Мо­скаль: зі схо­ду­на за­хід

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­ро­дний де­пу­тат: «Та­ла­но­ви­тих іпро­фе­сі йних лю­дей в Укра­ї­ні до­ста­тньо, але ка­дро­ва по­лі­ти­ка в дер­жа­ві куль­гає»

ють, йо­му до­ві­ря­ють. Пи­та­н­ня в то­му, які зав­да­н­ня ста­вить пе­ред ним Пре­зи­дент. Якщо зав­да­н­ня по­ля­гає в то­му, щоб пе­ре­кри­ти кон­тра­бан­ду і по­ста­ви­ти всіх на свої мі­сця, то це ду­же до­бре. По­вто­рюю — всіх. На­ро­дних де­пу­та­тів, мі­лі­цію, про­ку­ра­ту­ру. Якщо ж ви­ни­кає пи­та­н­ня, ко­го са­ме ста­ви­ти те­пер на Лу­ган­щи­ні, то це го­во­рить, що існу­є­ду­же по­га­на ка­дро­ва по­лі­ти­ка. Та­ла­но­ви­тих і про­фе­сій­них лю­дей в Укра­ї­ні до­ста­тньо, але са­ма ка­дро­ва по­лі­ти­ка в дер­жа­ві куль­гає».

«Так са­мо, як по­ста­ви­ли Мо­ска­ля го­ло­вою За­кар­па­т­тя, мо­жна бу­ло йо­го по­ста­ви­ти го­ло­вою Оде­щи­ни, а Са­а­ка­шві­лі го­ло­вою За­кар­па­т­тя, — ко­мен­тує « Дню » по­лі­то­лог Ві­ктор Не­бо­жен­ко. — Це ви­клю­чно ра­дян­ський спо­сіб ви­рі­ше­н­ня кри­зо­вих си­ту­а­цій, а са­ме за ра­ху­нок змі­ни ви­що­го ке­рів­ни­цтва ре­гіо­нів. За­раз на Закарпатті по­трі­бен по­лі­тик, який би вів діа­лог між мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми і стру­кту­ра­ми з одно­го бо­ку, а з дру­го­го — по­трі­бна жорс­тка лю­ди­на, яка б не по­бо­я­лась по­са­ди­ти у в’ язни­цю кіль­ка де­ся­тків мі­сце­вих бан­ди­тів, які ви­рі­ши­ли, що во­ни мо­жуть бра­ти учать в по­лі­ти­ці. Я б на­віть ще жорс­ткі­ше ска­зав — спра­ва не в то­му, що мі­сце­ві бан­ди­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють одяг і ри­то­ри­ку « Пра­во­го се­кто­ру», а в то­му, що бан­ди­ти на­ма­га­ю­ться ліз­ти в по­лі­ти­ку».

ФО­ТО З САЙ­ТА MOSKAL.IN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.