«ПЕ­РЕ­ВА­ЖА­ЮТЬ РІ­ЗНІ СОР­ТИ «ГРЕ­ЧКИ»

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

Пав­ло ПУЩЕНКО, по­лі­ти­чний огля­дач, Чер­ні­гів:

— Які ви­бор­чі те­хно­ло­гії у нас ви­ко­ри­сто­ву­ють? Пер­ша з них — бла­го­дій­ні спра­ви кан­ди­да­тів. Во­ни від­кри­ва­ють ди­тя­чі та спор­тив­ні май­дан­чи­ки, вла­што­ву­ють кон­цер­ти, зма­га­н­ня, ви­до­ви­ща. Дру­га — це без­по­се­ре­дні зу­стрі­чі з ко­ле­кти­ва­ми. Бі­дні­ші кан­ди­да­ти про­во­дять зу­стрі­чі в дво­рах ба­га­то­по­вер­хі­вок, на ву­ли­цях, бі­ля агі­та­цій­них на­ме­тів. За­мо­жні­ші вла­што­ву­ють ма­со­ві за­хо­ди.

Так са­мо тра­ди­цій­ні «бру­дні те­хно­ло­гії»: це спро­би під­ку­пу ви­бор­ців, по­бу­до­ви пі­ра­мід, є на­віть по­ві­дом­ле­н­ня в про­ку­ра­ту­ру з цьо­го при­во­ду. Ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють не­пря­мі фор­ми під­ку­пу: кон­кур­си, со­ло­до­щі, по­їзд­ки, по­да­рун­ки. Тож ні­чо­го но­во­го по­ки що ми не спо­сте­рі­га­є­мо. Об­ка­ту­ю­ться ті ж те­хно­ло­гії, що й ра­ні­ше. Що­прав­да, їхня кон­цен­тра­ція — до­во­лі ве­ли­ка. Гра­дус ви­бор­чої кам­па­нії ду­же ви­со­кий.

Чи три­ває гро­мад­ська дис­ку­сія, обго­во­ре­н­ня про­грам та ідей? Я цьо­го не ба­чу. Якщо й вла­што­ву­ють якісь обго­во­ре­н­ня, то це від­бу­ва­є­ться в до­сить вузь­ко­му ко­лі. І основ­ний акцент у та­ких обго­во­ре­н­нях, зно­ву ж та­ки, — на якісь по­пу­ліст­ські ре­чі. От­же, пе­ре­ва­жа­ють у нас на окру­зі рі­зні фор­ми «гре­чки», за­хо­ди.

«ЗА­ГО­СТРЕ­Н­НЯ БО­РОТЬ­БИ МО­ЖЕ ПРИ­ЗВЕ­СТИ ДО ЗМЕН­ШЕ­Н­НЯ ЯВ­КИ ВИ­БОР­ЦІВ, БО ЛЮ­ДИ ВТО­МИ­ЛИ­СЯ ВІД ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИХ ШОУ»

Юрій ПА­ПЕР­НИЙ, по­лі­ти­чний екс­перт, Чер­ні­гів:

— Осо­бли­во­сті ці­єї ви­бор­чої кам­па­нії та­кі: по-пер­ше, ста­тус кам­па­нії під­ви­ще­но, до неї при­ку­та ува­га всі­єї кра­ї­ни, хо­ча на­справ­ді три­ває бо­роть­ба ли­ше за одне мі­сце, на мій по­гляд, це бо­роть­ба ам­бі­цій. По-дру­ге, за­раз кам­па­нія де­да­лі біль­ше бу­де ви­рі­шу­ва­ти в сті­нах ОВК, де за­раз від­бу­ва­є­ться від­сі­ю­ва­н­ня кан­ди­да­тів за ра­ху­нок втру­ча­н­ня про­ку­ра­ту­ри, при­йом до­ку­мен­тів, ро­кі­ров­ка мі­сце­вих на «ва­ря­гів». На­пру­же­н­ня бо­роть­би де­да­лі під­ви­щу­є­ться, що мо­же при­зве­сти до змен­ше­н­ня яв­ки ви­бор­ців, бо лю­ди вто­ми­ли­ся від по­лі­ти­чних шоу. Про по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти го­во­ри­ти та­кож скла­дно, бо три­ває ще й «вій­на мо­ні­то­рин­гу», со­ціо­ло­гії. То­му ін­три­га за­ли­ша­є­ться.

Як лю­ди ре­а­гу­ють на «гре­чку»? Як на ме­не, це міф і те­хно­ло­гія. Це рад­ше пев­ні ме­то­ди за­лу­че­н­ня вла­сно­го ви­бор­ця, і не обов’яз­ко­во, що цьо­му ви­бор­цю бу­дуть щось да­ва­ти за го­лос. Всі до­ка­зи, які будь-яка сто­ро­на на­ма­га­є­ться роз­мі­сти­ти, не пе­ре­кон­ли­ві. Якщо не втру­ти­ться мі­лі­ція та про­ку­ра­ту­ра, не бу­дуть по­ру­ше­ні кон­кре­тні кри­мі­наль­ні спра­ви, це вко­тре під­твер­дить, що по­ді­бні за­яви чи «зна­йде­ні факти» — чер­го­ва ма­ні­пу­ля­ція ви­бор­ця­ми. На­ра­зі ми че­ка­є­мо зня­т­тя те­хні­чних кан­ди­да­тів, адже зро­зумі­ло, що зі 127 за­ре­є­стро­ва­них кан­ди­да­тів ре­аль­них пре­тен­ден­тів на ман­дат всьо­го кіль­ка.

Тож, на цих пе­ре­го­нах на ма­жо­ри­тар­но­му окру­зі у Чер­ні­го­ві основ­ні кан­ди­да­ти го­лов­ним ін­стру­мен­том по­лі­ти­чних зма­гань зро­би­ли вла­сні фі­нан­со­ві та адмі­ні­стра­тив­ні ре­сур­си, по­лі­ти­чну ре­кла­му, скан­да­ли та те­хно­ло­гії. Про­те во­ни не про­де­мон­стру­ва­ли го­лов­но­го — но­вої яко­сті по­лі­ти­чної кон­ку­рен­ції, бо­роть­би про­грам, ідей та по­гля­дів, хо­ча са­ме цьо­го на­ма­гав­ся до­ся­гну­ти остан­ній Май­дан, бо­рю­чись із ре­жи­мом Яну­ко­ви­ча. На сай­ті ЦВК мо­жна зна­йти пе­ред­ви­бор­ні про­гра­ми кан­ди­да­тів, про­те са­мі мі­сце­ві жи­те­лі про їх зміст не зна­ють май­же ні­чо­го. Як і си­ту­а­ція в Му­ка­че­ві, що ста­ла озна­кою не­змі­не­ної ре­аль­но­сті ку­чмі­зму, так і хід ви­бор­чих зма­гань в Чер­ні­го­ві де­мон­струє при­клад не­пер­гор­ну­тої сто­рін­ки 1990-х. Ця кам­па­нія по­ки не при­не­сла ні­чо­го ін­шо­го, окрім ма­со­вих роз­ваг для чернігівчан, їх де­зо­рі­єн­та­ції та псу­ва­н­ня по­лі­ти­чно­го сма­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.