У пе­ред­чут­ті ре­форм

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Ко­ли і як в Укра­ї­ні ре­а­лі­зу­ють ме­ха­нізм за­ку­пів­лі лі­ків че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції?

Про плю­си ці­єї си­сте­ми пи­са­ли ду­же ба­га­то: гро­мад­ські акти­ві­сти і пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я су­го­ло­сні у то­му, що так при­дба­ва­ти ме­ди­ка­мен­ти ста­не про­сті­ше, швид­ше і де­шев­ше. Та­кож про­зо­рі ме­ха­ні­зми між­на­ро­дних за­ку­пі­вель мо­жуть на­ре­шті по­бо­ро­ти укра­їн­ську «тен­дер­ну ма­фію», яка ро­ка­ми на­жи­ва­є­ться на лі­ках. За­кон №269-VIII про пе­ре­да­чу за­ку­пі­вель між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав у кві­тні цьо­го ро­ку. Ми­ну­ло кіль­ка мі­ся­ців, але за­кон ще не ви­ко­ри­ста­ли на пра­кти­ці. Більш то­го, акти­ві­сти па­ці­єнт­ських ор­га­ні­за­цій не­о­дно­ра­зо­во за­зна­ча­ли: у МОЗ зри­ва­ють йо­го ви­ко­на­н­ня.

Дня­ми пред­став­ни­ки МОЗ, пар­ла­мент­ських ко­мі­те­тів з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я і з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції, між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій та бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» обго­во­ри­ли спів­пра­цю МОЗ та між­на­ро­дних стру­ктур для за­ку­пі­вель лі­ків 2015 ро­ку та у подаль­шо­му. Зу­стріч уча­сни­ки на­зва­ли «істо­ри­чною». Обі­ця­ють, що ре­во­лю­цій­ну схе­му за­ку­пі­вель все-та­ки ре­а­лі­зу­ють цьо­го ро­ку. Яким чи­ном — да­лі у по­ясне­н­нях екс­пер­тів.

Для за­пу­ску ме­ха­ні­зму за­ку­пі­вель ме­ди­ка­мен­тів че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції не­об­хі­дно сфор­му­ва­ти но­мен­кла­ту­ри — тоб­то спи­ски лі­ків, які тре­ба за­ку­пи­ти Укра­ї­ні. Тіль­ки з ци­ми спи­ска­ми мо­жна звер­та­ти­ся до між­на­ро­дних аген­цій. «За­ко­ном за­твер­дже­но 19 про­е­ктів но­мен­кла­тур. Про­тя­гом двох ти­жнів за­вер­ши­мо збір по­треб по ре­гіо­нах — де, скіль­ки і яких лі­ків не­об­хі­дно за­ку­пи­ти. З ци­ми да­ни­ми го­то­ві звер­та­ти­ся до між­на­ро­дних пар­тне­рів», — роз­по­від­ає за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ігор Пе­ре­гі­нець.

За­ку­пів­лю ме­ди­ка­мен­тів че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції у МОЗ вва­жа­ють кро­ком, що до­по­мо­же сфор­му­ва­ти в Укра­ї­ні ефе­ктив­ну си­сте­му при­дба­н­ня ме­ди­ка­мен­тів. Як бо­нус, зав­дя­ки цьо­му ме­ха­ні­зму укра­їн­ський ви­ро­бник лі­ків отри­має спро­ще­ну про­це­ду­ру ре­є­стра­ції для ви­хо­ду на гло­баль­ні рин­ки. «Ми ка­те­го­ри­чно «за» за­сто­су­ва­н­ня між­на­ро­дних за­ку­пі­вель цьо­го ро­ку і го­то­ві до­кла­сти для цьо­го ма­кси­мум зу­силь. Пра­гне­мо ре­а­лі­зу­ва­ти як мі­ні­мум одну про­гра­му за цим ме­ха­ні­змом. Вже за­кін­чу­є­мо фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи для впро­ва­дже­н­ня цьо­го про­це­су», — за­ува­жує Ігор Пе­ре­гі­нець.

От­же, для за­пу­ску но­во­го ме­ха­ні­зму за­ку­пі­вель між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції ма­ють отри­ма­ти пе­ре­лік лі­кар­ських пре­па­ра­тів, по­трі­бних Укра­ї­ні, а МОЗ по­вин­но обра­ти аген­ції для спів­пра­ці. Згі­дно з за­ко­ном, Укра­ї­на мо­же за­ку­пи­ти лі­ки че­рез Все­сві­тню ор­га­ні­за­цію охо­ро­ни здо­ров’я, ЮНІСЕФ, Про­гра­му роз­ви­тку ООН, ор­га­ні­за­ції IDA, Crown Agents, Partnership For Supply Chain Management та GDF. Оби­два пи­та­н­ня — пе­ре­да­ча но­мен­кла­тур і ви­бір аген­цій — Ігор Пе­ре­гі­нець по­обі­цяв ви­рі­ши­ти до кін­ця ли­пня. Що­до ча­су на по­став­ку лі­ків, у МОЗ опе­ру­ють тер­мі­на­ми від 45 днів до пів­ро­ку, за­ле­жно від ор­га­ні­за­ції.

