Чи­нов­ни­ків на­вчать про­зо­ро­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, Ма­рия ЮЗИЧ, «День»

Екс­пер­ти «Дня» — про наслідки ухва­ле­но­го пар­ла­мен­том За­ко­ну про до­ступ до ре­є­стру прав на не­ру­хо­мість, ав­то­мо­бі­лі та зем­лю

Пар­ла­мент при­брав остан­ній бар’єр для ко­ру­пцій­но­го сва­ві­л­ля чи­нов­ни­ків. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни про­го­ло­су­ва­ла у дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект № 2423, який по­си­лю­є­кон­троль за вла­сні­стю чи­нов­ни­ків, їхніх ро­ди­чів та на­бли­же­них до них осіб. За ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту про­го­ло­су­ва­ли 240 на­ро­дних де­пу­та­тів. Як вва­жа­ють ав­то­ри за­ко­ну, йо­го ме­тою єза­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, за­без­пе­че­н­ня від­кри­то­сті та про­зо­ро­сті пра­во­від­но­син у су­спіль­стві, а та­кож вста­нов­ле­н­ня гро­мад­сько­го кон­тро­лю за чи­нов­ни­ка­ми. За­кон, на їхню дум­ку, по­лег­шить про­це­ду­ру до­сту­пу до ві­до­мо­стей, що єв Дер­жав­но­му ре­є­стрі ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но, на­да­н­ня віль­но­го до­сту­пу до дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру та Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру, дер­жа­те­лем яко­го єДер­жав­то ін­спе­кція Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни.

«Він від­кри­ває ін­фор­ма­цію про не­ру­хо­мість. При­хо­ву­ва­н­ня ін­фор­ма­ції про май­но, пе­ре­пи­су­ва­н­ня йо­го на ін­ших осіб — цей за­кон ро­бить все це не­мо­жли­вим», — по­яснив, пред­став­ля- ючи з три­бу­ни Ра­ди за­кон, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції, на­ро­дний де­пу­тат Єгор Со­бо­лєв. За сло­ва­ми спі­ке­ра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, зав­дя­ки цьо­му за­ко­ну всі чи­нов­ни­ки бу­дуть зо­бов’яза­ні де­кла­ру­ва­ти сво­є­май­но. На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку ти­жня акти­ві­сти та гла­ва Мін’юсту Пав­ло Петренко пі­ке­ту­ва­ли пар­ла­мент з ви­мо­гою від­кри­ти ін­фор­ма­цію про вла­сни­ків не­ру­хо­мо­сті та ав­то.

Чи справ­ді до­ку­мент при­ймає всі ко­ру­пцій­ні ла­зів­ки для чи­нов­ни­ків? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів:

Ле­о­нід КО­ЗА­ЧЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат від БПП, один із ав­то­рів до­ку­мен­та:

— За­кон на­би­ра­є­чин­но­сті че­рез два мі­ся­ці пі­сля під­пи­са­н­ня йо­го Пре­зи­ден­том. Але мо­жуть ви­ни­кну­ти де­я­кі те­хні­чні про­бле­ми, пов’яза­ні з від­кри­т­тям трьох спи­сків. Що озна­ча­є­цей до­ку­мент? Будь-хто в Укра­ї­ні (будь-яка фі­зи­чна осо­ба), вво­дя­чи в еле­ктрон­ну ба­зу ін­фор­ма­цію про свій іден­ти­фі­ка­цій­ний код, па­спорт, адре­су про­жи­ва­н­ня та еле­ктрон­ну адре- су, мо­же пе­ре­ві­ри­ти пра­во вла­сно­сті кон­кре­тної осо­би. Пер­ший ре­єстр від­кри­ва­єі нфор­ма­цію про пра­во вла­сно­сті на ав­то­мо­біль (вка­зу­ва­ти­ме­ться йо­го мар­ка, рік ви­пу­ску, об’єм двигуна, крім но­ме­ра). Дру­гий — про ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на май­но (квар­ти­ра чи бу­ди­нок із за­зна­че­н­ням обла­сті роз­та­шу­ва­н­ня, міст, ра­йо­ну, але без зга­ду­ва­н­ня кон­кре­тної адре­си і но­ме­ру). Тре­тій — про вла­сність на зе­мель­ні ді­лян­ки (область, ра­йон, об­сяг зе­мель­ної ді­лян­ки). Ці три фа­кто­ри ва­жли­ві для по­до­ла­н­ня ко­ру­пції, адже та­кої від­кри­то­сті, на­сам­пе­ред, бо­я­ти­му­ться суд­ді, мі­лі­ція, СБУ, пра­ців­ни­ки про­ку­ра­ту­ри та ін­ші си­ло­ві стру­кту­ри. Са­ме в цій сфе­рі від­бу­ва­є­ться ба­га­то ко­ру­пцій­них зло­чи­нів, але до­ве­сти їх скла­дно.

На­ра­зі Укра­ї­на ста­ла на крок ближ­че до ЄС, адже там ві­сім кра­їн ма­ють та­кі від­кри­ті ре­є­стри. На пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі ми тре­тя: окрім Укра­ї­ни цю ін­фор­ма­цію від­кри­ла Бі­ло­ру­сія та Гру­зія. Цей до­ку­мент кри­ти­ку­ва­ли, мов­ляв, він не пе­ред­ба­ча єдо­ста­тню від­кри­тість ре­є­стрів. На мій по­гляд, і цьо­го ви­ста­чить. Більш то­чну ін­фор­ма­цію мо­же на­да­ти від­по­від­ний дер­жав­ний ор- ган, якщо суб’єкт за­пи­ту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції ар­гу­мен­ту єна­да­н­ня та­ких да­них. Ця нор­ма ді­є­що­до всіх гро­ма­дян. І це ду­же ва­жли­во, бо ко­ру­пція при­хо­ву­є­ться у на­бли­же­них до чи­нов­ни­ків осо­бах, або — їхніх ро­ди­чах. Чи­нов­ник сам мо­же й не ма­ти ав­то­мо­бі­ля. Але йо­го бу­де за­пи­са­но на йо­го во­дія. Від­кри­т­тя за­ко­ну по­ка­же па­ра­до­ксаль­ність си­ту­а­ції, як цей во­дій во­ло­ді­єав­том обі­лем за ти­ся­чі до­ла­рів, ко­ли зарплатня ста­но­вить не біль­ше 10 ти­сяч до­ла­рів.

