Ви­бор­чий за­кон: ре­фор­ма чи фейк?

Екс­перт: «До­ку­мент ли­ше ускла­днить кам­па­нію кан­ди­да­там та ство­рить за­гро­зу су­спіль­ної не­до­ві­ри до ре­зуль­та­тів ви­бо­рів»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День», На­та­лія ШИМ­КІВ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки

На­пе­ре­до­дні осін­ньої пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії до ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня Вер­хов­на Ра­да схва­ли­ла но­вий за­кон «Про мі­сце­ві ви­бо­ри». Але під час під­го­тов­ки цьо­го ва­жли­во­го до­ку­мен­ту роз­гор­нув­ся справ­жній го­стрий сю­жет. Го­лов­ною ви­мо­гою гро­мад­сько­сті бу­ло за­про­ва­дже­н­ня за­мість змі­ша­ної (про­пор­цій­но-ма­жо­ри­тар­ної) — про­пор­цій­ної ви­бор­чої си­сте­ми з від­кри­ти­ми спи­ска­ми, а та­кож дво­ту­ро­вих ви­бо­рів мі­ських го­лів. Во­на б ма­ла пе­ред­ба­ча­ти го­ло­су­ва­н­ня не ли­ше за по­лі­ти­чну си­лу, а й за то­го кан­ди­да­та, яко­го він хо­че ба­чи­ти на пер­шо­му мі­сці в пар­тій­но­му спи­ску.

Са­ме це і ста­ло пре­дме­том як від­кри­тих дис­ку­сій, так і ку­лу­ар­них тор­гів із ма­ні­пу­ля­ці­я­ми. В ре­зуль­та­ті — до за­ко­но­про­е­кту пе­ред оста­то­чним ухва­ле­н­ням бу­ло по­да­но близь­ко 1600 по­пра­вок, за­ра­ди роз­гля­ду яких у пов­но­му об­ся­зі на ми­ну­ло­му ти­жні ко­а­лі­ція на­віть по­ду­му­ва­ла зі­бра­ти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту. Про­те не бу­ло ні по­за­чер­го­во­го за­сі­да­н­ня, ні роз­гля­ду по­пра­вок. На за­сі­дан­ні Ра­ди у вів­то­рок на­ро­дні де­пу­та­ти до­ста­тньо швид­ко ухва­ли­ли ба­га­то­стра­ждаль­ний за­ко­но­про­ект. Чо­му? І за яки­ми пра­ви­ла­ми все-та­ки го­ло­су­ва­ти­муть укра­їн­ці в умо­вах за­яв­ле­ної де­цен­тра­лі­за­ції?

КОМЕНТАРІ «ЗА­ПРО­ПО­НО­ВА­НА СИ­СТЕ­МА НЕ ПЕ­РЕД­БА­ЧАЄ ВІД­КРИ­ТИХ СПИ­СКІВ»

Оль­га АЙ­ВА­ЗОВ­СЬКА, ко­ор­ди­на­тор ви­бор­чих і по­лі­ти­чних про­грам гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА:

— Ухва­ле­ний за­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри єком­про­мі­сним та не мі­стить ознак ці­лі­сної ре­фор­ми, на яку очі­ку­ва­ло су­спіль­ство. Да­ний до­ку­мент ро­зро­бля­ли ку­лу­ар­но та без за­лу­че­н­ня гро­мад­сько­сті. Біль­ше то­го, пов­но­цін­но­го роз­гля­ду по­пра­вок від де­пу­та­тів та гро­мад­сько­сті не від­бу­ло­ся. Ду­же при­кро, що ре­фор­ма, яка мо­гла ста­ти по­ка­зни­ком про­єв­ро­пей сько­сті пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції, ста­ла «фей­ком». За­кон ли­ше ускла­днить кам­па­нію кан­ди­да­там та ство­рить за­гро­зу су­спіль­ної не­до­ві­ри до ре­зуль­та­тів ви­бо­рів.