Гро­мад­ські акти­ві­сти, які зі­гра­ли клю­чо­ву роль у по­яві за­ко­ну про між­на­ро­дні за­ку­пів­лі, за­до­во­ле­ні но­вим по­во­ро­том спра­ви. «Впев­не­ний, що 2015 ро­ку МОЗ пе­ре­дасть між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям ма­кси­маль­ну кіль­кість про­грам лі­ку­ва­н­ня. І на­при­кін­ці ро­ку ми по­ра­ху­є­мо, скіль­ки жит­тів вря­ту­ва­ли ра­зом, — ка­же го­ло­ва прав­лі­н­ня бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» Дми­тро Ше­рем­бей. — Пред­став­ник МОЗ офі­цій­но за­явив, що у ли­пні мі­ні­стер­ство обере аген­цію, з якою за­клю­чать кон­тракт на між­на­ро­дну по­став­ку пре­па­ра­тів в Укра­ї­ну. Якщо цьо­го не від­бу­де­ться у ли­пні, ре­ко­мен­дую усій ко­ман­ді МОЗ по­ки­ну­ти свої по­са­ди, то­му що то­ді від цих лю­дей май­же не­має сен­су. Мі­ні­стер­ству ли­ше тре­ба обра­ти одну або дві між­на­ро­дні аген­ції, за­клю­чи­ти з ни­ми уго­ду, пе­ре­да­ти їм гро­ші, і, по су­ті, за чо­ти­ри-шість ти­жнів в Укра­ї­ні бу­дуть ме­ди­ка­мен­ти. Лі­ки не до­ве­де­ться че­ка­ти стіль­ки, скіль­ки по­трі­бно за дер­жав­ною про­це­ду­рою за­ку­пі­вель. Дер­жав­ні за­ку­пів­лі три­ва­ють як мі­ні­мум шість мі­ся­ців».

На­яв­ність по­лі­ти­чної во­лі, як ча­сто бу­ває в Укра­ї­ні, та­кож на­зи­ва­ють по­ту­жним ва­же­лем для вті­ле­н­ня но­ва­тор­сько­го ме­ха­ні­зму за­ку­пі­вель. Втім, із цим у да­но­му ви­пад­ку про­блем не­має. «Три мі­ся­ці ми обго­во­рю­є­мо, як ре­а­лі­зу­ва­ти ме­ха­нізм дер­жав­них за­ку­пі­вель. У на­ших роз­мо­вах лу­на­ють сло­ва «пі­дза­кон­ні акти», «узго­дже­н­ня», «вре­гу­лю­ва­н­ня» то­що. За на­яв­но­сті по­лі­ти­чної во­лі все це є вто­рин­ним, — акцен­тує го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Ві­та­лій Ша­бу­нін. — По­лі­ти­чну во­лю для ре­а­лі­за­ції за­ко­ну що­до між­на­ро­дних за­ку­пі­вель про­де­мон­стру­ва­ли усі «стей­кхол­де­ри» Укра­ї­ни: Пре­зи­дент, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, пар­ла­мент­ська ко­а­лі­ція. То­му тре­ба зо­се­ре­ди­ти­ся на то­му, як ре­а­лі­зу­ва­ти цю по­лі­ти­чну во­лю».

Вті­ле­н­ня ме­ха­ні­зму між­на­ро­дних за­ку­пі­вель пиль­ну­ють на­ро­дні де­пу­та­ти. Го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я Оль­га Бо­го­мо­лець хо­че, щоб МОЗ що­ти­жня зві­ту­ва­ло про­філь­но­му ко­мі­те­ту що­до пла­нів на по­то­чний ти­ждень і що­до ви­ко­на­н­ня цих пла­нів. Та­кож на­ро­дний де­пу­тат по­про­си­ла, щоб між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції ра­зом з бла­го­дій­ним фон­дом «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» ре­гу­ляр­но по­ві­дом­ля­ли про те, як про­су­ва­є­ться спів­пра­ця з МОЗ. «День» ра­зом з по­лі­ти­ка­ми і гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми бу­де слід­ку­ва­ти за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.