Упер­ше – в Укра­ї­ні

На Львів­щи­ні три­ває ХІ Єв­ро­пей­ський ти­ждень ве­ло­си­пе­дно­го ту­ри­зму

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

По­над 350 ро­ве­ри­стів із 12 кра­їн Єв­ро­пи, най­мен­шо­му з яких — дев’ять ро­ків, най­стар­шо­му — 81, при­їха­ли до мі­ста Жовква, щоб узя­ти участь у між­на­ро­дно­му за­хо­ді, який у Єв­ро­пі про­во­дять що­ро­ку, а от в Укра­ї­ні — впер­ше.

Крім по­пу­ля­ри­за­ції ве­ло­си­пе­дно­го ту­ри­зму та при­зви­ча­є­н­ня до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, ор­га­ні­за­то­ри став­лять со­бі за ме­ту за­охо­че­н­ня пе­ре­сі­чних гро­ма­дян кра­ще пі­зна­ти одне одно­го, на­ла­го­ди­ти кон­та­кти та від­кри­ти для се­бе ко­жно­го ра­зу но­ву кра­ї­ну Єв­ро­пи, озна­йо­ми­ти­ся з най­ви­зна­чні­ши­ми пам’ятка­ми куль­ту­ри, ску­шту­ва­ти стра­ви на­ціо­наль­ної ку­хні, ви­вчи­ти зви­чаї та по­бут мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня.

Го­сті ді­ста­ва­ли­ся до Жов­кни, хто на ве­ло­си­пе­дах, хто на ав­то­мо­бі­лях. «Де­сан­ту­ва­ли­ся» на ста­діо­ні «Роз­точ­чя». Ман­дру­ва­ти­муть не тіль­ки Жов­ків­ським, а й Кам’ян­ка-Бузь­ким, Бу­ським, Со­каль­ським та Яво- рів­ським ра­йо­на­ми. Ко­жно­го дня ма­ти­муть три мар­шру­ти рі­зної скла­дно­сті, най­дов­ший — до мі­ста Белз.

За сло­ва­ми го­ло­ви орг­ко­мі­те­ту Фе­де­ра­ції спор­тив­но­го ту­ри­зму Укра­ї­ни (ФСТУ) з під­го­тов­ки і про­ве­де­н­ня ЄТВТ-2015, го­ло­ви ко­мі­сії з ве­ло­си­пе­дно­го ту­ри­зму ФСТУ Та­ра­са Па­хо­лю­ка, Жовква гі­дно прийня­ла го­стей. Ка­же, що спо­ді­ва­ли­ся що­най­мен­ше на 600 уча­сни­ків, але ба­га­то хто, на­ля­ка­ний по­ді­я­ми в Укра­ї­ні, від­мо­вив­ся бра­ти участь у за­хо­ді. Ті ж, що при­їха­ли, за­без­пе­че­ні ма­па­ми кіль­ко­ма мо­ва­ми та пе­ре­кла­да­ча­ми. Та­кож — хар­чу­ва­н­ням, а го­лов­не — ці­ка­ви­ми мар­шру­та­ми і не менш ці­ка­вим до­зві­л­лям — іде­ться про ве­чо­ри зна­йомств, пі­сні та рукоділля.

Ве­ло­ту­ри­сти з Поль­щі, Фран­ції, Бель­гії, Ні­меч­чи­ни, Гру­зії, Лю­ксем­бур­гу, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ні­дер­лан­дів, Ав­стрії, Шве­ції, Ізра­ї­лю та Укра­ї­ни про­бу­дуть у Жов­кві до 18 ли­пня, а по­тім пе­ре­да­дуть еста­фе­ту фран­цузь­ко­му мі­сту Ош. А да­лі у пла­нах ЄТВТ — Лю­ксем­бург, Поль­ща, Бель­гія та Іспа­нія, про що роз­по­вів пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ве­ло­си­пе­дно­го ту­ри­зму (UECT) П’єр Ро­зе (Фран- ція), до­дав­ши, що ду­же за­до­во­ле­ний умо­ва­ми, які на­да­ли уча­сни­кам за­хо­ду. Та­кож знаменитий 75-рі­чний ве­ло­ту­рист роз­по­вів, що UECT на­лі­чує 130 ти­сяч уча­сни­ків, осо­бли­во про­па­гує ро­дин­ний ве­ло­ту­ризм і за­лу­чає до цьо­го ма­со­во­го ви­ду спор­ту мо­лодь, для якої ство­ре­но 320 шкіл­клу­бів, де вчать їзди на ве­ло­си­пе­ді, правил до­ро­жньо­го ру­ху та ба­га­то ін­ших ко­ри­сних для жи­т­тя ре­чей.

