Ре­фе­рен­дум що­до всту­пу до Альян­су­не мо­жна від­кла­да­ти на по­тім!

Звер­не­н­ня Ко­мі­те­ту Гро­ма­дян­сько­го ру­ху «За Укра­ї­ну в НАТО» до укра­їн­ської вла­ди

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - З по­ва­гою,

Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО Іван ЗА­ЄЦЬ Ле­о­нід КРАВ­ЧУК Єв­ген МАРЧУК Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО Дми­тро ПАВ­ЛИ­ЧКО Юрій ЩЕРБАК 8 ли­пня 2015 ро­ку, м. Ки­їв

Ми, чле­ни ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту Гро­ма­дян­сько­го ру­ху «За Укра­ї­ну в НАТО», звер­та­є­мо­ся до Вас, щоб ви­сло­ви­ти свою стри­во­же­ність за до­лю Укра­ї­ни в час, ко­ли про­ти неї три­ва­є­зброй­на агре­сія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, вна­слі­док якої за­гар­ба­но ча­сти­ни те­ри­то­рії укра­їн­ської дер­жа­ви — Ав­то­ном­на Ре­спу­блі­ка Крим та окре­мі ра­йо­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

Здій­снив­ши зброй­ну агре­сію про­ти Укра­ї­ни, Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція вчи­ни­ла зло­чин про­ти ми­ру, який гру­бо по­ру­шу­єв изна­че­ний Ста­ту­том ООН сві­то­вий пра­во­по­ря­док, а от­же, по­ро­джу­є­її між­на­ро­дно-пра­во­ву від­по­від­аль­ність не ли­ше пе­ред Укра­ї­ною, а й пе­ред усім між­на­ро­дним спів­то­ва­ри­ством.

Ми жи­ли в ра­дян­ській ім­пе­рії, а то­му до­бре зна­є­мо, які під­сту­пні фор­ми і ме­то­ди ді­яль­но­сті за­сто­со­ву­ва­лись ім­пер­ською вла­дою за­ра­ди до­ся­гне­н­ня сво­їх ве­ли­ко­дер­жав­них ці­лей. Гли­бин­ним під­ґрун­тям агре­сії Ро­сії єпра­гне­н­ня ни­ні­шніх її пра­ви­те­лів про­дов­жу­ва­ти тра­ди­цій­ну за­гар­бни­цьку по­лі­ти­ку сво­їх по­пе­ре­дни­ків, спря­мо­ва­ну на роз­бу­до­ву єв­ра­зій­ської ім­пе­рії та утвер­дже­н­ня у сві­ті ро­сій­сько­го до­мі­ну­ва­н­ня та ге­ге­мо­нії. Су­ча­сна Ро­сія, як спад­ко­єм­ни­ця жор­сто­кої азі­а­тсь ко­ор­дин­ської, де­спо­ти­чно-мо­нар­хі­чної і то­та­лі­тар­но-ко­му­ні­сти­чної дер­жав­но­сті, єза­гро­зою са­мо­му існу­ван­ню не ли­ше Укра­їн­ської дер­жа­ви і на­ції, а й кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та НАТО, вза­га­лі існу­ван­ню де­мо­кра­ти­чно­го сві­ту. Адже змі­стов­ним на­пов­не­н­ням ім­пер­ської по­лі­ти­ки Ро­сії єне тіль­ки не­стрим­на те­ри­то­рі­аль­на ек­спан­сія, а й зу­хва­ле за­пе­ре­че­н­ня за­галь­но­люд­ських цін­но­стей та осно­во­по­ло­жних прин­ци­пів де­мо­кра­тії, куль­ти­ву­ва­н­ня ро­сій­сько­го ме­сі­ан­ства і зверх­но­сті, про­па­гу­ва­н­ня зне­ва­ги й не­на­ви­сті як до Укра­ї­ни, так і до за­хі­дних де­мо­кра­тій.

Ме­та ро­сій­сько­го ім­пер­сько­го про­е­кту по­ля­га­єв то­таль­но­му зни­щен­ні на­ціо­наль­ної ідентичності й дер­жав­но­сті Укра­ї­ни, зруй­ну­ван­ні єд­но­сті єв­ро­пей­ських де­мо­кра­тій, при­пи­нен­ні со­ю­зни­цьких зв’яз­ків між Єв­ро­пою і кра­ї­на­ми Пів­ні­чної Аме­ри­ки для нав’язу­ва­н­ня сво­їх умов по­сла­бле­но­му про­тив­ни­ку.

Агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни є, по су­ті, агре­сі­єю про­ти всьо­го де­мо­кра­ти­чно­го сві­ту і бу­ла спро­во­ко­ва­на ці­ле­спря­мо­ва­ною руй­на­ці­єю ро­сій­ською аген­ту­рою укра­їн­сько­го се­кто­ру без­пе­ки, по­сла­бле­н­ням обо­рон­них спро­мо­жно­стей НАТО і бло­ку­ва­н­ням окре­ми­ми її чле­на­ми на­да­н­ня на­шій дер­жа­ві пла­ну дій для член­ства в Альян­сі.

Пер­вин­ни­ми і най­кра­щи­ми га­ран­ті­я­ми без­пе­ки Укра­ї­ни по­ряд з про­ве­де­н­ням со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних, ін­сти­ту­цій­них ре­форм та рі­шу­чою бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю є подаль­ше утвер­дже­н­ня її на­ціо­наль­ної ідентичності, де­мон­стра­ція не­злам­ної рі­шу­чо­сті чи­ни­ти опір агре­со­ру та роз­бу­до­ва по­ту­жно­го се­кто­ру на­ціо­наль­ної без­пе­ки, яка ма­є­за­вер­ши­ти­ся ство­ре­н­ням які­сно но­вих зброй­них сил, зда­тних зав­да­ва­ти агре­со­ру не­по­прав­них і не­прийня­тних для ньо­го втрат.

Ми під­три­му­є­мо зу­си­л­ля ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни, спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті на­шої Ба­тьків­щи­ни, і вдя­чні США, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні, Фран­ції, Поль­щі, кра­ї­нам Бал­тії та ін­шим дер­жа­вам Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і НАТО за мо­раль­ну, по­лі­ти­чну й ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу Укра­ї­ні в її бо­роть­бі з агре­со­ром. Во­дно­час ми кон­ста­ту­є­мо, що ці­на сво­бо­ди і без­пе­ки сві­ту сьо­го­дні опла­чу­є­ться жи­т­тя­ми ти­сяч укра­їн­ських ци­віль­них гро­ма­дян та во­ї­нів, оскіль­ки Укра­ї­на фа­кти­чно на­о­дин­ці чи­нить зброй­ний опір ро­сій­ській агре­сії.

За­хист не­за­ле­жної дер­жав­но­сті Укра­ї­ни шля­хом ін­ди­ві­ду­аль­них обо­рон­них зу­силь ма­є­бу­ти до­пов­не­ний мас­шта­бною ін­те­гра­цій­ною спів­пра­цею з НАТО, ре­зуль­та­том якої по­вин­но ста­ти пов­но­прав­не член­ство на­шої дер­жа­ви в цій най­ефе­ктив­ні­шій ре­гіо­наль­ній ор­га­ні­за­ції ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

Укра­ї­на ма­є­мо­раль­не та юри­ди­чне пра­во на член­ство в Альян­сі. За­про­ше­н­ня Укра­ї­ни до член­ства в НАТО бу­де істо­ри­чно спра­ве­дли­вою ком­пен­са­ці­єю за вне­сок на­шої кра­ї­ни в ядер­не роз­збро­є­н­ня і змі­цне­н­ня мі­жна­ро­дної без­пе­ки і ґрун­ту­є­ться на по­лі­ти­ці від­кри­тих две­рей, про­го­ло­ше­ній в офі­цій­них до­ку­мен­тах Альян­су, та рі­ше­н­нях Бу­ха­рест­сько­го са­мі­ту НАТО 2008 ро­ку, в яких на най­ви­що­му рів­ні по­ста­нов­ле­но, що одно­го дня Укра­ї­на ста­не чле­ном Альян­су.

Укра­їн­сько­му ке­рів­ни­цтву і за­хі­дним лі­де­рам слід зро­зу­мі­ти, що не­від­во­ро­тна за­гро­за за­галь­но­му ми­ру ви­ни­кне не то­ді, ко­ли Укра­ї­на ста­не чле­ном НАТО, а то­ді, ко­ли Ро­сія по­ві­рить у не­спро­мо­жність За­хо­ду чи­ни­ти спро­тив її агре­сив­ним за­зі­ха­н­ням, у свою без­кар­ність і спро­мо­жність до­ся­га­ти зло­чин­них ці­лей шля­хом шан­та­жу, по­гроз, си­лою та її за­сто­су­ва­н­ня про­ти окре­мих кра­їн.

