Го­ло­ва НБУ відзві­ту­ва­ла в Ра­ді

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ва­ле­рія ГОНТАРЕВА: «2016 ро­ку ін­фля­ція бу­де 12—13%, а золотовалютні ре­зер­ви за 4 ро­ки зро­стуть до 38,4 мі­льяр­да до­ла­рів»

Без екс­це­сів і емо­цій, а ли­ше пра­гма­тизм. Са­ме так вчо­ра від­бу­ла­ся зу­стріч го­ло­ви Нац­бан­ку Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої в пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті. Офі­цій­но Гонтарева при­йшла у Ра­ду, аби пре­зен­ту­ва­ти «Ком­пле­ксну про­гра­му з роз­ви­тку фі­нан­со­во­го се­кто­ру Укра­ї­ни до 2020 ро­ку » . Втім всі ро­зумі­ли, що пи­тань до неї бу­ло на­ба­га­то біль­ше і сто­су­ва­ли­ся во­ни га­ря­чих по­дій. Ці­ка­во, що по­при це, ува­га ЗМІ та й за­га­лом де­пу­та­тів бу­ла мі­ні­маль­ною до ці­єї по­дії. Зі скла­ду ко­мі­те­ту го­ло­ву НБУ при­йшло по­слу­ха­ти аж дев’ять на­ро­дних де­пу­та­тів.

«Про­гра­ма над­то опти­мі­сти­чна. Якщо її по­чи­та­ти, то до 2020 ро­ку отри­ма­є­мо до­сить кре­ди­тних ре­сур­сів, на­ко­пи­чу­валь­ну си­сте­му то­що, — го­во­рить го­ло­ва про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту Сер­гій Ри­бал­ка. — У ній на­пи­са­но, що очис­тка бан­ків­ської си­сте­ми ма­є­за­вер­ши­ти­ся до пер­шо­го квар­та­лу 2016 ро­ку, то­ді як ра­ні­ше обі­ця­ли за­кін­чи­ти в пер­шій по­ло­ви­ні цьо­го ро­ку. Тож ко­ли за­кін­чать чи­сти­ти си­сте­му і ко­ли скін­чи­ться цей бан­ко­пад?» Без від- по­віді чи­ма­ло й ін­ших за­пи­тань, на­при­клад, що бу­де з бан­ком «Фі­нан­си і Кре­дит», як по­вер­та­є­ться ре­фі­нан­су­ва­н­ня, що бу­де з кур­сом грив­ні й «ва­лю­тним» за­ко­ном. Ін­ші де­пу­та­ти про­філь­но­го ко­мі­те­ту та­кож роз­кри­ти­ку­ва­ли по­да­ну про­гра­му за її «не­жит­тє­зда­тність».

У від­по­відь Гонтарева по­я­сни­ла, що про­гра­ма ре­аль­на, а над­то опти­мі­сти­чна, бо тре­ба орі­єн­ту­ва­ти­ся на по­зи­тив. Са­ме він, до­да­ла во­на, бу­де вже на­сту­пно­го ро­ку: ін­фля­ція 12—13% рі­чних, по­чи­на­ю­чи з дру­го­го пів­річ­чя 2016 ро­ку, — «ста­лий роз­ви­ток бан­ків­ської си­сте­ми», а за чо­ти­ри ро­ки золотовалютні ре­зер­ви зро­стуть до 38,4 мі­льяр­да до­ла­рів. Що­прав­да, як цьо­го до­ся­гну­ти при 30% рі­чних кре­ди­тних ста­вок (а від­так і сту­по­рі кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки) і прийня­то­му «ва­лю­тно­му» за­ко­но­про­е­кті, па­ні Гонтарева не по­я­сни­ла. За її сло­ва­ми, ре­гу­ля­тор си­сте­ма­ти­чно на­во­дить лад на рин­ку: за­вер­шу­єв ід­кри­т­тя стру­кту­ри вла­сно­сті бан­ків, впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми ді­а­гно­сти­ки акти­вів бан­ків то­що.

На мо­мент зда­чі но­ме­ра за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту три­ва­ло. Ви­сту­па­ли Гонтарева та її за­сту­пни­ки. То­му від­по­від­ей на по­ру­ше­ні за­пи­та­н­ня го­ло­ва НБУ не да­ла. Тож най­ці­ка­ві­ші де­та­лі роз­мо­ви де­пу­та­тів із го­ло­вою НБУ чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.