«Сер­це» Плу­то­на

Ака­де­мік Яро­слав ЯЦКІВ: «Це — ве­ли­че­зний крок для на­у­ки ілюд­ства, адже ми по­вин­ні­зна­ти яко­мо­га біль­ше про вла­сний дім»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Ака­де­мік Яро­слав ЯЦКІВ: «Це — ве­ли­че­зний крок для на­у­ки і люд­ства, адже ми по­вин­ні зна­ти яко­мо­га біль­ше про вла­сний дім»

Хви­лю по­зи­ти­ву в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі ви­кли­ка­ли знім­ки Плу­то­ну, до яко­го люд­ству впер­ше вда­ло­ся пі­ді­бра­ти­ся на­стіль­ки близь­ко. Ко­ри­сту­ва­чі Ін­тер­не­ту одра­зу звер­ну­ли ува­гу на пля­му у ви­гля­ді сер­ця на по­верх­ні пла­не­ти і жар­то­ма ква­лі­фі­ку­ва­ли її як при­я­зне по­сла­н­ня до зем­лян. У на­у­ко­во­му сві­ті це до­ся­гне­н­ня та­кож спри­чи­ни­ло фу­рор, але вже з ін­ших при­чин.

Ав­то­ма­ти­чна між­пла­не­тна стан­ція NASA New Horizons по­до­ро­жу­ва­ла Со­ня­чною си­сте­мою май­же де­сять ро­ків. У вів­то­рок, 14-го ли­пня, во­на ді­йшла до то­чки ма­кси­маль­но­го збли­же­н­ня — 12,5 ти­ся­чі кі­ло­ме­трів від пла­не­ти, — та про­тя­гом 30 хви­лин по­вин­на бу­ла про­ве­сти 150 на­у­ко­вих ви­мі­рю­вань. Ін­фор- ма­ція від стан­ції не над­хо­ди­ла на Зем­лю дев’ять го­дин. Отри­мав­ши си­гнал, уче­ні пе­ре­свід­чи­ли­ся в успі­шно­му ви­ко­нан­ні мі­сії і зу­стрі­ли новини опле­ска­ми.

Основ­ним зав­да­н­ням про­гра­ми New Horizons є вив­че­н­ня кар­ли­ко­вої пла­не­ти Плу­тон і її су­пу­тни­ка Ха­ро­на. На­у­ко­ве обла­дна­н­ня, вста­нов­ле­не на стан­ції, як пе­ре­дба­ча­є­ться, збе­ре да­ні про мо­жли­ву на­яв­ність ма­гні­то­сфе­ри у Плу­то­на, склад атмо­сфе­ри та бу­до­ві йо­го по­верх­ні, а та­кож вза­є­мо­дії з Ха­ро­ном. А та­кож зро­бить ма­су знім­ків Плу­то­на, Ха­ро­на та ін­ших об’єктів у по­ясі Кой­пе­ра на пе­ри­фе­рії Со­ня­чної си­сте­ми.

«Ми за­кін­чи­ли пер­вин­не до­слі­дже­н­ня Со­ня­чної си­сте­ми, яке роз­по­ча­ло­ся 50 ро­ків то­му за пре­зи­ден­та Кен­не­ді та про­дов­жу­ва­ло­ся за пре­зи­ден­та Оба­ми», — ко­мен­тує жур­на­лі­стам Алан Стерн, го­лов­ний до­слі­дник мі­сії.

Мі­сія New Horizons роз­ра­хо­ва­на на 15—17 ро­ків. Очі­ку­є­ться, що на­да­лі апа­рат змо­же зня­ти ма­лень­кі мі­ся­ці Плу­то­на — Стікс, Нікс, Цер­бе­ру і Гі­дру. Яро­слав ЯЦКIВ, ака­де­мік, ди­ре­ктор го­лов­ної астро­но­мі­чної об­сер­ва­то­рії На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни:

— Це до­ся­гне­н­ня справ­ді ва­жли­ве, адже ми по­вин­ні зна­ти яко­мо­га біль­ше про вла­сний дім. І якщо ра­ні­ше на­шим до­мом бу­ла та ча­сти­на Зем­лі, в якій ми жи­ли, то зго­дом ним ста­ла пла­не­та, а за­раз наш дім — уся Со­ня­чна си­сте­ма. По­ді­бні до­слі­дже­н­ня да­ють на­у­ці мо­жли­вість сфор­му­ва­ти ре­аль­не ба­че­н­ня то­го, як ви­ни­кла Со­ня­чна си­сте­ма, які у ній від­бу­ва­ли­ся про­це­си. Зокре­ма, мо­жна зна­йти від­по­віді на за­пи­та­н­ня: «Чо­му Зем­ля збе­ре­гла атмо­сфе­ру, чо­му на Ве­не­рі ли­ши­ла­ся та­ка ве­ли­ка атмо­сфе­ра, а на Мар­сі не­має атмо­сфе­ри? Чо­му Зем­ля змо­гла сво­їм ма­гні­тним по­лем за­хи­сти­ти нас від ра­ді­а­ції, а ін­шим об’єктам цьо­го не вда­ло­ся?». Щоб зна­ти, чо­му на­ша Со­ня­чна си­сте­ма са­ме та­ка, астро­но­ми від­кри­ва­ють со­тні пла­нет, що вхо­дять до пла­не­тної си­сте­ми ін­ших зі­рок. За­раз актив­но три­ває по­шук об’єктів, схо­жих на Зем­лю. Це ста­не на­сту­пним кро­ком. Так бу­ду­є­ться зна­н­ня та наука. Щоб від­кри­т­тя да­ли ре­зуль­тат, тре­ба че­ка­ти ду­же дов­го. Від по­ча­тку про­е­кту­ва­н­ня ко­смі­чно­го апа­ра­ту «Ка­сі­ні», який зро­бив ба­га­то від­крит­тів, до пер­ших йо­го ре­зуль­та­тів ми­ну­ло по­над двад­цять ро­ків. Але наука не ро­би­ться швид­ки­ми кро­ка­ми. На­ко­пи­че­н­ня знань іде по­сту­по­во і зго­дом фор­мує си­сте­му.

Му­шу ви­зна­ти, що укра­їн­ська сто­ро­на у свій час ма­ла ва­жли­ві до­ся­гне­н­ня у га­лу­зі на­зем­ної фі­зи­ки пла­нет. У нас бу­ли ві­до­мі шко­ли ака­де­мі­ка Ми­ко­ли Ба­ра­ба­шо­ва у Хар­ко­ві, про­фе­со­ра Сер­гія Все­свят­сько­го у Ки­є­ві. На жаль, за­раз ми не мо­же­мо кон­ку­ру­ва­ти в пла­ні ко­смі­чних екс­пе­ри­мен­тів. За Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ми бра­ли участь в екс­пе­ри­мен­тах, але за­раз пла­не­то­ло­гія не має успі­хів ні в Укра­ї­ні, ні в Ро­сії. Всі до­ся­гне­н­ня ни­ні на­ле­жать США та Єв­ро­пі. На жаль, на­ша кра­ї­на не спро­мо­жна са­мо­стій­но ро­би­ти ко­смі­чні мі­сії вар­ті­стю в де­ся­тки чи со­тні мі­льяр­дів до­ла­рів. По­ки ми мо­же­мо ли­ше до­лу­ча­ти­ся до пев­них про­е­ктів та бра­ти участь в оброб­ці ре­зуль­та­тів до­слі­джень.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.