Вій­сько­ва ба­за бу­де і вій­сько­вим за­во­дом

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ми­хай­ло ПАПЕНКО, жур­на­ліст

Ро­сія пе­ре­тво­рює про­ми­сло­вість Кри­му на скла­до­ву ча­сти­ну сво­го ВПК

УКри­му від­бу­ло­ся ви­їзне за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту Ра­ди Фе­де­ра­ції з обо­ро­ни і без­пе­ки Ро­сії. Роз­гля­да­ли пи­та­н­ня про від­нов­ле­н­ня під­при­ємств вій­сько­во-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу на ко­ристь Ро­сії та вклю­че­н­ня вій­сько­вих за­во­дів Кри­му і Се­ва­сто­по­ля до скла­ду її ВПК. «Гла­ва» Кри­му Сер­гій Аксьо­нов, що за­яв­ляв ра­ні­ше, що він го­то­вий під­три­ма­ти роз­мі­ще­н­ня в Кри­му ядер­ної зброї, якщо так ви­рі­шить пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін, взяв і це зав­да­н­ня до ви­ко­на­н­ня. Він по­дя­ку­вав се­на­то­рам за «ува­гу до Кри­му» і за­явив, що уряд ви­ко­ну­ва­ти­ме про­гра­му ре­стру­кту­ри­за­ції обо­рон­них під­при­ємств. Та­ким чи­ном, Крим пе­ре­тво­рю­є­ться Ро­сі­єю не про­сто на «не­пе­ре­бор­ну фор­те­цю», не ли­ше на авіа­но­сець і вій­сько­ву ба­зу, «звід­ки за­гро­жу­ва­ти­ме­мо НАТО», але ста­є­най­біль­шим вій­сько­вим ха­бом, кон­цен­тра­то­ром вій­сько­вої ін­фра­стру­кту­ри, що по­єд­нує на­сту­паль­ні озбро­є­н­ня, ве­де­н­ня роз­від­ки в гли­би­ні Се­ред­зем­но-Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну і ви­ро­бни­цтво рі­зно­ма­ні­тних ви­дів зброї і ком­пле­кту­ю­чих до ньо­го для ро­сій­сько­го ВПК.

За­сі­дан­ню ко­мі­те­ту з ВПК пе­ре­ду­ва­ли дві по­їзд­ки до Кри­му гла­ви уря­ду Ро­сії Дми­тра Ме­две­дє­ва і ві­це­прем’єра Дми­тра Ро­го­зі­на, який ку­ри- ру­є­ВПК. Пер­ший з них за­зна­чив, що «по­ло­ви­на під­при­ємств Кри­му мо­же пре­тен­ду­ва­ти на участь в дер­жав­но­му обо­рон­но­му за­мов­лен­ні». Він ска­зав, що про­ми­сло­вість Кри­му ви­тя­гу­ють, в пер­шу На за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту «ро­сій­ська вла­да» Кри­му вже по­ста­ви­ла зав­да­н­ня — до кін­ця по­то­чно­го ро­ку до­ве­сти за­галь­ну су­му кон­тра­ктів що­до ви­ро­бни­цтва вій­сько­вої про­ду­кції до 8,2 мі­льяр­да рублів, а 2016 ро­ку — до 15,7 мі­льяр­да рублів. Мо­жно­влад­ці ви­сло­ви­ли не­за­до­во­ле­ність тим фа­ктом, що за­галь­на за­ван­та­же­ність крим­ських під­при­ємств ВПК ста­но­вить всьо­го 40%, і за­жа­да­ли збіль­ши­ти цей по­ка­зник, як мі­ні­мум, удві­чі.

На на­ра­ді з Дми­тром Ро­го­зі­ним на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що у ВПК Ро­сії не­за­ба­ром пра­цю­ва­ти­муть 23 під­при­єм­ства, в пер­спе­кти­ві бу­де від­нов­ле­но всі 30 під­при­ємств, на­у­ко­во-ви­про­бу­валь­них і ін­же­нер­но-кон­стру­ктор­ських цен­трів. Як бу­ло за­яв­ле­но, на ВПК Ро­сії вже пов­ні­стю пра­цю­ють фе­о­до­сій­ський опти­чний за­вод, що ви­ро­бля­є­тан­ко­ві при­ці­ли й ін­ші опти­чні си­сте­ми, су­дно­бу­дів­ний за­вод «Мо­ре», зда­тний ви­ро­бля­ти кораблі на по­ві­тря­ній по­ду­шці й під­во­дних кри­лах, сім­фе­ро­поль­ський за­вод «Фі­о­лент», що ви­ро­бля­єм ікро­схе­ми для ро­сій­ських ра­кет, ра­діо­еле­ктрон­ні бло­ки для ін­ших си­стем зброї, у то­му чи­слі для но­во­го ро­сій­сько­го тан­ка «Ар­ма­та». Від­нов­ле­но та­кож ро­бо­ту за­во­ду «Гі­дро­при­лад» у се­ли­щі Ор­джо­ні­кі­дзе під Фе­о­до­сі­єю, що ви­ро­бля­є­тор­пе­ди.