Су­ку­пний по­тен­ці­ал кра­їн-чле­нів НАТО, який ли­ше по­си­ли­ться з при­єд­на­н­ням Укра­ї­ни до Альян­су, в по­лі­ти­чній, те­хні­чній, во­єн­ній та ін­ших сфе­рах у ра­зи пе­ре­ви­щу­є­по тен­ці­ал Ро- сії, що ви­клю­ча­є­її від­кри­тий зброй­ний на­пад на дер­жа­ви-чле­ни Альян­су. Зви­чай­но, за умо­ви на­яв­но­сті в них ко­ле­ктив­ної во­лі й ре­аль­ної го­тов­но­сті да­ти рі­шу­чу від­січ агре­сії.

Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція ви­сту­па­є­про­ти член­ства Укра­ї­ни в НАТО не то­му, що ви­ни­ка­є­за­гро­за її без­пе­ці, а то­му, що то­ді не­мо­жли­вою ста­є­ре­а­лі­за­ція її агре­сив­них ці­лей що­до Укра­ї­ни і сві­ту. Як за­свід­чи­ла пра­кти­ка, від­мо­ва Укра­ї­ни від член­ства в Альян­сі не змі­нить ані во­ро­жо­го став­ле­н­ня Ро­сії, ані її кін­це­вої стра­те­гі­чної ме­ти що­до Укра­ї­ни, а ли­ше за­охо­тить до подаль­ших зу­силь у на­прям­ку ни­ще­н­ня укра­їн­ської не­за­ле­жної дер­жав­но­сті та здій­сне­н­ня сві­то­вої екс­пан­сії.

Будь-які уго­ди з Крем­лем — та­єм­ні або від­кри­ті — за фор­му­лою «мир за від­мо­ву Укра­ї­ни від член­ства в НАТО» при­зве­дуть не до ми­ру, а до вій­ни з огля­ду на ро­сій­ську тра­ди­цію ігно­ру­ва­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва та не­хту­ва­н­ня до­ся­гну­ти­ми до­мов­ле­но­стя­ми.

Ми впев­не­ні, що член­ство Укра­ї­ни в НАТО змі­цнить сам Альянс та спри­я­ти­ме оду­жан­ню Ро­сії від ім­пер­сько­го син­дро­му, при­зве­де до нор­ма­лі­за­ції її від­но­син з Укра­ї­ною та ци­ві­лі­зо­ва­ним сві­том.

Ми вва­жа­є­мо, що ви­ще ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни по­вин­но зро­би­ти все, щоб ма­кси­маль­но при­швид­ши­ти при­єд­на­н­ня на­шої дер­жа­ви до обо­рон­но­го Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су. Са­ме за­ра­ди ці­єї ме­ти ми ство­рю­є­мо все­на­ро­дний Гро­ма­дян­ський рух «За Укра­ї­ну в НАТО». І ство­рю­є­мо йо­го на ви­мо­гу біль­шо­сті гро­ма­дян Укра­ї­ни та всіх па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, які усві­дом­лю­ють не­об­хі­дність якнай­ско­рі­шо­го при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до НАТО та про­ве­де­н­ня все­укра­їн­сько­го ре­фе­рен­ду­му з цьо­го до­ле­но­сно­го для на­шої дер­жа­ви пи­та­н­ня.

14 бе­ре­зня цьо­го ро­ку ми про­ве­ли в Ки­є­ві збо­ри на­ших при­хиль­ни­ків з усіх обла­стей Укра­ї­ни і схва­ли­ли «Де­кла­ра­цію уста­нов­чо­го за­сі­да­н­ня ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту Гро­ма­дян­сько­го ру­ху «За Укра­ї­ну в НАТО». На чер­зі про­ве­де­н­ня уста­нов­чо­го з’їзду Ру­ху, на яко­му бу­де ухва­ле­но йо­го Ста­тут.

