То­ва­ро­обіг між Укра­ї­ною та Сло­ве­ні­єю змен­шив­ся на 24%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Май­же на чверть зни­зив­ся то­ва­ро­обіг між Укра­ї­ною та Сло­ве­ні­єю. Про це ска­зав за­сту­пник прем’ єр- мі­ні­стра Сло­ве­нії, мі­ністр за­кор­дон­них справ Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія Карл Ер’ явец під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з очіль­ни­ком МЗС Укра­ї­ни Пав­лом Клім­кі­ним, пе­ре­дає ко­ре­спон­дент УНН. « На жаль, під час кри­зи наш то­ва­ро­обіг змен­шив­ся на 24%, а якщо щи­ро го­во­ри­ти, то га­даю, що спад на­шої спів­пра­ці біль­ший. При цьо­му то­ва­ро­обіг між Сло­ве­ні­єю та Ро­сі­єю змен­шив­ся на 40%. Це свід­чить про ді­є­вість еко­но­мі­чних санкцій», — по­ві­до­мив Ер’явец. При цьо­му він на­га­дав, що Сло­ве­нія під­три­мує сан­кції, і во­ни три­ва­ти­муть, до­ки не бу­де ви­дно ре­зуль­та­ту і ре­аль­них змін. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, 22 черв­ня Ра­да ЄС на рів­ні глав МЗС про­дов­жив тер­мін дії еко­но­мі­чних сан­кції що­до Ро­сії на пів­ро­ку. Рі­ше­н­ня на­бу­ло чин­но­сті 23 черв­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.