Про­бле­ма в то­му, що за­про­по­но­ва­на ви­бор­ча си­сте­ма не пе­ред­ба­ча євід­кри­тих спи­сків, адже не да­є­пра­ва ви­бор­цю на аль­тер­на­тив­не го­ло­су­ва­н­ня за кан­ди­да­та на ви­бір у спи­ску, за­про­по­но­ва­но­му по­лі­ти­чною пар­ті­єю. Область, мі­сто чи ра­йон бу­де по­ді­ле­но на те­ри­то­рі­аль­ні окру­ги, в ме­жах яких гро­ма­дя­ни­ну до­ве­де­ться під­три­ма­ти чи не під­три­ма­ти ли­ше одно­го кан­ди­да­та, за­про­по­но­ва­но­го по­лі­ти­чною пар­ті­єю. Та­кож у ме­жах та­ких окру­гів кан­ди­дат ве­сти­ме зви­чай­ну кам­па­нію в сти­лі «ма­жо­ри­тар­ки», з усі­ма не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми. А от на ета­пі роз­по­ді­лу ман­да­тів вклю­ча­є­ться про­пор­цій­ний принцип, і якщо пар­тія на­бра­ла 10% в ме­жах мі­ста, то кан­ди­дат, який пе­ре­міг у те­ри­то­рі­аль­но­му окру­зі, мо­же не отри­ма­ти сво­го мандата. Аб­сур­дом та­кож єте, що по­рів­ню­ва­ти­муть ре­зуль­та­ти ви­бо­рів в рі­зних окру­гах, за рі­зних кан­ди­да­тів, яких оби­ра­ли рі­зні ви­бор­ці. Це су­пе­ре­чить між­на­ро­дно­му прин­ци­пу рів­них умов кан­ди­да­тів. Та­ка си­сте­ма за­сто­со­ву­ва­ла­ся з 2007 по 2011 ро­ки у Ро­сії й, на дум­ку ві­тчи­зня­них не­за­ле­жних ана­лі­ти­ків та спо­сте­рі­га­чів, за­про­ва­джу­ва­ла­ся, з ме­тою ста­бі­лі­за­ції «одно­пар­тій­ної» си­сте­ми на ко­ристь пар­тії «Еди­ная Рос­сия».

Плю­сом за­ко­ну єо­бме­же­н­ня по­лі­ти­чної ре­кла­ми та дво­ту­ро­ві ви­бо­ри мі­ських го­лів ве­ли­ких гро­мад.

Ком­про­мі­сом що­до узго­дже­н­ня да­но­го за­ко­ну ста­ло по­вер­не­н­ня до ім­пе­ра­тив­но­го ман­да­ту, збе­ре­же­н­ня жорс­ткої ча­сти­ни спи­ску та обме­же­н­ня по­лі­ти­чної ре­кла­ми, а та­кож не­про­ве­де­н­ня ви­бо­рів до обла­сних рад До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Не всі во­ни єви­прав­да­ни­ми ком­про­мі­са­ми, але Вер­хов­на Ра­да зму­ше­на бу­ла при­йма­ти но­ві пра­ви­ла, і ко­жна фра­кція пар­ла­мент­ської біль­шо­сті вно­си­ла свої про­по­зи­ції, не­ви­ко­на­н­ня яких мо­гло при­зве­сти до зри­ву го­ло­су­ва­н­ня в ці­ло­му. Ген­дер­на кво­та за ці­єї си­сте­ми не спра­цює, адже ви­бо­ри в те­ри­то­рі­аль­них окру­гах здій­сню­ва­ти­му­ться за ма­жо­ри­тар­ним прин­ци­пом, який не спри­я­є­ви­бо­ру жі­нок до всіх рів­нів рад. Кво­та по­ки пра­цю­ва­ти­ме де­кла­ра­тив­но, хо­ча за­га­лом це єпро­грес, по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ста­ном ре­чей.

