Ма­е­стро №1

Den (Ukrainian) - - Культура - ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День» Алі­са АНТОНЕНКО.

Все­сві­тньо ві­до­мий укра­їн­ський ди­ри­гент, який з 2009 р. очо­лює Бор­тмунд­ський сим­фо­ні­чний ор­кестр, на по­ча­тку 2016-го очо­лить як му­зи­чний ди­ре­ктор та го­лов­ний ди­ри­гент Ні­ме­цький на­ціо­наль­ний те­атр і Ве­ймар­ську ка­пе­лу. Свій пер­ший се­зон у те­а­трі ма­е­стро роз­по­чне з чо­ти­рьох сим­фо­ні­чних кон­цер­тів, а та­кож рі­здвя­ним і но­во­рі­чним кон­цер­том Ве­ймар­ської капели. Най­біль­ше очі­ку­вань се­ред ме­ло­ма­нів та кри­ти­ків ви­кли­кає по­ста­нов­ка у ли­сто­па­ді 2016 р. опе­ри «Мей­стер­зін­ге­ри» («Нюрн­берзь­кі мей­стер­зін­ге­ри») — єди­на з ві­до­мих опер Ва­гне­ра, яка на­пи­са­на на істо­ри­ко-по­бу­то­вий сю­жет, в якій ді­йо­ви­ми осо­ба­ми є бюр­ге­ри й ре­мі­сни­ки. Ко­ло­ри­тні кар­ти­ни се­ре­дньо­ві­чно­го мі­ста, йо­го своє­рі­дно­го жи­т­тя і зви­ча­їв займають тут ве­ли­ке мі­сце. Образ Бе­кмес­се­ра асо­ці­ю­є­ться з йо­го во­ро­гом, му­зи­чним кри­ти­ком Е. Ган­слі­ком, ві­до­мим сво­ї­ми кон­се­рва­тив­ни­ми ми­сте­цьки­ми по­гля­да­ми. Се­ред най­яскра­ві­ших сто­рі­нок опе­ри — увер­тю­ра, мо­но­лог Са­кса «Wahn! Wahn!»! (тре­тя дія), пі­сні Валь­те­ра « Am stillen Herd » ( пер­ша дія), «Morgenlich leuchtend» (тре­тя дія), квін­тет «Selig wie die Sonne» (тре­тя дія), фі­наль­ний хор « Ehrt eure deutschen Meister». Му­зи­ка «мей­стер­зін­ге­рів» близь­ка до ні­ме­цько­го фоль­кло­ру: та­ки­ми є три пі­сні Валь­те­ра, пі­сня Са­кса про ан­ге­ла-Ба­шма­чни­ка, пі­сень­ка Да­ви­да, хо­ри це­хів...

До ре­чі, 24 сер­пня в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни від­бу­де­ться кон­цер­тна про­гра­ма I, CULTURE Orchestra під ди­ри­гу­ва­н­ням Ки­ри­ла Ка­ра­би­ця.

На­га­да­є­мо, I, CULTURE Orchestra — ко­ле­ктив обда­ро­ва­них мо­ло­дих му­зи­кан­тів із Поль­щі та кра­їн Схі­дно­го пар­тнер­ства: Вір­ме­нії, Азер­бай­джа­ну, Бі­ло­ру­сі, Гру­зії, Мол­до­ви та Укра­ї­ни під ору­дою укра­їн­сько­го ди­ри­ген­та К. Ка­ра­би­ця. Тур I, CULTURE Orchestra-2015 вклю­чає Поль­щу, Ні­меч­чи­ну, Іспа­нію, Гру­зію та Укра­ї­ну. Кон­церт I, CULTURE Orchestra у Ки­є­ві ста­не ча­сти­ною офі­цій­ної про­гра­ми за­хо­дів з на­го­ди Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, роз­по­від­ає

Ки­ри­ла Ка­ра­би­ця при­зна­че­но го­лов­ним ди­ри­ген­том Ні­ме­цько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру у Веймарі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.