НАТО до­по­мо­же від­но­ви­ти Вій­сько­во-мор­ські си­ли Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День планети -

Пред­став­ни­ки оцін­но-кон­суль­та­тив­ної гру­пи НАТО при­бу­ли до Оде­си в рам­ках роз­роб­ки пі­ло­тно­го про­е­кту що­до мо­жли­во­стей укра­їн­ських Вій­сько­во-мор­ських сил, по­ві­дом­ля­є­прес-слу­жба Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни. Ме­тою ві­зи­ту екс­пер­тів НАТО ста­ло обго­во­ре­н­ня мо­де­лі роз­ви­тку ВМС Укра­ї­ни, а та­кож ви­зна­че­н­ня па­ра­ме­трів і тер­мі­нів ре­а­лі­за­ції про­е­кту що­до їх від­нов­ле­н­ня. За­раз про­ект узго­джу­є­ться в Ген­шта­бі і Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни. Де­ле­га­ція НАТО і укра­їн­ська сто­ро­на на чо­лі із за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу ко­ман­ду­ва­н­ня укра­їн­ських ВМС контр-адмі­ра­лом Дми­тром Та­ра­ном про­ве­ли пе­ре­го­во­ри і бри­фін­ги «для озна­йом­ле­н­ня з кон­це­пці­єю опе­ра­тив­них мо­жли­во­стей, роз­роб­ки стру­кту­ри си­сте­ми управ­лі­н­ня, про­ве­де­н­ня опе­ра­цій з осві­тле­н­ня на­дво­дної об­ста­нов­ки і кон­тро­лю мор­сько­го су­дно­плав­ства, а та­кож стан­дар­тів і ви­мог НАТО що­до зв’яз­ку і під­го­тов­ки військ». Сто­ро­ни та­кож обго­во­ри­ли мо­жли­ві пер­спе­кти­ви роз­ви­тку на­вчаль­но-ма­те­рі­аль­ної ба­зи на­вчаль­но­го цен­тру ВМС Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.