СИ­ТУ­А­ЦІЯ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

« Го­ло­вою За­кар­пат­ської ОДА уже став пан Мо­скаль, єу­каз про йо­го при­зна­че­н­ня » , — по­ві­до­мив на­ро­дний де­пу­тат Ігор Ко­но­нен­ко. Ко­ли з’ яви­лась ін­фор­ма­ція про мо­жли­ве при­зна­че­н­ня Ген­на­дія Мо­ска­ля го­ло­вою За­кар­пат­ської ОДА, то пер­ше пи­та­н­ня, яке ви­ни­кло в за­га­лу — а ко­го при­зна­чать те­пер го­ло­вою Лу­ган­щи­ни? Ко­но­нен­ко не зміг да­ти пов­но­цін­ну від­по­відь на це пи­та­н­ня, ска­зав­ши: «Ма­буть, хтось із за­сту­пни­ків уже ви­ко­ну­єо­бов’ яз­ки. Да­лі Пре­зи­дент бу­де ви­зна­ча­ти­ся». Якщо на Лу­ган­щи­ні ба­га­то ре­чей ви­прав­до­ву­ва­ла вій­на і не­об­хі­дність перш за все за­йма­тись го­спо­дар­ськи­ми пи­та­н­ня­ми, то на Закарпатті у Мо­ска­ля бу­де сто­я­ти на пер­шо­му мі­сці пи­та­н­ня кадрів. Тут зна­до­би­ться не ли­ше йо­го до­свід очіль­ни­ка обла­сті, а мо­жли­во, ще й до­свід ро­бо­ти в УБОЗі.

Дру­га про­бле­ма, яка ого­ли­лась — це те, що у Пре­зи­ден­та дій­сно ко­ро­тка ла­ва за­па­сних. Зня­ти з Лу­ган­щи­ни лю­ди­ну, яка вже рік за­йма­є­ться над­скла­дним ви­рі­ше­н­ням про­блем при­фрон­то­вих те­ри­то­рій, зна­є­ню­ан­си і скла­дно­щі цьо­го ре­гіо­ну зсе­ре­ди­ни, ма­є­бу­ти ви­ня­тко­вим кро­ком. З Ки­є­ва не зов­сім зро­зумі­ла скла­дна си­ту­а­ція на схо­ді ще й в пло­щи­ні ка­дро­во­го ре­зер­ву. Па­трі­о­ти, псев­до­па­трі­о­ти, «ре­гіо­на­ли » , які пра­гнуть ре­ван­шу, і «ре­гіо­на­ли», які так і за­ли­ши­лись на мі­сцях, ли­ше че­ка­ють ча­су, щоб сі­сти за кер­мо цьо­го краю. Вра­хо­ву­ю­чи те, що на­ра­зі на при­фрон­то­вих те­ри­то­рі­ях на низ­ці по­сад пе­ре­бу­ва­ють лю­ди, які да­ле­кі від дер­жав­ни­цьких по­зи­цій, то мо­жна очі­ку­ва­ти, що Лу­ган­щи­на на пев­ний час по­тра­пить в сей­смі­чну зо­ну пе­ре­роз­по­ді­лу впли­ву.

«З при­во­ду при­зна­че­н­ня Мо­ска­ля на Закарпатті у ме­не дум­ки ли­ше по­зи­тив­ні, — ко­мен­тує « Дню » Ві­ктор Чу­мак, на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції « Блок Пе­тра По­ро­шен­ка». — Це ду­же хо­ро­ший кадровий хід. Лю­ди йо­го там пам’ята-

Пі­сля тра­гі­чних му­ка­чів­ських по­дій За­кар­па­т­тя жи­ве очі­ку­ва­н­ням змін, ко­трі б уне­мо­жли­ви­ли по­ді­бні про­я­ви зу­хва­ло­го бан­ди­ти­зму. Не­зва­жа­ю­чи на те, що скіль­ки лю­дей, стіль­ки й ду­мок, і ко­жен осо­би­сто «ба­чить» ви­ну­ва­тців, без­спір­ним для за­га­лу єо­дне: в обла­сті, як і в дер­жа­ві за­га­лом, слід рі­шу­че на­во­ди­ти еле­мен­тар­ний по­ря­док. А най­пер­ше — при­стру­ни­ти кри­мі­на­лі­тет не­за­ле­жно від то­го, хо­дить він в одно­строї до­бро­воль­чих вій­сько­вих фор­му­вань, пе­ре­бу­ва­є­під при­кри­т­тям не­до­тор­ка­но­сті на­ро­дно­го де­пу­та­та, носить мі­лі­цей­ські по­го­ни, чи ба­наль­но во­зить у ба­га­жни­ку ав­тів­ки ми­слив­ську на­рі­зну зброю, при­кри­ва­ю­чись фаль­ши­вим по­свід­че­н­ням чле­на НСЖУ.

Бу­ло зро­зумі­ло, що кар­ди­наль­ні ка­дро­ві змі­ни на обла­сно­му рів­ні — спра­ва кіль­кох днів і в се­ре­до­ви­щі по­лі­то­ло­гів та жур­на­лі­стів се­ред ймо­вір­них кан­ди­да­тів на по­са­ду очіль­ни­ка обла­сті на­зи­вав­ся Ген­на­дій Мо­скаль. Цьо­го ро­ку ви­пов­ни­ться рів­но двад­цять ро­ків, як він упер­ше при­був на За­кар­па­т­тя з Чер­нів­ців у яко­сті на­чаль­ни­ка обла­сно­го управ­лі­н­ня МВС. Ча­си то­ді бу­ли теж ду­же не пев­ні: бан­ди­ти і ре­ке­ти­ри три­ма­ли «за гор­ло» бі­знес, «осі­дла-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.