«За­ці­кав­ле­них сто­рін — де-фа­кто чо­ти­ри»

Укра­їн­сько-сло­ва­цькі­ві дно­си­ни: га­зо­вий кон­текст

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, спе­ці­аль­но для «Дня», Ужго­род

Укра­ї­на і Сло­вач­чи­на єне ли­ше най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми, а й ма­ють схо­жу до­лю: оби­дві кра­ї­ни три­ва­лий час пе­ре­бу­ва­ли у ті­ні сво­го «стар­шо­го бра­та» й бу­ли зму­ше­ні ве­сти ви­зволь­ну бо­роть­бу за свою не­за­ле­жність, роз­бу­до­ву­ва­ти вла­сну дер­жав­ність та на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку.

Слід че­сно ви­зна­ти, що по­при не­ве­ли­кі роз­мі­ри кра­ї­ни та на­яв­ність сер­йо­зних со­ці­аль­них про­блем об’єктив­но­го пла­ну, сло­ва­ки до­ся­гли сер­йо­зних успі­хів в еко­но­мі­чній пло­щи­ні, осо­бли­во в енер­ге­ти­чній та ма­ши­но­бу­дів­ній сфе­рах. Лю­би­те­лі ме­та­фор на­віть на­зи­ва­ють цей фе­но­мен су­ча­сним «єв­ро­пей­ським Де­трой­том». Сво­їм до­сві­дом во­ни не про­ти по­ді­ли­ти­ся й з на­ми, але скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що укра­їн­ські уря­дов­ці й ди­пло­ма­ти біль­ше тя­жі­ють до фор­му­лю­ва­н­ня «не учіть нас жи­ти, лі­пше до­по­мо­жіть ма­те­рі­аль­но», тоб­то кре­ди­та­ми. Вла­сне, та­кі дум­ки при­йшли пі­сля озна­йом­ле­н­ня з низ­кою ма­те­рі­а­лів у ЗМІ про ска­су­ва­н­ня в остан­ній мо­мент при­їзду П. По­ро­шен­ка на юві­лей­ну без­пе­ко­ву кон­фе­рен­цію GLOBSEC у Бра­ти­сла­ві та про від­мо­ву від про­ве­де­н­ня в Іва­но-Фран­ків­ську зу­стрі­чі у фор­ма­ті «Укра­ї­на — Ви­ше­град­ська че­твір­ка», присвяченої пи­та­н­ням енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Щоб зро­зу­мі­ти ло­гі­ку дій укра­їн­ської сто­ро­ни, ми по­про­си­ли про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію з цьо­го при­во­ду ди­ре­кто­ра регіональної фі­лії На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень у м. Ужго­род Сві­тла­ну МІТРЯЄВУ:

— За­зна­чу, що Сло­вач­чи­на є клю­чо­вим єв­ро­пей­ським пар­тне­ром Укра­ї­ни у сфе­рі енер­ге­ти­чної без­пе­ки, — ка­же па­ні Сві­тла­на. — З ме­тою екс­пер­тної оцін­ки ці­єї спів­пра­ці й ви­зна­че­н­ня подаль­ших ре­ко­мен­да­цій для урядів обох кра­їн що­до на­да­н­ня Бра­ти­сла­вою до­по­мо­ги Ки­є­ву 15 трав­ня ц. р. в На­ціо­наль­но­му Ін­сти­ту­ті стра­те­гі­чних до­слі­джень (Ки­їв) від­був­ся пер­ший укра­їн­сько-сло­ва­цький фо­рум. Ці­єю зу­стріч­чю бу­ло за­по­ча­тко­ва­но ре­гу­ляр­ні дво­сто­рон­ні кон­суль­та­ції з акту­аль­них пи­тань укра­їн­сько-сло­ва­цьких від­но­син за уча­стю пред­став­ни­ків ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, бі­знес­співт ова­риств двох кра­їн. Від­те­пер та­кі фо­ру­ми ві­дбу­ва­ти­му­ться раз на рік по­чер­го­во в Укра­ї­ні та Словаччині, а по­ря­док ден­ний фор­му­ва­ти­муть На­ціо­наль­ний ін­сти­тут стра­те­гі­чних до­слі­джень та До­слі­дни­цький центр Сло­ва­цької асо­ці­а­ції зов­ні­шньої по­лі­ти­ки за по­го­дже­н­ням із зов­ні­шньо­по­лі­ти­чни­ми ві­дом­ства­ми обох кра­їн.

Сло­вач­чи­на успі­шно про­йшла шлях ре­форм у енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі й ма­є­сер­йо­зний до­свід у роз­бу­до­ві рин­ко­вої мо­де­лі, яка ви­зна­на одні­єю з най­кра­щих у Цен­траль­ній Єв­ро­пі. І в цьо­му кон­текс­ті для Укра­ї­ни до­свід Сло­вач­чи­ни єду­же цін­ним. По-пер­ше, це вхо­дже­н­ня енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру Укра­ї­ни в об’єд­на­ний ри­нок ЄС і за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій у сфе­ру енер­ге­ти­ки. По-дру­ге, це впро­ва­дже­н­ня по­ло­жень Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­ту Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та пра­кти­чна ді­яль­ність на енер­ге­ти­чних рин­ках. По-тре­тє, це роз­ши­ре­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки та під­ви­ще­н­ня енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. А ще — участь Сло­вач­чи­ни в ро­бо­ті ін­сти­ту­тів єв­ро­пей­ської енер­ге­ти­чної без­пе­ки.

