Бан­кам мо­жуть до­зво­ли­ти не ре­є­стру­ва­ти ста­тут

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк ма­є­на­мір ви­клю­чи­ти із за­ко­но­дав­ства ви­мо­гу що­до ре­є­стра­ції ста­ту­тів бан­ків Про це на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Facebook на­пи­сав ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ре­є­стра­цій­них пи­тань та лі­цен­зу­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Ле­о­нід Антоненко, пе­ре­дає« Еко­но­мі­чна прав­да». «Нац­банк ма­є­по­го­джу­ва­ти ли­ше змі­ну ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу і змі­ну мі­сце­зна­ход же­н­ня бан­ку, при­чо­му ін­фор­ма­ція про мі­сце­зна­ход же­н­ня зов­сім не обов’яз­ко­во ма­є­по­тра­пля­ти до ста­ту­ту ( для всіх ін­ших АТ, крім бан­ків, ми вже ска­су­ва­ли це з трав­ня 2016 ро­ку). Все ін­ше бан­ки мо­жуть впи­су­ва­ти в свій ста­тут на вла­сний роз­суд», — вва­жа­єп ред­став­ник НБУ. На йо­го дум­ку, ре­гу­ля­тор по­ви­нен ма­ти пра­во ви­ма­га­ти змі­ни по­ло­же­н­ня ста­ту­ту, якщо во­но су­пе­ре­чить за­ко­но­дав­ству, то­ді як пе­ре­ре­є­стра­ція ко­жної змі­ни ціл­ком без­глу­зда, і від неї від­мо­ви­ли­ся, на­при­клад, в то­му ж Ка­зах­ста­ні. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, ра­ні­ше Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд від­мо­вив На­ціо­наль­но­му бан­ку у ска­су­ван­ні ре­є­стра­ції кре­ди­тних до­го­во­рів з не­ре­зи­ден­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.