Ціл­ком імо­вір­но, що це — про сой­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

По- пер­ше, на кри­лах ці­єї пташки є бли­ску­чі си­ні пір’їн­ки. На­ші пред­ки вва­жа­ли, що це — ча­рів­ні дзер­каль­ця, в яких мо­жна по­ба­чи­ти своє май­бу­тнє. Са­ме слово «сойка» з’яви­ло­ся як змен­шу­валь­на фор­ма від на­зви цьо­го пта­ха у мо­ві схі­дних слов’ян — «соя». В ети­мо­ло­гі­чно­му слов­ни­ку Кри­ло­ва по­ясню­ють, що та­ка на­зва має спіль­ну осно­ву з ді­є­сло­вом зі зна­че­н­ням «ся­я­ти». Знов-та­ки, при­чи­на по­яви та­кої на­зви — яскра­ве пір’я пташки.

У на­ро­ді 11 гру­дня, за гри­го­рі­ан­ським ка­лен­да­рем, на­зва­ли « птах- сойка » . Якщо в цей день сойка при­ле­тить до ві­кна і по­чне у ньо­го кри­ча­ти — це на ща­стя. А тим, хто на­ро­див­ся 11 гру­дня, сойка при­но­сить на хво­сті вда­чу. Вза­га­лі, на­ші пра­щу­ри ша­ну­ва­ли сой­ку як по­кро­ви­тель­ку і за­сту­пни­цю всіх но­во­на­ро­дже­них. Але су­ча­сні ми­слив­ці со­йок не лю­блять і ча­сто їх під­стрі­лю­ють. Ми­слив­ці вва­жа­ють цих пер­на­тих шкі­дни­ка­ми, які жив­ля­ться пта­ше­ня­та­ми і яй­ця­ми пта­хів, що гні­зду­ю­ться на зем­лі.

Май­же вся те­ри­то­рія Єв­ро­пи, Пів­ні­чна Афри­ка, Ма­ла Азія, Кав-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.