На Бу­ко­ви­ні ді­ти за­ли­ши­ли­ся без ва­кцин від ту­бер­ку­льо­зу

Во­дно­час лі­ка­рі ра­дять не ку­пу­ва­ти їх са­мо­стій­но, а че­ка­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

Зва­кци­на­ми для ді­тей цьо­го ро­ку в Чер­ні­ве­цькій обла­сті су­ту­жно. Ва­кци­ни про­ти ту­бер­ку­льо­зу (БЦЖ) за­кін­чи­ли­ся ще у черв­ні, а всіх ін­ших на­ді­йшло ма­ло і не в за­зна­че­ний тер­мін. «Жо­дна ме­ди­чна уста­но­ва не ма­є­пра­ва са­мо­стій­но за­ку­по­ву­ва­ти будь-які ва­кци­ни. Тож му­си­мо че­ка­ти на цен­тра­лі­зо­ва­ні по­став­ки з Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я. Цьо­го ро­ку во­ни над­хо­дять не зав­жди вча­сно і не в до­ста­тній кіль­ко­сті » , — ка­же го­лов­ний спе­ці­а­ліст Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’ я Чер­ні­ве­цької ОДА Ле­ся Ги­ра.

Як по­ві­до­ми­ли у Де­пар­та­мен­ті охо­ро­ни здо­ров’я Чер­ні­ве­цької ОДА, з по­ча­тку 2015 ро­ку на Бу­ко­ви­ну на­ді­йшла та­ка кіль­кість іму­но­біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів для ще­плень ді­тей пер­шо­го ро­ку жи­т­тя (у від­со­тках від рі­чної по­тре- би): ва­кци­на про­ти ка­шлю­ку, ди­фте­рії, прав­ця, по­ліо­мі­є­лі­ту (Пен­та­ксим) — тіль­ки 40% від рі­чної по­тре­би; про­ти ту­бер­ку­льо­зу (БЦЖ) — 22%; ораль­на ва­кци­на для про­фі­ла­кти­ки по­ліо­мі­є­лі­ту — 28%; про­ти ко­ру, па­ро­ти­ту, кра­сну­хи (Прі­о­рикс) — 50%; для про­фі­ла­кти­ки ге­па­ти­ту — 40%.

За сло­ва­ми іму­но­ло­га Чер­ні­ве­цької мі­ської ди­тя­чої по­лі­клі­ні­ки Алі­ни Да­шке­вич, не вар­то ку­пу­ва­ти ва­кци­ни са­мо­стій­но. « При­дба­на ва­ми ва­кци­на мо­же не від­по­від­а­ти ви­мо­гам на­ших ме­ди­чних за­кла­дів. То­му ди­ти­ні мо­жуть від­мо­ви­ти­ся її ро­би­ти. Не вар­то па­ні­ку­ва­ти, про­сто тро­хи по­че­кай­те. Ва­кци­ни бу­дуть. Уже обі­ця­ють по­ста­ви­ти поль­ську ва­кци­ну про­ти ту­бер­ку­льо­зу», — го­во­рить лі­кар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.