По­їха­ли за одні­єю пе­ре­мо­гою, а при­ве­зли дві

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ди­тя­чий хо­ре­о­гра­фі­чний ко­ле­ктив із Лу­цька під­ко­рив Бол­га­рію і про­сла­вив Укра­ї­ну, але... вла­сним ко­штом

Не­що­дав­но ко­ле­ктив зраз­ко­во­го ан­сам­блю баль­но­го тан­цю «Лі­лея» із Лу­цька по­вер­нув­ся з Бол­га­рії. Він ви­сту­пав на Де­ся­то­му між­на­ро­дно­му ди­тя­чо­му фе­сти­ва­лі «Рай­ду­га зі­рок» у мі­сті Вар­на. Лу­цьких тан­цю­ри­стів за­про­си­ли на цю імпрезу, бо «Лі­лея» вже бу­ла ла­у­ре­а­том фе­сти­ва­лю. І якщо ми­ну­ло­го ра­зу ви­бо­ро­ли тре­тє­мі­сце, то ни­ні — по­че­сне дру­ге, яке ви­я­ви­ло­ся... пе­ре­мо­жним, бо пер­шо­го жу­рі не при­су­ди­ло ні­ко­му. І тут же лу­цьку «Лі­лею» за­про­си­ли на ще один між­на­ро­дний фе­сти­валь — «Усмі­шки мо­ря» в мі­сті Бал­чик, бо їхній рі­вень одра­зу ж оці­нив йо­го ди­ре­ктор, який ба­чив ви­ступ у Вар­ні. Та хо­ча за участь у цьо­му фесті тре­ба бу­ло ро­би­ти гро­шо­вий вне­сок, із лу­чан йо­го не взя­ли. І во­ни зно­ву ста­ли пе­ре­мож­ця­ми!

У Лу­цьку при ба­га­тьох уже шко­лах ді­ють хо­ре­о­гра­фі­чні гур­тки, єві­до­мі тан­цю­валь­ні ан­сам­блі. Шко­ла №11, при якій діє«Лі­лея», роз­та­шо­ва­на в ко­ли­шньо­му про­ми­сло­во­му мі­кро­ра­йо­ні, і двад­цять ро­ків то­му, ко­ли то­ді­шній її ди­ре­ктор Во­ло­ди­мир Шпа­лер­чук (сам актив­ний уча­сник ві­до­мо­го на Во­ли­ні тан­цю­валь­но­го ко­ле­кти­ву) змі­ню­вав ста­тус за­кла­ду, мі­кро­ра­йон був, чо­го грі­ха та­ї­ти, про­блем­ним... Ба­тьки зайня­ті на важ­кій ро­бо­ті, а ді­тей ча­сто ви­хо­ву­ва­ла ву­ли­ця. Від­во­лі­ка­ти від неї ди­ре­ктор ви­рі­шив за до­по­мо­гою ми­стецтв. Від­то­ді зви­чай­на шко­ла ста­ла ко­ле­гі­у­мом з по­гли­бле­ним есте­ти­чним ви­хо­ва­н­ням. Учнів на­вча­ють тан­цю­ва­ти, гра­ти на гітарі, май­стру­ва­ти ви­ро­би з ке­ра­мі­ки, роз­ви­ва­ти свій во­каль­ний та­лант, ма­лю­ва­ти... «Лі­лея», ко­тра вже ста­ла зраз­ко­вим ди­тя­чим ан­сам­блем, ви­ро­сла зі зви­чай­них за­нять баль­ни­ми тан­ця­ми, і її не­змін­ний ке­рів­ник Алі­на Па­на­се­вич ка­же, що вже ці­єї осе­ні пре­тен­ду­ва­ти­муть на зва­н­ня на­ро­дно­го ан­сам­блю. Це най­ви­ща від­зна­ка для ди­тя­чо­го ама­торсь- ко­го ко­ле­кти­ву, і «Лі­лея» ма­є­гі­дну про­гра­му та чи­слен­ні пе­ре­мо­ги між­на­ро­дно­го зна­че­н­ня, щоб її отри­ма­ти.

У Бол­га­рію та­ла­но­ви­ті ді­ти по­їха­ли вла­сним ко­штом. Де­я­кі ба­тьки зби­ра­ли їх ці­лий рік, бо ро­зу­мі­ють зна­че­н­ня та­ких ви­сту­пів. Ми­ну­ло­го ра­зу ко­шта­ми на по­їзд­ку в Бол­га­рію «Лі­леї» до­по­міг один із во­лин­ських бла­го­дій­них ко­штів. Те­пер же до­ве­ло­ся по­кла­да­ти­ся ли­ше на вла­сні мо­жли­во­сті. Алі­на Ві­та­лі­їв­на роз­ка­зу­є­про ба­га­то­рі­чну спів­пра­цю ко­ле­кти­ву з поль­ським мі­стом Ло­пей­нік Гор­ній, де ди­ре­кто­ром куль­тур­но­го осе­ред­ку єДа­рі­уш За­ва­да. Та вже ро­ків зо три не мо­жна по­до­ла­ти пе­ре­шко­ди, що ви­ни­ка­ють при отри­ман­ні віз, хоч ра­ні­ше ми­сте­цькі ко­ле­кти­ви не ма­ли з цим осо­бли­вих про­блем. Отож по­їзд­ка в Бол­га­рію на фе­сти­валь єна­ра­зі єди­ною мо­жли­ві­стю для та­ла­но­ви­тих ді­тей по­ка­за­ти се­бе сві­то­ві й по­ба­чи­ти світ. В Укра­ї­ні та­кі ко­ле­кти­ви фа­кти­чно пе­ре­бу­ва­ють на утри­ман­ні ба­тьків. Дер­жа­ва на­да­є­ко­шти хі­ба що на не­ве­ли­ку, вла­сне, зар­пла­ту ке­рів­ни­кам. А вже ко­стю­ми, по­їзд­ки на кон­кур­си — за ко­шти ба­тьків. Чи­ма­лі ко­шти.

У Вар­ні ж та Бал­чи­ку ви­сту­па­ли й ко­ле­кти­ви із Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви — їх бу­ло чи­ма­ло, з огля­ду на те, що з Укра­ї­ни — ли­ше лу­цька «Лі­лея». Дер­жав­на під­трим­ка в су­сі­дніх кра­ї­нах зна­чно ва­го­мі­ша. І на­віть за та­ких умов зді­бні укра­їн­ські ді­ти пе­ре­ма­га­ють! А се­ми­кла­сни­ки Лу­цької шко­ли-ко­ле­гі­у­му № 11 Ана­ста­сія Ка­ра­чун, Ма­ксим Ло­тиш, Во­ло­ди­мир За­бо­ло­цький, Ан­на Тро­хим’юк, Ар­тур Но­вак, Сві­тла­на Левчук, Оле­ксан­дра Ко­ре­цька та їхня ке­рів­ник Алі­на Па­на­се­вич по­їха­ли за одні­єю пе­ре­мо­гою, а при­ве­зли дві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.