ) Юрій Те­рен­тьєв, пе­ре­дає «РБК-Укра­ї­на». Те­рен­тьєв за­зна­чив, що най­більш мо­но­по­лі­зо­ва­ни­ми ринками в Укра­ї­ні є енер­ге­ти­чний, транс­пор­ту і зв’яз­ку. «Са­ме то­му одним із пер­ших рин­ків, який до­слі­джує АМКУ на пре­дмет кон­ку­рен­ції, ста­не ри­нок енер­ге­ти­ки», — за­явив Те­рен­тьєв. «Ме­та до­слі­дже­н­ня — не по­шук ар­гу­мен­тів під за­зда­ле­гідь ві­до­мі рі­ше­н­ня, а спро­би ви­зна­чи­ти­ся з тим, як во­но є на­справ­ді. Ми му­си­мо ви­зна­чи­ти­ся, чи є прийня­тною існу­ю­ча се­гмен­та­ція рин­ку. Ма­є­мо по­ди­ви­ти­ся на пра­кти­ки єв­ро­пей­ських кра­їн, то­му що во­ни теж ма­ли спра­ву з про­бле­ма­ми мо­но­по­лі­зму й обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції на енер­ге­ти­чно­му рин­ку. І во­ни ви­рі­ши­ли ці про­бле­ми близь­ко 10 ро­ків то­му. Тоб­то у нас є від­но­сно не­що­дав­ня пра­кти­ка», — за­зна­чив го­ло­ва АМКУ. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет за­твер­див змі­ни до По­ло­же­н­ня про кон­троль за кон­цен­тра­ці­єю суб’єктів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.