«Бух­гал­те­ра Освен­ци­ма» за­су­дже­но на 4 ро­ки за спів­у­часть у 300 тис. убивств

Den (Ukrainian) - - День планети -

Суд у Ні­меч­чи­ні ви­знав 94-рі­чно­го ко­ли­шньо­го охо­рон­ця на­цист­сько­го концтабору в Освен­ци­мі Оскара Гре­нін­га вин­ним у спів­у­ча­сті у вбив­стві що­най­мен­ше 300 тис. єв­ре­їв. Гре­нінг, ві­до­мий як «бух­гал­тер Освен­ци­ма», за­су­дже­ний до чо­ти­рьох ро­ків ув’язе­н­ня. Про­тя­гом двох ро­ків він пра­цю­вав в Освен­ци­мі, від­по­від­а­ю­чи за облік гро­шей і осо­би­стих ре­чей, кон­фі­ско­ва­них у в’язнів концтабору. Гре­нінг ви­знав свою мо­раль­ну про­ви­ну, але за­пе­ре­чу­вав юри­ди­чну від­по­від­аль­ність за спів­у­часть у Го­ло­ко­сті, за­зна­ча­є­Бі-Бі-Сі. Йо­го адво­ка­ти за­яв­ля­ли, що Гре­нінг не брав уча­сті в ге­но­ци­ді, але сто­ро­на зви­ну­ва­че­н­ня ствер­джу­ва­ла, що сво­єю ро­бо­тою він спри­яв фун­кціо­ну­ван­ню концтабору Ау­швіц. По­при ви­рок, ба­га­то хто ма­є­сум­нів у то­му, що Гре­нінг у ре­зуль­та­ті бу­де по­са­дже­ний до в’ язни­ці, вра­хо­ву­ю­чи йо­го по­хи­лий вік. У будь- яко­му ра­зі най­імо­вір­ні­ше він ста­не одним із остан­ніх на­цист­ських зло­чин­ців ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни, який по­став пе­ред пра­во­су­д­дям.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.