Да­нія і Шве­ція від­мов­ля­ю­ться фі­нан­су­ва­ти Гре­цію

Den (Ukrainian) - - День планети -

Мі­ні­стри фі­нан­сів Да­нії та Шве­ції під­три­ма­ли сво­го бри­тан­сько­го ко­ле­гу Джор­джа Ос­бор­на, ска­зав­ши, що ко­шти Єв­ро­пей­сько­го фон­ду ста­бі­лі­за­ції (ESM) не по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для по­ря­тун­ку Гре­ції. Про це по­ві­дом­ля єEuractiv. За да­ни­ми ЗМІ, че­ський мі­ністр фі­нан­сів Ан­дрій Ба­біч та­кож під­три­му­єп ози­цію Ос­бор­на. Ра­ні­ше мі­ністр фі­нан­сів Ве­ли­ко­бри­та­нії Джордж Ос­борн за­явив, що бло­ку­ва­ти­ме будь-які спро­би ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гро­ші пла­тни­ків по­да­тків кра­ї­ни для фі­нан­со­вої до­по­мо­ги Гре­ції. Та­ка ре­а­кція ста­ла від­по­від­дю на обго­во­ре­н­ня мо­жли­во­го за­лу­че­н­ня за­со­бів ESM, зо­бов’яза­н­ня по яко­му не­суть усі 28 кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. На­га­да­є­мо, на са­мі­ті ЄС, який по­чав­ся в не­ді­лю і за­вер­шив­ся в по­не­ді­лок вран­ці, бу­ли по­го­дже­ні прин­ци­пи про­гра­ми еко­но­мії в Гре­ції.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.