Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

юрист-між­на­ро­дник, су­д­дя Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу з ко­ли­шньої Юго­сла­вії (2002—2005 рр.):

Ін­стру­мент для по­ка­ра­н­ня зла і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті — це зав­жди вча­сно. Во­ни не ма­ють тер­мі­ну дав­но­сті. То­му ство­ре­н­ня три­бу­на­лу по спра­ві зби­то­го лі­та­ка МН17 вкрай не­об­хі­дне. У про­е­кті ста­ту­ту цьо­го три­бу­на­лу за­зна­че­но, що дже­ре­ла­ми пра­ва, на які він спи­ра­ти­ме­ться у сво­їй ді­яль­но­сті, бу­де не ли­ше між­на­ро­дне пра­во, а й та­кож на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство Ні­дер­лан­дів, Ма­лай­зії та Укра­ї­ни. До скла­ду цьо­го су­ду ввій­де і су­д­дя з Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.