Ав­то­мат, який... чи­тає вір­ші

Den (Ukrainian) - - Куль­ту­ра -

Зіні­ці­а­ти­ви Че­сько­го цен­тру в Укра­ї­ні на пло­щі Та­ра­са Шев­чен­ка у Він­ни­ці вста­но­ви­ли по­е­зі­о­мат — апа­рат, який чи­тає по­е­зію. Те­пер він­ни­ча­ни ма­ти­муть мо­жли­вість слу­ха­ти пе­ре­кла­де­ні укра­їн­ською мо­вою вір­ші про вій­ну, які сво­го ча­су на­пи­са­ли по­е­ти з рі­зних кра­їн сві­ту. По­е­зі­о­мат від­кри­ли в ме­жах про­е­кту «Шев­чен­ків­ські ве­чо­ри», які що­ти­жня від­бу­ва­ю­ться на пло­щі Та­ра­са Шев­чен­ка. Обі­ця­ють, що апа­рат ми­лу­ва­ти­ме слух він­ни­чан та го­стей мі­ста вір­ша­ми до кін­ця лі­та, по­тім йо­го де­мон­ту­ють.

Ав­то­ром цьо­го ори­гі­наль­но­го ви­на­хо­ду є вла­сник че­ських кав’ярень Он­др­жей Ко­бза. До­сить ці­ка­вим фа­ктом є те, що в Че­хії по­е­зі­о­мат з ан­ти­во­єн­ни­ми вір­ша­ми бу­ло вста­нов­ле­но на пло­щі Ми­ру. Ав­то­ри про­е­кту, як роз­по­від­а­ють пред­став­ни­ки де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Він­ни­цької мі­ської ра­ди, зо­се­ре­ди­лись пе­ред­усім на че­ських ан­де­гра­ун­дних по­е­тах. До­те­пер до­ро­гою на ро­бо­ту чи під час про­гу­лян­ки че­хи ма­ють на­го­ду по­слу­ха­ти: Вла­ді­мі­ра Го­ла­на, Іва­на Мар­ті­на, Їро­у­ша, Яхи­ма То­по­ла, Збі­нє­ка Гей­ду чи Яро­сла­ва Сей­фер­та. «Для Він­ни­ці — це уні­каль­на по­дія, яка до­по­мо­же зро­би­ти на­ше мі­сто ще при­ва­бли­ві­шим для ту­ри­стів», — вва­жає він­ни­цький кра­є­зна­вець та екс­кур­со­вод Оле­ксандр Фе­до­ри­шин. Зов­ні по­е­зі­о­мат схо­жий на ме­та­ле­ву тру­бу, на якій роз­та­шо­ва­ні кно­пки з на­пи­са­ми від­по­від­них по­е­ти­чних тво­рів. За­га­лом апа­рат мі­стить 30 вір­шів про вій­ну. Обрав­ши ту чи ін­шу по­е­зію, слід про­сто на­ти­сну­ти на кно­пку і при­го­ту­ва­ти­ся ува­жно слу­ха­ти. Вір­ші рі­зні за три­ва­лі­стю. Щоб про­слу­ха­ти всі, тре­ба ви­тра­ти­ти що­най­мен­ше го­ди­ну, по­ві­дом­ляє Окса­на СОБ­КО, Він­ни­ця.

ФО­ТО ІГО­РЯ КАР­ЛИ­ЦЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.