«ТРЕ­БА ДУ­МА­ТИ, ЯК ЗА ЦИМ ДО­КУ­МЕН­ТОМ ПРО­ВЕ­СТИ НОР­МАЛЬ­НІ ВИ­БО­РИ»

Оле­ксандр ЧЕРНЕНКО, на­ро­дний де­пу­тат, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— У да­но­му за­ко­ні існу­є­пев­на під­мі­на по­нять, то­му що пов­но­цін­но від­кри­ти­ми спи­ска­ми за­про­по- но­ва­ну ви­бор­чу си­сте­му на­зва­ти не мо­жна. Спра­ва в то­му, що са­ме по­ня­т­тя « від­кри­тих спи­сків » до­ста­тньо ши­ро­ке та за­галь­не, то­му ко­жен йо­го тра­кту­є­по-своє - му. Зро­зумі­ло, що під час го­ло­су­ва­н­ня за цей за­ко­но­про­ект пар­тії вра­хо­ву­ва­ли свої пар­тій­ні ін­те­ре­си, то­му йо­го бу­ло ухва­ле­но са­ме у та­кій фор­мі.

За­про­по­но­ва­них по­пра­вок бу­ло дій­сно ду­же ба­га­то — во­ни бу­ли й змі­стов­ні, й те­хні­чні. Про­філь­ний ко­мі­тет роз­гля­нув їх на сво­є­му за­сі­дан­ні, але го­лов­ною мо­ти­ва­ці­єю їх за­твер­дже­н­ня бу­ло те, чи під­три­му­ва­ти­муть їх у се­сій­ній за­лі. Між фра­кці­я­ми ко­а­лі­ції під час кон­суль­та­цій бу­ло до­ся­гну­то пев­но­го ком­про­мі­су, і ті по­прав­ки, які вклю­ча­є­цей ком­про­міс, бу­ли під­три­ма­ні, а ті, про­ти яких ви­сту­па­ли пев­ні по­лі­ти­чні си­ли, бу­ли ви­да­ле­ні. Так, із до­ку­мен­та бу­ло ви­ки­ну­то нор­му про участь бло­ків у мі­сце­вих ви­бо­рах.

Го­лов­на ві­дмін­ність від від­кри­тих спи­сків у то­му, що кан­ди­да­ти від одні­єї пар­тії кон­ку­ру­ють між со­бою на рі­зних окру­гах. Тоб­то, фа­кти­чно, не кон­ку­ру­ють. На ко­жно­му окру­зі єкан­ди­дат, яко­го ви­су­ну­ла пар­тія, і якщо ви­бор­цю по­до­ба­є­ться пар­тія, але не по­до­ба­є­ться цей кан­ди­дат, у ньо­го все одно не­ма­є­ви­бо­ру, і він ма­є­йо­го під­три­му­ва­ти.

Став­ле­н­ня до цьо­го за­ко­но­про­е­кту се­ред на­ро­дних де­пу­та­тів рі­зне. Ба­га­то хто роз­гля­да­є­йо­го і для пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Я ду­маю, у ньо­му єду­же ба­га­то ри­зи­ків та не­без­пе­чних по­ло­жень. Йо­го якість ви­зна­чать най­ближ­чі мі­сце­ві ви­бо­ри, і вже пі­сля них мо­жна го­во­ри­ти, на­скіль­ки ді­є­ви­ми єйо­го нор­ми. За­кон ухва­ле­но, і те­пер нам тре­ба ду­ма­ти, як за цим не зов­сім хо­ро­шим до­ку­мен­том про­ве­сти нор­маль­ні ви­бо­ри.