А крим­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод «Фі­о­лент», як за­явив йо­го ди­ре­ктор, до ре­чі, який все ще ма­є­зва­н­ня Ге­роя Укра­ї­ни, Оле­ксандр Ба­та­лін, і який пра­цю­єв рам­ках дер­ж­обо­ронз амов­ле­н­ня Ро­сії, вкла­де цьо­го ро­ку в мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва міль­йон до­ла­рів. За­вод ма­ску­є­ться тим, що ви­го­тов­ля­єе­лек тро­ін­стру­мен­ти, а на­справ­ді ви­ро­бля­є­для Ро­сії си­сте­ми ко­ра­бель­ної ав­то­ма­ти­ки і ра­діо-еле­ктрон­не уста­тку­ва­н­ня для си­стем озбро­є­н­ня. 2014 ро­ку, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра, зав­дя­ки вій­сько­вим за­мов­ле­н­ням Ро­сії, за­вод ви­йшов на при­ріст об­ся­гів ви­ро­бни­цтва біль­ше 15%, цьо­го ро­ку очі­ку­є­ться не мен­ше 25%. Гу­бер­на­тор Се­ва­сто­по­ля Сер­гій Ме­няй­ло, у свою чер­гу, по­ві­до­мив, що за­ван­та­же­н­ня під­при­ємств ОПК мі­ста за­мов­ле­н­ня­ми на сьо­го­дні ста­но­вить від 30% до 100%. Ще то­рік про це по­тур­бу­ва­ла­ся Дер­жду­ма Ро­сії, що ухва­ли­ла «ком­плекс за­ко­нів».

Як за­явив на за­сі­дан­ні го­ло­ва вка­за­но­го ко­мі­те­ту Рад­фе­да Ро­сії Ві­ктор Озе­ров, і са­ме вій­сько­ве угру­пу­ва­н­ня в Кри­му не­за­ба­ром мо­же бу­ти ще збіль­ше­не. Ра­ні­ше на­чаль­ник на­ціо­наль­но­го цен­тру управ­лі­н­ня обо­ро­ною Ро­сії ге­не­рал-лей­те­нант Ми­хай­ло Мі­зін­цев по­ві­дом­ляв, що для роз­мі­ще­н­ня в Кри­му вій­сько­вим ві­дом­ством сфор­мо­ва­но або пе­ре­фор­мо­ва­но по­над 250 з’єд­нань та вій­сько­вих ча­стин. Осно­ву угру­по­ван- ня ста­нов­лять, зокре­ма, 501-й окре­мий ба­таль­йон мор­ської пі­хо­ти у Фе­о­до­сії, 810-та окре­ма бри­га­да мор­ської пі­хо­ти і 1096-й зе­ні­тно-ра­ке­тний полк Чор­но­мор­сько­го фло­ту в Се­ва­сто­по­лі, а та­кож 126-та окре­ма бри­га­да бе­ре­го­вої обо­ро­ни і 8-й ар­ти­ле­рій­ський полк.

На озбро­єн­ні ро­сій­ських вій­сько­вих в Кри­му вже єзе­ні­тні ком­пле­кси ЗРК С-300, С-400, «Пан­цирь-С1», ОТРК «Искан­дер-М», «Искан­дер-К», бом­бар­ду валь­ни­ки-ра­ке­то­но сці да­ле­кої авіа­ції Ту-22М3. Пла­ну­є­ться, що до скла­ду Чор­но­мор­сько­го фло­ту до­лу­чать озбро­є­ні ко­ра­бель­ни­ми ра­ке­та­ми ве­ли­кої даль­но­сті кіль­ка удар­них під­во­дних чов­нів ти­пу «Вар­ша­вян­ка», а фла­гман­ський ра­ке­тний крей­сер Чор­но­мор­сько­го фо­ту «Мо­сква» за­раз про­хо­дить мо­дер­ні­за­цію під но­ві­тні ко­ра­бель­ні ра­ке­ти.

Пе­ре­тво­ре­н­ня Кри­му на вій­сько­ву ба­зу для ро­сій­ської на­сту­паль­ної зброї, зда­тної влу­ча­ти в да­ле­кі ці­лі в Єв­ро­пі, а та­кож орі­єн­та­ція всі­єї про­ми­сло­во­сті на ви­ро­бни­цтво зброї не­се за­гро­зу без­пе­ці кра­їн Єв­ро­пи і не від­по­від­ає ін­те­ре­сам на­се­ле­н­ня Кри­му. У мир­ний час ви­ро­бни­цтво зброї не спри­я­є­со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку ре­гіо­ну, на­яв­ність вій­сько­вих баз стри­мує роз­ви­ток ци­віль­ної ін­фра­стру­кту­ри і ту­ри­сти­чно­го ком­пле­ксу, а під час вій­ни Крим мо­же ста­ти мі­шен­ню для руй­нів­них уда­рів су­ча­сної зброї, що за­гро­жує жи­т­тю ме­шкан­ців пів­остро­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.