Ві­та­лій ША­БУ­НІН, го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції»:

— Від­те­пер ко­жен гро­ма­дя­нин отри­мав ді­є­вий ін­стру­мент кон­тро­лю за чи­нов­ни­ка­ми на пре­дмет вчи­не­н­ня ним ко­ру­пцій­них ді­янь. Якщо чи­нов­ник збре­хав у де­кла­ра­ції про до­хо­ди, то йо­му згі­дно з Кри­мі­наль­ним ко­де­ксом за­гро­жує по­збав­ле­н­ня во­лі на два ро­ки. Якщо ж з’ясу­є­ться, що рі­вень йо­го жи­т­тя не спів­па­да­єіз вка­за­ною де­кла­ра­ці­єю, то — і всі ві­сім ро­ків. Від­так чи­нов­ни­ки бо­я­ти­му­ться бра­ти ха­ба­рі. Про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців Ка­бмін та всі від­по­від­ні мі­ні­стер­ства ма­ють при­ве­сти у від­по­від­ність всі ре­є­стри.

На мій по­гляд, всі три ре­є­стри ма­ють за­пра­цю­ва­ти вже до осе­ні. Від­так най­пер­шу апро­ба­цію він отри­ма­єн апе­ре­до­дні мі­сце­вих ви­бо­рів. Гро­мад­ськість ма­є­зі­бра­ти всі си­ли, щоб пе­ре­ві­ри­ти де­кла­ра­ції всіх пре­тен­ден­тів у мі­сце­ві де­пу­та­ти, аби не пропу­сти­ти ко­ру­пціо­не­рів до вла­ди. Са­ме мі­сце­ві ви­бо­ри ста­нуть ек­за­ме­ном.

Ро­сти­слав КРА­ВЕЦЬ, стар­ший пар­тнер адво­кат­ської ком­па­нії «Кра­вець та Пар­тне­ри»:

— По­бо­ю­ва­н­ня що­до то­го, що від­кри­т­тя ре­є­стрів мо­же на­шко­ди­ти укра­їн­цям, які жо­дним чи­ном не пов’яза­ні з ко­ру­пці­єю, на мою дум­ку, — пе­ре­біль­ше­н­ня. Швид­ше за все, це пов’яза­но з тим, що пев­ні осо­би на­ма­га­ю­ться уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті й при­хо­ва­ти ста­тки, які во­ни отри­ма­ли зло­чин­ним шля­хом. У прин­ци­пі, по­над 90% укра­їн­ців не змо­же до­ве­сти по­хо­дже­н­ня сво­го май­на, якщо відкинути по­си­ла­н­ня на те, що во­но бу­ло отри­ма­но у спадок.

Схе­ма по­шу­ку май­на за іден­ти­фі­ка­цій­ним ко­дом — це ду­же зру­чно, а якщо ви­зна­ча­ти ли­ше за об’єктом не­ру­хо­мо­сті — це зве­де на­ні­вець всю бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю.

P.S.

Вчо­ра де­пу­та­ти від­пра­ви­ли на по­втор­не дру­ге чи­та­н­ня За­кон про Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань. Спо­ча­тку во­ни з кіль­кох спроб не змо­гли ухва­ли­ти за цей за­кон, а по­тім за про­по­зи­ці­єю Юрія Лу­цен­ка про­го­ло­су­ва­ли за від­прав­ле­н­ня за­ко­ну на по­втор­не дру­ге чи­та­н­ня в ко­мі­те­ті. Пред­став­ля­ю­чи про­ект, Ан­дрій Ко­жем’якін по­ві­до­мив, що до­ку­мент «до­пов­нить про­цес ре­фор­ми про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, він пов­ні­стю на се­бе пе­ре­би­рає до­су­до­ве слід­ство».

Згі­дно з про­е­ктом, бю­ро ма­є­ви­яв­ля­ти, роз­кри­ва­ти і при­пи­ня­ти зло­чи­ни, пов’яза­ні з ді­яль­ні­стю ор­га­ні­зо­ва­них груп та зло­чин­них ор­га­ні­за­цій. Роз­слі­ду­ва­ти ви­пад­ки ка­ту­ва­н­ня та ін­ших зло­чи­нів, пов’ яза­них з жор­сто­ким, не­люд­ським або та­ким, що при­ни­жує гі­дність, по­во­дже­н­ням або по­ка­ра­н­ням, вчи­не­них про­ку­ро­ра­ми, слід­чи­ми (де­те­кти­ва­ми) На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, СБУ, ор­га­нів вну­трі­шніх справ та пра­ців­ни­ка­ми ін­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Бю­ро ма­є­та­кож роз­слі­ду­ва­ти вій­сько­ві зло­чи­ни, ті, які вчи­не­ні слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми, що займають осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще.

ЛЕ­О­НІД КО­ЗА­ЧЕН­КО

ВІ­ТА­ЛІЙ ША­БУ­НІН

РО­СТИ­СЛАВ КРА­ВЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.