ГО­ЛОС ІЗ «ФЕЙС­БУ­КУ» «НА­РЕ­ШТІ МИ ВІ­ДІ­ЙШЛИ ВІД ГІ­БРИ­ДНОЇ СИ­СТЕ­МИ»

Во­ло­ди­мир ГРОЙ­СМАН, го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди:

— Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла но­вий За­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри. Хо­чу те­зо­во по­ясни­ти, як же все-та­ки бу­дуть від­бу­ва­ти­ся ви­бо­ри 25 жов­тня.

— На­ре­шті ми ві­ді­йшли від гі­бри­дної, ду­же див­ної си­сте­ми ви­бо­рів, на яку бу­ло ба­га­то на­рі­кань, ко­ли ча­сти­ну де­пу­та­тів оби­ра­ють за спи­ска­ми, а ін­шу ча­сти­ну — за ма­жо­ри­тар­ни­ми окру­га­ми.

— У се­лах і се­ли­щах з на­се­ле­н­ням до 90 тис. ви­бо­ри ві­дбу­ва­ти­му­ться за зви­чною ма­жо­ри­тар­ною си­сте­мою.

— Ви­бо­ри до рай­рад, мі­ськрад та обл­рад бу­дуть про­хо­ди­ти вже за про­пор­цій­ною си­сте­мою.

— Ме­рів міст із на­се­ле­н­ням біль­ше 90 тис. оби­ра­ти­муть аб­со­лю­тною біль­ші­стю, тоб­то 50%+ 1 го­лос. Для цьо­го пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість про­ве­де­н­ня дру­го­го ту­ру.

— Мі­сто, ра­йон, область ді­ля­ться на окру­ги. По ко­жно­му окру­гу пар­тія мо­же ви­су­ну­ти сво­го кан­ди­да­та (са­ме пар­тія, ви­бор­чі бло­ки цим за­ко­ном не пе­ред­ба­че­ні). Якщо пар­тія на­бра­ла 5% го­ло­сів, кіль­кість кан­ди­да­тів від неї, які про­йшли, ви­зна­ча­є­ться від­по­від­но до кіль­ко­сті го­ло­сів, по­да­них без­по­се­ре­дньо за де­пу­та­та в окре­мо­му окру­зі. До ра­ди про­хо­дять ті кан­ди­да­ти від пар­тії, які отри­ма­ли най­біль­шу під­трим­ку ви­бор­ців, а не ті, яких пар­тія по­ста­ви­ла на пер­ші мі­сця у спи­ску.

— Що­до бю­ле­те­ня. На ньо­му бу­де по­зна­че­но прі­зви­ще кан­ди­да­та, а нав­про­ти на­зва пар­тії, від якої він ви­су­ва­є­ться. Та­ким чи­ном від­бу­ва­ти­ме­ться одно­ча­сне го­ло­су­ва­н­ня і за кан­ди­да­та, і за пар­тію.

— Ви­су­ва­н­ня ме­рів теж від­бу­ва­ти­ме­ться тіль­ки від пар­тій.

— Да­та ре­є­стра­ції пар­тії для уча­сті у ви­бо­рах не ма­є­зна­че­н­ня (не­ма­є­нор­ми, щоб во­на бу­ла за­ре­є­стро­ва­на за рік чи за пів­ро­ку до ви­бо­рів).

— Впер­ше до За­ко­ну вве­де­но єв­ро­пей­ську нор­му що­до при­су­тно­сті у спи­ску пар­тії не мен­ше 30% пред­став­ни­ків одні­єї ста­ті.

Ну, і на­ре­шті, для тих, хто го­во­рить, що че­рез но­вий за­кон пев­ні окру­ги мо­жуть за­ли­ши­ти­ся без сво­їх пред­став­ни­ків, від­по­вім: ви­бор­цям не­ма за що хви­лю­ва­ти­ся, оскіль­ки де­пу­та­ти від­по­від­а­ти­муть за все мі­сто, а Ра­да змо­же до­да­тко­во роз­по­ді­ли­ти від­по­від­аль­ність де­пу­та­тів за окру­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.