Чем­піо­ни то­чних на­ук

Укра­їн­ськіш ко­ля­рі­здо­бу­ли п’ять ме­да­лей на між­на­ро­дній олім­пі­а­ді з фі­зи­ки та шість — з ма­те­ма­ти­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Вда­ли­ми ви­яви­ли­ся по­їзд­ки на­ших шко­ля­рів до Ін­дії та Ки­таю, де цьо­го ро­ку від­бу­ва­ли­ся між­на­ро­дні олім­пі­а­ди з фі­зи­ки та ма­те­ма­ти­ки від­по­від­но. За ре­зуль­та­та­ми зма­гань у Мум­баї, «срі­бло» здобули учні Хар­ків­сько­го фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чно­го лі­цею №27 Та­рас Жи­лен­ко та Оле­ксандр Шу­ма­єв, а та­кож Оле­ксій Ми­ку­лен­ко, учень Хер­сон­сько­го фі­зи­ко-те­хні­чно­го лі­цею. Ми­хай­ло Ра­шко­ве­цький, учень Рі­ше­льєв­сько­го лі­цею, та Марк Югай, учень Хер­сон­сько­го фі­зи­ко-те­хні­чно­го лі­цею, отри­ма­ли брон­зо­ві на­го­ро­ди.

З Пе­кі­на «зо­ло­то» при­ве­зли Де­нис Смир­нов, учень Хар­ків­сько­го фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чно­го лі­цею №27, та На­та­лія Хо­тя­їн­це­ва, уче­ни­ця Ки­є­во-Пе­чер­сько­го лі­цею №171 «Лі­дер». «Срі­бло» — у Ана­ста­сії Альо­хі­ної з Ки­є­во-Пе­чер­сько­го лі­цею №171 «Лі­дер», Ан­то­на Три­гу­ба з ки­їв­ської гім­на­зії «Ака­де­мія» та Со­фії Ду­бо­вої з Хар­ків­сько­го фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чно­го лі­цею №27. Бронзовою ме­да­л­лю на­го­ро­дже­ний Во Дінь Тхань Фонг, учень Хар­ків­сько­го фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чно­го лі­цею №27.

Бо­рис КРЕМIНСЬКИЙ,

ке­рів­ник ко­ман­ди фі­зи­ків, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і змі­сту осві­ти:

— До Ін­дії ви­ру­ши­ли учні, які по­ка­за­ли ви­со­кий ре­зуль­тат на все­укра­їн­ських олім­пі­а­дах. Ми на­ма­га­ли­ся ві­ді­бра­ти кра­щих знав­ців ди­сци­плі­ни, для яких пе- ред між­на­ро­дною олім­пі­а­дою про­ве­ли тре­ну­валь­ні збо­ри, орі­єн­то­ва­ні на спе­ци­фі­ку кон­кур­су. Під час зма­гань у Мум­баї шко­ля­рі ви­ко­ну­ва­ли зав­да­н­ня те­о­ре­ти­чно­го та екс­пе­ри­мен­таль­но­го ту­рів, ко­жен з яких три­вав п’ ять го­дин. Осо­бли­вість олім­пі­а­ди з фі­зи­ки у то­му, що екс­пе­ри­мен­таль­на скла­до­ва та­ка ж ва­жли­ва, як і те­о­ре­ти­чна, на від­мі­ну від ін­ших олім­пі­ад. Ця ча­сти­на по­треб ує­осо­бли­вої під­го­тов­ки, яка ма­є­ві­дбу­ва­ти­ся з ви­ко­ри­ста­н­ням спе­ці­аль­но­го обла­дна­н­ня. То­му ми вже ба­га­то ро­ків про­во­ди­мо збо­ри на ба­зі Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, де це обла­дна­н­ня нам на­да­ють.

Олім­пі­а­да ви­ма­га­є­пев­но­го рів­ня під­го­тов­ки, то­му шко­ли, які не ма­ють про­філь­них кла­сів, не мо­жуть здо­бу­ти ви­со­кий ре­зуль­тат. За­кла­ди фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чно­го про­фі­лю на­ма­га­ю­ться ство­рю­ва­ти від­по­від­ну ла­бо­ра­тор­ну ба­зу, щоб го­ту­ва­ти учнів, але про­бле­ми за­ли­ша­ю­ться. Ді­тям не ви­ста­чає пра­кти­ки ро­бо­ти на су­ча­сно­му обла­днан­ні. За ти­ждень чи два важ­ко да­ти лю­ди­ні ме­ха­ні­чні на­ви­чки, щоб во­на бу­ла на­ці­ле­на су­то на ви­рі­ше­н­ня те­хні­чних зав­дань.

За­га­лом на­ші успі­хи на олім­пі­а­ді ста­біль­ні. Це го­во­рить про пев­ну си­сте­му ро­бо­ти. По­ки нам не вда­є­ться ви­хо­ди­ти на ви­щий рі­вень, оскіль­ки не­ма­є­ві дпо­від­них ре­сур­сів. Зві­сно, ре­зуль­тат мо­жна по­кра­щи­ти, але це ви­ма­га­єв кла­да­н­ня ко­штів у під­го­тов­ку ді­тей: за­лу­че­н­ня ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них кадрів із від­по­від­ною опла­тою, а та­кож при­дба­н­ня обла­дна­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.