Ві­тчи­зня­ні авіа­ком­па­нії змен­ши­ли кіль­кість рей­сів май­же вп’яте­ро

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Авіа­ком­па­нії Укра­ї­ни в сі­чні-черв­ні 2015 ро­ку ско­ро­ти­ли кіль­кість ви­ко­ну­ва­них рей­сів на 17,8% по­рів­нян­ню з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку — до 31 ти­ся­чі. Згі­дно з да­ни­ми Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни, які ма­єв роз­по­ря­джен­ні агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», кіль­кість між­на­ро­дних рей­сів укра­їн­ських авіа­пе­ре­ві­зни­ків ско­ро­ти­ла­ся на 11,7% — до 26,3 ти­ся­чі, зокре­ма ре­гу­ляр­них — на 9,5% — до 17,7 ти­ся­чі. Кіль­кість вну­трі­шніх рей­сів за зві­тний пе­рі­од ско­ро­ти­ла­ся на 40,7% — до 4,8 ти­ся­чі, зокре­ма ре­гу­ляр­них — на 34,8% — до 4,1 ти­ся­чі. Во­дно­час, по­ві­до­ми­ли в Дер­жа­віа­слу­жбі, па­са­жи­ро­по­тік у ві­тчи­зня­них ае­ро­пор­тах змен­шив­ся май­же на 4% по­рів­нян­ню з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку — до 4,7 мі­льо­на чо­ло­вік. Від­так, па­са­жи­ро­по­тік ае­ро­пор­тів на вну­трі­шніх рей­сах ско­ро­тив­ся на 9,3% — до 558,9 ти­ся­чі чо­ло­вік, зокре­ма на ре­гу­ляр­них лі­ні­ях — на 9% до 535,7 ти­ся­чі. Най­біль­ший ае­ро­порт кра­ї­ни — «Бо­ри­спіль» за зві­тний пе­рі­од ви­йшов «в плюс» і об­слу­жив 3,201 міль­йо­на чо­ло­вік. Дру­гий сто­ли­чний ае­ро­порт — «Ки­їв» (Жу­ля­ни) ско­ро­тив па­са­жи­ро­по­тік на 20,5% — до 448,7 ти­ся­чі чо­ло­вік. Ае­ро­порт «Львів» ско­ро­тив па­са­жи­ро­по­тік на 7,7% — до 234,9 ти­ся­чі чо­ло­вік, «Хар­ків» — на 38% — до 148,1 ти­ся­чі, «Оде­са» — збіль­шив на 1,3% — до 421,5 ти­ся­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.