Не­зва­жа­ю­чи на прийня­т­тя Вер­хов­ною Ра­дою та Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни стра­те­гі­чних рі­шень з без­пе­ко­вих пи­тань та без­пре­це­ден­тний на да­ний час рі­вень під­трим­ки Укра­ї­ни з бо­ку про­від­них кра­їн-чле­нів НАТО, укра­їн­ські дер­жав­ні ор­га­ни не ви­ко­ну­ють у пов­но­му об­ся­зі сво­їх зо­бов’язань у рам­ках кон­кре­тних ін­те­гра­цій­них про­грам спів­ро­бі­тни­цтва з Альян­сом.

Ми гли­бо­ко за­не­по­ко­є­ні тим, що в Укра­ї­ні сьо­го­дні не­ма­є­ві­це-прем’є р-мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів- ро­бі­тни­цтва та єди­но­го ор­га­ну, на­ді­ле­но­го ши­ро­ки­ми дер­жав­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми і від­по­від­аль­но­го за ко­ор­ди­на­цію спів­пра­ці з НАТО. В Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та­кож не­має стру­кту­ри, від­по­від­аль­ної за зв’яз­ки на­шої дер­жа­ви з НАТО. Вер­хов­на Ра­да не де­монст ру­є­актив­но­сті у ви­ко­нан­ні схва­ле­них нею ж до­ку­мен­тів з пи­та­н­ня член­ства Укра­ї­ни в НАТО.

Су­спіль­ство сьо­го­дні не від­чу­ває по­лі­ти­чної во­лі ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни до си­стем­ної та ці­ле­спря­мо­ва­ної під­го­тов­ки дер­жа­ви до всту­пу в Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс. Ми уже ма­ли гір­кий до­свід, ко­ли на­ші лі­де­ри та дер­жав­ні му­жі за­хі­дних кра­їн змі­ню­ва­ли під ти­ском Ро­сії свої по­зи­ції що­до при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до Альян­су. А то­му тіль­ки ре­фе­рен­дум з цьо­го пи­та­н­ня за­свід­чить во­лю укра­їн­сько­го на­ро­ду, згі­дно з якою по­вин­на ді­я­ти укра­їн­ська вла­да і яку не мо­жуть ігно­ру­ва­ти лі­де­ри дер­жав-чле­нів НАТО.

Мля­вість укра­їн­ської вла­ди і не­рі­шу­чість на­ших со­ю­зни­ків що­до при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до НАТО за­охо­чу­ва­ти­ме крем­лів­ський ре­жим до по­си­ле­н­ня агре­сив­них дій. Тіль­ки твер­дість по­зи­цій Укра­ї­ни і НАТО, спіль­на во­ля до опо­ру та го­тов­ність да­ти від­січ Ро­сії спро­мо­жні при­му­си­ти її від­мо­ви­ти­ся від по­лі­ти­ки екс­пан­сії та агре­сії.

Ми — ре­а­лі­сти і усві­дом­лю­є­мо, що шлях Укра­ї­ни до НАТО не­про­стий. Але во­ля на­ро­ду ма­є­бу­ти раз і на­зав­жди за­фі­ксо­ва­на на ре­фе­рен­ду­мі «Укра­ї­на — в НАТО», що за­свід­чить не­змін­ність на­шо­го єв­ро­а­тлан­ти­чно­го ци­ві­лі­за­цій­но­го ви­бо­ру. Ре­фе­рен­дум не мо­жна від­кла­да­ти на по­тім!

Го­ло­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні за вступ до НАТО — акція, по­трі­бна на­сам­пе­ред нам, укра­їн­ським гро­ма­дя­нам. Ми по­вин­ні по­ка­за­ти і со­бі, і всьо­му сві­ту, що ми — на­род, зда­тний ви­зна­ча­ти свою до­лю, бо­ро­ти­ся за сво­бо­ду, за­хи­ща­ти ці­лі­сність сво­їх зе­мель всі­ма спосо­ба­ми, пам’ята­ю­чи, що обо­ро­ня­є­мо при цьо­му не ли­ше се­бе, а всі віль­ні на­ро­ди.

Ми за­кли­ка­є­мо вас зро­би­ти рі­шу­чі кро­ки до змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни, зокре­ма і шля­хом ре­а­лі­за­ції кур­су на­шої дер­жа­ви на член­ство в НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.