Ле­ген­да поль­сько­го ве­ло­ту­ри­зму, ор­га­ні­за­тор пер­ших між­на­ро­дних кон­та­ктів укра­їн­ських ве­ло­ту­ри­стів (по­чи­на­ю­чи з 1988 ро­ку), член Ко­мі­сії ве­ло­ту­ри­зму Поль­сько­го ту­рист­сько-кра­є­знав­чо­го то­ва­ри­ства 75-рі­чний Мі­хал Ра­чин­ські за­зна­чив, що ко­жно­го ро­ку ко­лує що­най­мен­ше 10 ти­сяч кі­ло­ме­трів, а цьо­го ро­ку вже на­кру­тив пе­да­ля­ми 8 тис. км. Роз­по­від­ає, що про­па­ган­да що­до Укра­ї­ни ро­бить ду­же по­га­ну спра­ву, то­му він зму­ше­ний був у Чен­сто­хо­ві, звід­ки при­їхав, «ви­сту­па­ти за ксьон­дза», роз­по­від­а­ю­чи, що в Укра­ї­ні — без­пе­чно, що сю­ди тре­ба їха­ти. «Хто не при­їхав, зго­дом жал­ку­ва­ти­ме», — пе­ре­ко­на­ний пан Ра­чин­ські та до­дає, що ві­сім ро­ків по­спіль при­їжджає в Укра­ї­ну і під­ні­ма- ється на Го­вер­лу: «Бе­ре­жіть Кар­па­ти, бо там — най­чи­сті­ше по­ві­тря».

У пла­нах ве­ло­ту­ри­ста з Гру­зії Но­да­ра Бе­рі­дзе — зі­бра­ти ве­ло­си­пе­дну со­тню й ор­га­ні­зу­ва­ти про­біг Ки­їв — Мо­сква, який три­ва­ти­ме під га­слом «Спортс­ме­ни — за мир! Світ — за мир!» Та­кож роз­по­від­ає, що є во­лон­те­ром те­ле­про­е­кту «Жди меня», бо вже зна­йшов під час ве­ло­ман­дрі­вок 450 лю­дей. А за­кін­чив свою роз­по­відь Но­дар сло­ва­ми: «Сла­ва Укра­ї­ні й ми­ру Укра­ї­ні»

На­сам­кі­нець хо­че­ться по­дя­ку­ва­ти Та­ра­со­ві Па­хо­ля­ку та йо­го ко­ман­ді за ор­га­ні­за­цію за­хо­ду і ство­ре­н­ня гі­дних умов для уча­сни­ків. І во­дно­час до­рі­кну­ти: жур­на­лі­стів по­трі­бно бу­ло за­про­шу­ва­ти не у зал за­сі­дань Львів­ської ЛОДА, а у Жов­кву, щоб на­о­чно про­де­мон­стру­ва­ти все за­зна­че­не ви­ще, бо кра­ще один раз по­ба­чи­ти, ніж сто ра­зів по­чу­ти. Про що жур­на­ліст «Дня» й ска­за­ла на пре­скон­фе­рен­ції. Па­хо­ляк по­обі­цяв си­ту­а­цію ви­пра­ви­ти, отож у су­бо­ту, 18 ли­пня, під за­ві­су ХІ Єв­ро­пей­сько­го ти­жня ве­ло­си­пе­дно­го ту­ри­зму, пред­став­ни­ків мас-ме­діа обі­ця­ли за­про­си­ти без­по­се­ре­дньо на мі­сце по­дій.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.