Усім, хто по­тре­бує

Ді­тям пе­ре­се­лен­ців ор­га­ні­зо­ву­ють ме­ди­чну до­по­мо­гу

Den (Ukrainian) - - День України - Яри­на КОРЧИНСЬКА, Він­ни­ця

Ме­ди­чну та пси­хо­ло­гі­чну до­по­мо­гу ді­тям із сі­мей пе­ре­се­лен­ців та ма­ло­за­без­пе­че­них ро­дин Він­нич­чи­ни на­да­ва­ти­муть фа­хів­ці гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Со­ці­аль­ний центр МХП» у рам­ках про­е­кту «Здорове май­бу­тнє».

Під час пер­шо­го ета­пу 20 ді­тей бу­де об­сте­же­но про­від­ни­ми ме­ди­чни­ми фа­хів­ця­ми Він­ни­ці. За по­тре­би ді­тей на­прав­ля­ти­муть на кон­суль­та­ції до про­філь­них спе­ці­а­лі­стів. Та­кож із ма­ле­чею про­во­ди­ти­муть пси­хо­ло­гі­чні тре­нін­ги.

«Ді­ти ду­же швид­ко змі­ни­ли умо­ви, пе­ре­жи­ли стре­со­ві си­ту­а­ції, ми бу­де­мо на­ма­га­ти­ся до­по­мог­ти. Та­кож ми роз­по­чи­на­є­мо ко­му­ні­ка­цію з ді­тьми для то­го, щоб до­не­сти їм на­пря­мок роз­ви­тку Укра­ї­ни як са­мо­бу­тньої дер­жа­ви та її єв­ро­ін­те­гра­цій­ні пра­гне­н­ня. Бо це по­трі­бно ро­би­ти вже за­раз, зма­ле­чку», — роз­по­вів ра­дник го­ло­ви ГО «Со­ці­аль­ний центр МХП» Пав­ло Мо­роз. За сло­ва­ми го­ло­ви гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­а­ція єв­ро­клу­бів Він­нич­чи­ни» Єли­за­ве­ти Сав­чук, до спіль­но­го з «Со­ці­аль­ним цен­тром МХП» про­е­кту за­лу­ча­ти­муть не ли­ше сім’ї пе­ре­се­лен­ців, а й усіх, хто по­тре­бу­є­до­по­мо­ги.

Ни­ні про­ект най­актив­ні­ше роз­вер­нув­ся у мі­сті Ла­ди­жин. На­пев­но, че­рез те, що в ньо­му на­ра­зі осе­ли­ла­ся ду­же ве­ли­ка кіль­кість пе­ре­се­лен­ців зі схо­ду Укра­ї­ни. Однак Пав­ло Мо­роз за­зна­чає, що, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кіль­кість пе­ре­мі­ще­них осіб, на про­по­зи­цію взя­ти участь у про­е­кті від­гу­кну­ло­ся не­ба­га­то. Лю­ди бо­я­ться, що їх вне­суть у якісь «спи­ски» та ві­ді­шлють на­зад. У пер­шо­му про­е­кті взя­ли участь зде­біль­шо­го сім’ї, які щой­но пе­ре­їха­ли до Він­нич­чи­ни та пе­ре­бу­ва­ють у най­більш скру­тній си­ту­а­ції. Ор­га­ні­за­то­ри ма­ють пев­ні про­гно­зи та пе­ре­ко­на­н­ня, що на­да­лі кіль­кість за­ді­я­них сі­мей бу­де зро­ста­ти, як і якість до­по­мо­ги їм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.