ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1015 — по­мер Ве­ли­кий князь Київський Во­ло­ди­мир Свя­то­сла­вич, хре­сти­тель Ру­си. Пе­ре­бу­вав при вла­ді з 980 ро­ку. На­ро­див­ся близь­ко 956 ро­ку. 1410 — від­бу­ла­ся Грюн­вальд­ська би­тва між вій­ська­ми Тев­тон­сько­го ор­де­ну та об’ єд­на­ною поль­сько­ук ра­їн­сько-ли­тов­ською ар­мі­єю. Тев­тон­ці за­зна­ли ціл­ко­ви­тої по­раз­ки. 1606 — на­ро­див­ся Рем­брандт ван Рейн, ге­ні­аль­ний гол­ланд­ський жи­во­пи­сець ( кар­ти­ни: « Ні­чна вар­та » , « Да­ная » , « По­вер­не­н­ня блу­дно­го си­на»). По­мер 1669 р. 1776 — у Мі­ла­ні (Іта­лія) від­крив­ся все­сві­тньо ві­до­мий те­атр Ла Ска­ла. 1892 — на­ро­ди­ла­ся Мі­ле­на Ру­дни­цька, укра­їн­ська гро­мад­сько-по­лі­ти­чна ді­я­чка, жур­на­ліс­тка, пи­сьмен­ни­ця, учи­тель­ка се­ре­дніх шкіл. Го­ло­ва цен­траль­ної упра­ви Со­ю­зу Укра­ї­нок. По­мер­ла 1976 р. 1917 — на­ро­див­ся Ро­берт Кон­квест, бри­тан­ський істо­рик, ав­тор пу­блі­ка­цій з істо­рії Ра­дян­сько­го Со­ю­зу («Жни­ва скор­бо­ти», «Ве­ли­кий те­рор»). 1939 — на­ро­див­ся Пав­ло Мов­чан, укра­їн­ський пи­сьмен­ник, по­ет, гро­мад­ський ді­яч. 1940 — по­мер­ла Окса­на Пе­тру­сен­ко, видатна укра­їн­ська опер­на спів­а­чка, одна з най­кра­щих ви­ко­нав­ців укра­їн­ських на­ро­дних пі­сень і ро­ман­сів. 1941 — бри­тан­ський лі­кар і біо­хі­мік Го­вард Фло­рі ( 1898— 1968) упер­ше пра­кти­чно отри­мав при­да­тний для лі­ку­валь­них ці­лей пе­ні­ци­лін. 1944 — ко­ро­лів­ську Грин­ві­цьку об­сер­ва­то­рію ( ра­йон Лон­до­на) зруйнувало бом­бар­ду­ва­н­ня під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

1776 р.

ФО­ТО З САЙ­ТА TREEF.RU

1015 р.

1606 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.