У но­вій Стра­те­гії на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни енер­ге­ти­чна без­пе­ка єо­дним із прі­о­ри­те­тних на­прям­ків. Пе­ре­дба­ча­є­ться під­ви­ще­н­ня енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті та за­без­пе­че­н­ня енер­го­збе­ре­же­н­ня, ди­вер­си­фі­ка­ція дже­рел і мар­шру­тів по­ста­чань, по­до­ла­н­ня за­ле­жно­сті від Ро­сії, роз­ви­ток аль­тер­на­тив­ної та ядер­ної енер­ге­ти­ки з ура­ху­ва­н­ням прі­о­ри­те­тно­сті зав­дань еко­ло­гі­чної, ядер­ної та ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки то­що.

«ПРА­КТИ­ЧНА ДО­ПО­МО­ГА ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ ПАР­ТНЕ­РІВ НАМ ДУ­ЖЕ ПО­ТРІ­БНА»

— Укра­ї­на ни­ні пе­ре­бу­ва­є­на ета­пі ство­ре­н­ня се­кто­ру енер­ге­ти­чної без­пе­ки, то­му пра­кти­чна до­по­мо­га єв­ро­пей­ських пар­тне­рів нам ду­же по­трі­бна. Тим біль­ше, що упро­довж більш ніж 20 ро­ків Укра­ї­на ціл­ко­ви­то за­ле­жить від по­ста­вок ро­сій­сько­го га­зу. Але кон­флікт, що по­чав­ся то­рік, зму­сив Укра­ї­ну зна­йти ді­є­ву аль­тер­на­ти­ву — ре­вер­сні по­став­ки га­зу з Єв­ро­пи. Екс­пер­ти, які ви­сту­па­ли на фо­ру­мі, вва­жа­ють, що пла­ни укра­їн­сько­го уря­ду що­до ма­кси­маль­но мо­жли­вої від­мо­ви від ро­сій­сько­го га­зу ре­аль­ні.

Крім то­го, якщо Ро­сія на­да­лі на­ро­щу­ва­ти­ме тиск, про­по­ну­ю­чи не­ре­аль­ні ці­ни, Укра­ї­на спо­ді­ва­є­ться до­да­тко­во за­пу­сти­ти «ве­ли­кий ре­верс» зі Сло­вач­чи­ни об­ся­гом близь­ко 100 млрд куб. на рік. На­га­даю, що Ки­їв і Бра­ти­сла­ва під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про ре­вер­сні по­став­ки га­зу в Укра­ї­ну. Уго­да, до якої йшли два ро­ки, пе­ред­бач ає­по­став­ку до 8 млрд куб. га­зу на рік сло­ва­цькою тран­зи­тною ком­па­ні­єю «Ію­стрім». У пер­спе­кти­ві ці об­ся­ги Укра­ї­на спо­ді­ва­є­ться збіль­ши­ти до не­об­хі­дних 20 млрд куб. на рік.

На по­ча­тку ве­ре­сня 2014 ро­ку був за­пу­ще­ний ре­кон­стру­йо­ва­ний га­зо­про­від Во­я­ни-Ужго­род, яким газ із єв­ро­пей­ських кра­їн над­хо­дить в Укра­ї­ну в ре­вер­сно­му ре­жи­мі. По­ча­тко­ва по­ту­жність тру­бо­про­во­ду в 10 млрд куб. га­зу на рік по­тім не­о­дно­ра­зо­во під­ви­щу­ва­ла­ся і ста­ном на 3 ли­пня ц. р. до­ся­гла 13,6 млн куб. м на до­бу. Во­дно­час не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що на­ра­зі Укра­ї­на ви­ко­рис то­ву­є­ли­ше по­ло­ви­ну ре­вер­сно­го по­тен­ці­а­лу цьо­го газопроводу. Не слід за­бу­ва­ти, що Сло­вач­чи­на єскла­до­вою за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го рин­ку га­зу. Біль­шість га­зу сло­ва­ки ку­пу­ють у Ро­сії за дов­го­стро­ко­вим кон­тра­ктом (до 2028 ро­ку). Ці­на за­ку­пів­лі — ко­мер­цій­на та­єм­ни­ця. Сло­вач­чи­на та­кож ку­пу­є­газ на рин­ках За­хі­дної Єв­ро­пи. Усе за­ле­жить від по­то­чної ці­ни і вну­трі­шніх по­треб кра­ї­ни.

