«День» до­по­міг...

Хер­сон­ську іні­ці­а­ти­ву зби­ра­н­ня кни­жок для Ли­си­чан­ської ди­тя­чої бі­бліо­те­ки під­три­ма­ла та­кож ки­їв­ська чи­та­чка на­шо­го ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Дня­ми до хра­му По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці, що в Хер­со­ні, на­ді­йшов па­ку­нок від ки­ян­ки Світлани Ми­ха­люк. У ньо­му — три книж­ки, які па­ні Сві­тла­на пе­ре­да­ла в да­ру­нок бібліотеці з Ли­си­чан­ська пі­сля то­го, як про­чи­та­ла в «Дні» ста­т­тю «Бу­кі­ніст — Booking East» («День» №118 від 8 ли­пня ц. р.). Це ди­тя­чі ви­да­н­ня «Дан­ка і Крак» Іго­ря Ка­лин­ця, «Та­єм­не то­ва­ри­ство бре­ху­нів» Ле­сі Во­ро­ні­ної та «Ко­ро­ткий за­пис спогадів» Єв­ге­на Гри­ця­ка.

До по­да­рун­ків Сві­тла­на Ми­ха­люк до­да­ла лист, у яко­му на­пи­са­ла: «З ве­ли­кою при­єм­ні­стю про­чи­та­ла в га­зе­ті «День» про Ва­шу іні­ці­а­ти­ву зі­бра­ти книж­ки для ли­си­чан­ської бі­бліо­те­ки. Як дав­ній чи­тач, ша­ну­валь­ник і на­віть іно­ді ав­тор ста­тей «Дня», ви­рі­ши­ла від­гу­кну­ти­ся, оскіль­ки вва­жаю, що та­кі іні­ці­а­ти­ви дій­сно ва­жли­ві. Крім то­го, зав­дя­ки «Дню» я змо­гла по­зна­йо­ми­ти­ся з ге­ні­аль­ною осо­би­сті­стю — Єв­ге­ном Гри­ця­ком, одним із лі­де­рів Но­риль­сько­го пов­ста­н­ня. Він — справ­жній Ве­ли­кий Укра­ї­нець, який, про­йшов­ши ста­лін­ські та­бо­ри, не зла­мав­ся, а про­дов­жу­вав бо­ро­ти­ся за віль­ну Укра­ї­ну ко­жно­го дня. Си­ла ду­ху цьо­го чо­ло­ві­ка не­пе­ре­мо­жна. Са­ме то­му одна з кни­жок, яку я над­си­лаю, — це книж­ка Єв­ге­на Гри­ця­ка «Ко­ро­ткий за­пис спогадів» про Но­риль­ське пов­ста­н­ня з осо­би­стим ав­то­гра­фом ав­то­ра, з ко­трим я маю честь ли­сту­ва­ти­ся».

Як роз­по­вів «Дню» на­сто­я­тель хра­му По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці Сер­гій Чу­ди­но­вич, він при­єм­но вра­же­ний від­гу­ком лю­дей, які при­но­сять книж­ки на до­по­мо­гу бі­бліо­те­кам, що по­стра­жда­ли від во­єн­них дій на Дон­ба­сі.

«У на­шо­му хра­мі є спе­ці­аль­ний ку­ток, який по­стій­но по­пов­ню­є­ться во­лон­тер­ською до­по­мо­гою для вій­сько­вих, пе­ре­се­лен­ців та мир­них жи­те­лів, які по­тер­па­ють від вій­ни. І цей ку­ток ні­ко­ли не бу­ває по­ро­жнім. Не­зва­жа­ю­чи на скру­ту, лю­ди ді­ля­ться сво­ї­ми ре­ча­ми, книж­ка­ми або й спе­ці­аль­но ку­пу­ють но­ві, — ка­же отець Сер­гій. — Ду­же до­бре, що чи­та­чі від­гу­ку­ю­ться на та­кі пу­блі­ка­ції в пре­сі і при­на­гі­дно дя­кую га­зе­ті «День» за під­трим­ку ці­єї акції. Це по­ка­зо­вий мо­мент, який за­свід­чує ва­жли­вість со­ці­аль­ної, а не ли­ше ко­мер­цій­ної складової в ро­бо­ті ЗМІ. То­му за­кли­каю й ін­ші ви­да­н­ня бра­ти при­клад. Ін­те­ле­кту­аль­ний фонд на­ції тре­ба фор­му­ва­ти і нев­пин­но зба­га­чу­ва­ти. І книж­ка в цьо­му про­це­сі — не­за­мін­ний по­мі­чник. Так са­мо звер­та­ю­ся до на­сто­я­те­лів ін­ших хра­мів не бу­ти осто­ронь на­ших спіль­них про­блем, до­лу­ча­ти­ся до во­лон­тер­ської до­по­мо­ги на­шим за­хи­сни­кам та пе­ре­сі­чним укра­їн­цям, які опи­ни­ли­ся в зо­ні бо­йо­вих дій».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.