Ка­на­да та Укра­ї­на під­пи­са­ли уго­ду що­до ство­ре­н­ня ЗВТ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У рам­ках ро­бо­чо­го ві­зи­ту прем’ єр- мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка до От­та­ви бу­ло під­пи­са­но до­ку­мент про за­вер­ше­н­ня пе­ре­го­вор­но­го про­це­су що­до ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Ка­на­дою. Про це пе­ре­да­є­УНН, по­си­ла­ю­чись на прес-слу­жбу КМУ. Як по­ві­дом­ля­є­ться, від іме­ні уря­ду Укра­ї­ни до­ку­мент під­пи­са­ла Тор­го­вий пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська, від іме­ні уря­ду Ка­на­ди — пред­став­ник мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, тор­гів­лі і роз­ви­тку Ка­на­ди — ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту до­сту­пу до рин­ків Мар­він Хіль­де­бранд. Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк під­кре­слив, що під­пи­са­н­ня цьо­го до­ку­мен­та — це «від­кри­т­тя но­вої сто­рін­ки у дво­сто­рон­ніх від­но­си­нах Укра­ї­ни та Ка­на­ди». По­ло­же­н­ня про­е­кту Уго­ди про віль­ну тор­гів­лю між Укра­ї­ною та Ка­на­дою за­без­пе­чу­ють, зокре­ма, по­гли­бле­н­ня тор­го­вель­но­го та еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, зокре­ма в ча­сти­ні тор­гів­лі про­ми­сло­ви­ми і сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми то­ва­ра­ми, за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ре­гу­лю­ва­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель. Одра­зу пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­ди, Ка­на­да від­кри­єу кра­їн­ським екс­пор­те­рам віль­ний до­ступ до 98% сво­го рин­ку то­ва­рів. На­то­мість Укра­ї­на, перш ніж лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти ри­нок, пов­ні­стю ска­су­вав­ши ім­порт­ні ми­та, ма­ти­ме у роз­по­ря­джен­ні пе­ре­хі­дний пе­рі­од. У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві для бі­зне­су Уго­да бу­де мо­жли­ві­стю ди­вер­си­фі­ка­ції тор­го­вель­них по­то­ків, ста­не по­штов­хом до мо­дер­ні­за­ції укра­їн­ських під­при­ємств для ви­ро­бни­цтва то­ва­рів із ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю для екс­пор­ту до Ка­на­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.