20 трав­ня цьо­го ро­ку від­бу­ла­ся зу­стріч пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни та Сло­вач­чи­ни, під час якої Пе­тро По­ро­шен­ко на­го­ло­сив, що спів­пра­ця зі Сло­вач­чи­ною в енер­ге­ти­чній сфе­рі да­ла мо­жли­вість зу­пи­ни­ти мо­но­по­лію «Газ­про­му» та за­без­пе­чи­ти Укра­ї­ну га­зом. У свою чер­гу Ан­дрій Ки­ска за­пев­нив, що Сло­вач­чи­на дотримуватиметься зо­бов’язань що­до ре­вер­сно­го по­ста­ча­н­ня га­зу до Укра­ї­ни. Во­дно­час він за­зна­чив, що пи­та­н­ня енер­го­без­пе­ки Укра­ї­ни та Єв­ро­со­ю­зу ви­рі­шу­ва­ти­муть спіль­но.

«ЧУ­ТЛИ­ВИМ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ «ЩО ДА­ЛІ?»

— Про­те чу­тли­вим у на­ших від­но­си­нах за­ли­ша­є­ться за­пи­та­н­ня «Що да­лі?». Адже Сло­вач­чи­на вва­жа­є­ни­ні­шні об­ся­ги га­зу до­ста­тні­ми, то­ді як укра­їн­ська сто­ро­на на­по­ля­га­є­на збіль­шен­ні ре­вер­су. На­вряд чи по­шук ком­про­мі­су бу­де швид­ким, оскіль­ки за­ці­кав­ле­них сто­рін усе-та­ки де-фа­кто не дві, а чо­ти­ри: Укра­ї­на, Сло­вач­чи­на, Єв­ро­пейcька ко­мі­сія та... Ро­сія. У зв’яз­ку з цим під час дис­ку­сій в укра­їн­ській сто­ли­ці про­по­ну­ва­ли ство­ри­ти три­сто­рон­ній ме­ха­нізм на рів­ні мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки Ки­є­ва, Бра­ти­сла­ви та від­по­від­них ди­ре­кто­ра­тів Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії. І, вла­сне, про­дов­же­н­ня цих дис­ку­сій і пе­ред­ба­ча­ло­ся 23 черв­ня ц.р. в Іва­но-Фран­ків­ську, де ма­ла від­бу­ти­ся зу­стріч у фор­ма­ті «Укра­ї­на — Ви­ше­град­ська че­твір­ка», при­свя­че­на пи­та­н­ням енер­го­ефе­ктив­но­сті, оскіль­ки кра­ї­ни Ви­ше­гра­ду взя­ли пу­блі­чні зо­бов’яза­н­ня до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні з ре­фор­ма­ми, при­чо­му Сло­вач­чи­на від­по­від­а­є­за пи­та­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки. Тим біль­ше, що пи­та­н­ня ре­вер­су на­бу­ва­ло но­во­го зна­че­н­ня з 1 ли­пня, ко­ли Укра­ї­на ма­ла на­мір при­зу­пи­ни­ти за­ку­пки га­зу у РФ за при­чи­ною від­су­тно­сті узго­дже­них до­мов­ле­но­стей між «Газ­про­мом» і НАК «На­фто­газ» про умо­ви по­ста­вок пі­сля дру­го­го квар­та­лу. Але... Менш ніж за ти­ждень укра­їн­ською сто­ро­ною про­ве­де­н­ня цьо­го фо­ру­му бу­ло ска­со­ва­но! Є рі­зні вер­сії і укра­їн­ської, і сло­ва­цької сто­рін про при­чи­ни та­ко­го кро­ку. Мо­жли­во, Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни ма­ло свої ар­гу­мен­ти що­до та­ко­го ра­ди­каль­но­го рі­ше­н­ня, але в скла­дних умо­вах, у яких пе­ре­бу­ва єУкра­ї­на, не­об­хі­дно ці­ну­ва­ти під­трим­ку ко­жно­го пар­тне­ра ЄС, тим па­че су­сі­да. І спіль­но, за дис­ку­сій­ним столом ви­рі­шу­ва­ти всі нез’ясо­ва­ні пи­та­н­ня, ви­ко­ри­став­ши для цьо­го, в то­му чи­слі, май­дан­чик в Іва­но-Фран­ків­ську.

Слід ро­зу­мі­ти, що тіль­ки ра­зом, у ко­лі кра­їн-дру­зів Укра­ї­ни в ЄС, ми мо­же­мо по­до­ла­ти ни­ні­шні ви­кли­ки й ри­зи­ки, які по­ста­ли пе­ред на­ми, та не втра­ти­ти до­ві­ру пар­тне­рів, тим біль­ше су­сі­дів, які під­три­ма­ли Укра­ї­ну в її єв­ро­пей­сько­му ви­бо­рі та до­по­ма­га­ють їй в цей не­про­стий час мо­раль­ною під­трим­кою, гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою та пе­ре­да­чею до­сві­ду ре­форм. Тим біль­ше, що по­дії в Му­ка­че­во­му не до­да­ють по­зи­тив­но­го імі­джу Укра­ї­ні і змен­шу­ють коло кра­їн-чле­нів ЄС — сим­па­ти­ків Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.