У сто­ли­ці з’яви­ться сім трам­ва­їв за 184 міль­йо­ни гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Ки­їв­па­странс» ві­ді­бра­ло спіль­не укра­їн­сько-ні­ме­цьке під­при­єм­ство «Еле­ктрон­транс», що вхо­дить до скла­ду кор­по­ра­ції «Еле­ктрон» (Львів), для по­ста­ча­н­ня се­ми п’яти­се­кцій­них трам­ва­їв «Еле­ктрон» зав­довж­ки по­над 30 ме­трів. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням прес- слу­жби кор­по­ра­ції, пе­ре­дає « Ін­тер­факс- Укра­ї­на » від­по­від­на про­по­зи­ція на су­му 183,75 міль­йо­на гри­вень ( з ПДВ) акце­пто­ва­на тен­дер­ною ко­мі­сі­єю 10 ли­пня. Пі­сля під­пи­са­н­ня від­по­від­но­го до­го­во­ру «Еле­ктрон» ви­го­то­вить трам­ваї T5B64 «Еле­ктрон» для ко­лії 1524 мм із па­са­жи­ро­міс­ткі­стю 287 чо­ло­вік. Трам­ваї осна­ще­ні си­сте­мою вен­ти­ля­ції, опа­лю­ва­н­ня і кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня і при­сто­со­ва­ні для пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Ще одна ва­жли­ва осо­бли­вість — во­ни ви­го­тов­ле­ні з ан­ти­ко­ро­зій­них і во­гне­трив­ких ма­те­рі­а­лів. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та кор­по­ра­ції «Еле­ктрон» Юрія Бу­бе­са, на­да­ні­ми в прес-ре­лі­зі, ком­па­нія го­то­ва сьо­го­дні по­ста­ча­ти трам­ваї і на зов­ні­шній ри­нок. « Єв­ро­со­юз на­дав Укра­ї­ні пре­фе­рен­ції, і до кін­ця 2015 ро­ку ми мо­же­мо по­ста­ча­ти на­ші трам­ваї без вві­зно­го ми­та. Наш трам­вай від­по­від­а­є­у­сім єв­ро­пей­ським ви­мо­гам, про­те не мо­же бу­ти по­ста­ча­н­ня в ЄС, оскіль­ки йде про­цес ім­пле­мен­та­ції на­шо­го за­ко­но­дав­ства до єв­ро­пей­ських норм » , — ка­же він. Він до­дав, що ни­ні ком­па­нія за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри пра­цю­є­над уні­фі­ка­ці­єю укра­їн­ських стан­дар­тів з єв­ро­пей­ськи­ми. Крім то­го, ве­де­ться ро­бо­та із ство­ре­н­ня дер­жав­ної про­гра­ми роз­ви­тку еле­ктро­транс­пор­ту в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.