Пов­стан­ці від­би­ли у ху­си­тів го­лов­ний порт Аде­на на пів­дні Єме­ну

Den (Ukrainian) - - День планети -

Пов­стан­ці за під­трим­ки Са­у­дів­ської Ара­вії від­би­ли у ху­си­тів го­лов­ний порт мі­ста Аде­на на пів­дні Єме­ну. Про це по­ві­дом ля­є­Reuters. Окрім то­го, бу­ло від­би­то ра­йон аль-Му­ал­ла. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що вій­сько­ві кораблі ко­а­лі­ції на чо­лі із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю на­бли­зи­ли­ся до пор­ту Аде­на, ма­ю­чи на­мір ви­са­ди­ти де­сант. У Єме­ні три­ває зброй­не про­ти­сто­я­н­ня сил, що під­три­му­ють ле­гі­тим­но­го пре­зи­ден­та Абд Раб­бу Ман­су­ра Ха­ді з одно­го бо­ку, і при­бі­чни­ків ши­їт­сько­го пов­стан­сько­го ру­ху «Ан­сар Ал­ла» (ху­си­тів) та екс-пре­зи­ден­та Са­ле­ха — з дру­го­го. Ко­а­лі­ція араб­ських кра­їн на чо­лі із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю ви­сту­пи­ла на бо­ці Ха­ді і з 26 бе­ре­зня здій­сню­єа­ві ауда­ри по ра­йо­нах Єме­ну, які кон­тро­лю­ють ху­си­ти. За оцін­ка­ми Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН з прав лю­ди­ни, у пе­рі­од з 26 бе­ре­зня в Єме­ні 1 тис. 670 мир­них ме­шкан­ців бу­ло вби­то і 3 тис. 829 по­ра­не­но. Гу­ма­ні­тар­на об­ста­нов­ка у кра­ї­ні по­гір­шу­є­ться.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.