Си­ній птах ща­стя

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

каз, Пів­ні­чний Іран, південь Си­бі­ру, Ки­тай та Япо­нія — всю­ди жи­вуть сой­ки! В Укра­ї­ні — це осі­лий птах по­ліс­ся, лі­со­сте­пу, Кар­пат і Кри­му. Сойка — з ро­ди­ни во­ро­но­вих, по­лю­бляє за­ти­шні ку­то­чкі лі­су і ста­рі пар­ки. Одна з улю­бле­них «страв» сой­ки — жо­лу­ді. Птах на- віть ро­бить за­па­си з них, а та­кож з го­рі­хів, ши­шок бу­ків і ягід, які за­ко­пує у зем­лю. Узим­ку сой­ки ла­су­ють ци­ми «за­го­тов­ка­ми». Зви­чай­но, не все вда­є­ться зна­йти. Із жо­лу­дів, які за­ли­ша­ю­ться за­ко­па­ни­ми, ви­ро­ста­ють де­ре­ва, то­му ка­жуть, що сой­ки «на­са­джу­ють лі­си».

Пта­шку на­зи­ва­ють «поліцейським лі­сів»: ко­ли чу­жий «вди­ра­є­ться» на ді­лян­ку, де ме­шкає сойка, во­на швид­ко по­пе­ре­джає про го­стя ін­ших зві­рів та пта­хів. Го­лос у сой­ки скри­пу­чий, різ­кий, але та­кож пта­ха мо­же на­слі­ду­ва­ти чи­ма­ло зву­ків: хоч мо­ву лю­ди­ни, хоч бе­ка­н­ня ко­зи, хоч стук со­ки­ри. І якщо взя­ти до­до­му пта­ше­ня, то з ча­сом во­но ста­не ру­чним — з ньо­го, мо­жли­во, ви­ро­сте ку­ме­дний спів­ро­змов­ник.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.